Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 08-Δεκ-2020 18:15

  Κλουκίνας-Λάππας: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η εταιρεία  "Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3340/2005 και των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000 και 3/347/12.7.2005, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 7.12.2020 πραγματοποιήθηκε, με χρήση οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με την πρόσκληση που αναρτήθηκε στις 11.11.2020 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και 12.11.2020 στο ΓΕΜΗ, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στην οποία παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας και συμπεριελήφθησαν στη λίστα των Μετόχων, μέτοχοι που εκπροσωπούν 31.859.065 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 79,21% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και κατά συνέπεια υπήρξε η αναγκαία καταστατική απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

  Στην ως άνω Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

  1. Επί του Πρώτου Θέματος της Ημερησίας Διατάξεως

  Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων, την έκδοση Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου, με ιδιωτική τοποθέτηση, βάσει των διατάξεων του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003 ως ισχύουν, συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) έως έντεκα  εκατομμυρίων εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ ( 11.062.000,00), το οποίο θα εξασφαλίζεται με εμπράγματες εξασφαλίσεις επί ακινήτων της Εταιρείας και την εκχώρηση υπέρ του Εκπροσώπου για λογαριασμό των Ομολογιούχων των απαιτήσεων της Εκδότριας από ασφαλιστικές αποζημιώσεις στα πλαίσια συμβάσεων ασφαλίσεως που αφορούν την ασφάλιση των Ακινήτων επί των οποίων θα εγγραφούν τα εμπράγματα βάρη, με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας προς την τράπεζα ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ποσού ευρώ 11.062.000,00.

   Το κεφάλαιο του Κοινού Ομολογιακού Δανείου, αποφασίστηκε να εξοφληθεί από την Εταιρεία τμηματικά, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που θα οριστούν στο πρόγραμμα του Κοινού Ομολογιακού Δανείου, σε βάθος ενενήντα έξι (96) μηνών, αρχόμενων μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) μηνών από την ημερομηνία εκδόσεως αυτών (περίοδος χάριτος 12 μηνών), σε διαδοχικές χρονικές περιόδους διάρκειας τριών (3) μηνών αρχόμενες μετά την ανωτέρω περίοδο χάριτος έως και την ημερομηνία λήξεως του οικείου αριθμού ομολογιών (διαδοχικές τριμηνιαίες καταβολές).

  Αποφασίστηκε, ακόμη, η ανεξόφλητη ονομαστική αξία κάθε ομολογίας να αποφέρει συμβατικό τόκο λογιζόμενο επιτοκίου ΕURIBOR (διάρκειας ίσης με την περίοδο εκτοκισμού) και του περιθωρίου, ήτοι της ποσοστιαίας ετήσιας προσαύξησης του επιτοκίου EURIBOR ανερχόμενη σε δύο εκατοστιαίες μονάδες και σαράντα εκατοστά της μονάδας (2,40%).

  Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την παροχή εμπράγματων ασφαλειών προς την Ομολογιούχο, μέχρι του ποσού των 14.000.000,00 ευρώ, και συγκεκριμένα α. την εγγραφή προσημειώσεων υποθήκης επί των ήδη προσημειωμένων, υπέρ της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. για την εξασφάλιση των αναχρηματοδοτούμενων δανείων, ακινήτων κυριότητας της Εταιρείας, με συνέπεια την εξάλειψη των προγενέστερων προσημειώσεων, και β. την παροχή ενεχύρου / εκχώρησης πάσης φύσεως απαιτήσεων από ασφαλιστικές αποζημιώσεις που αφορούν στην ασφάλιση των ακινήτων που πρόκειται να προσημειωθούν.

  Αναλυτικά: Έγκυρες ψήφοι: 31.859.065 (ήτοι 79,21% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων) Υπέρ: 31.859.065, Κατά: 0, Αποχή: 0.


   

  2. Επί του Δεύτερου Θέματος της Ημερησίας Διατάξεως

  Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων αποφάσισε την ανάθεση εντολής και πληρεξουσιότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εξουσιοδοτείται όπως κατόπιν διαπραγματεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, εξειδικεύσει και οριστικοποιήσει αυτό τους όρους του Κοινού Ομολογιακού Δανείου, οι οποίοι, εφεξής, μετά των ανωτέρω αποφασισθέντων από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, θα αποτελούν το πρόγραμμα όρων εκδόσεως του Κοινού Ομολογιακού Δανείου και θα διέπουν τις μεταξύ της Εταιρείας και των Ομολογιούχων σχέσεις, προβεί στην έκδοση του Προγράμματος του Κοινού Ομολογιακού Δανείου, καθώς και επιλέξει και συμβληθεί με τους Ομολογιούχους, διορίσει το διαχειριστή πληρωμών και τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων και ορίσει τα πρόσωπα που θα υπογράψουν όλες τις συναφείς προς την έκδοση, διάθεση και εκπροσώπηση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου, συμβάσεις, τις εξασφαλίσεις καθώς και τις ομολογίες.

  Αναλυτικά: Έγκυρες ψήφοι: 31.859.065 (ήτοι 79,21% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων) Υπέρ: 31.859.065, Κατά: 0, Αποχή: 0.


   

  Ταύρος Αττικής, 7.12.2020

  Το Διοικητικό Συμβούλιο

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ