Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 22-Ιουλ-2020 20:34

  Κλουκίνας-Λάππας: Μέρισμα 0,03 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η γενική συνέλευση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  "Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

  (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 5828/06/Β/86/14)

  ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 2052601000

   

  Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

   

  Η Εταιρεία ανακοινώνει τις αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία συνεδρίασε την 21.07.2020 και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στον Ταύρο Αττικής, επί των οδών Ομήρου αριθμ. 2 και Τεώ. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν είκοσι ένας (15) μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 30.946.625 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, σε σύνολο 40.219.218 κοινών ονομαστικών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 76,94 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και συνεπώς πληρούνταν τα ποσοστά απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως που απαιτούνται από το νόμο.

   

  Ειδικότερα, ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις ομοφώνως και παμψηφεί από όλους τους παριστάμενους μετόχους:

   

  1) Εγκρίθηκε η Ετήσια Οικονομικής Έκθεση της Εταιρικής Χρήσης 2019 (1.1.2019 έως 31.12.2019) στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 30.946.625

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,94 %

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 30.946.625

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 30.946.625 κατά: - αποχή: -

  2) Εγκρίθηκε η απόφαση περί μη διαθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2019 (1.1.2019 έως 31.12.2019) και περί διανομής μερίσματος συνολικού ποσού 1.206.576,54 ευρώ, από τα φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 159, 160 και 161 ν. 4548/2018, και συγκεκριμένα μέρισμα 0,03 ευρώ (μεικτό ποσό) ανά μετοχή.

  Το μέρισμα των 0,03 ευρώ ανά μετοχή υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 παρ.1 του Ν.4646/2019 και το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε ποσό 0,0285 ευρώ ανά μετοχή.

  Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων – record date).

  Από την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος) οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος.

  Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020 από την πληρώτρια Τράπεζα "ALPHA BANK", ως εξής:

  Στους Χειριστές των δικαιούχων Μετόχων (Θεματοφύλακες- Χρηματιστηριακές Εταιρίες) εφόσον έχουν δηλώσει στην ΕΛ.ΚΑ.Τ. ότι έχουν το δικαίωμα είσπραξης για λογαριασμό των πελατών τους.

  Στους ίδιους τους Μετόχους, οι οποίοι δεν επιθυμούν την είσπραξή των ποσών μέσω των χειριστών τους ως εξής:

  Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό εφόσον οι Μέτοχοι έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να εισπράττουν τα διανεμόμενα ποσά σε λογαριασμό ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα "ALPHA BANK".

  Με την προσέλευσή τους στο Δίκτυο Καταστημάτων της Τραπέζης , με την επίδειξη του δελτίου ταυτότητας και την προσκόμιση της εκτύπωσης των στοιχείων Σ.Α.Τ. ή σε νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με την προσκόμιση θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου Μετόχου εξουσιοδοτήσεως.

  Από την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση Ομήρου 2 και Τεώ, Ταύρος 17778. Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός 5 ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

  Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι κ.κ Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο τηλ. 210-4821186 με την κ. Μαρία Πρίντσιου.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 30.946.625

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,94 %

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 30.946.625

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 30.946.625 κατά: - αποχή: -

  3) Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 1.1.2019 έως 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548 / 2018 και η απαλλαγή των ελεγκτών για την χρήση 1.1.2019 έως 31.12.2019 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548 / 2018.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 30.946.625

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,94 %

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 30.946.625

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 30.946.625 κατά: - αποχή: -

  4) Εγκρίθηκε η προτεινόμενη πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, με τετραετή διάρκεια ισχύος, η οποία θα εφαρμοσθεί στις αμοιβές όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 110 και 111 του ν.4548/2018. Η προτεινόμενη πολιτική αποδοχών καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του Ν. 4548/2018, λαμβάνοντας υπόψιν τις απαιτήσεις των θεσμικών επενδυτών και τα διεθνή πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 30.946.625

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,94 %

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 30.946.625

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 30.946.625 κατά: - αποχή: -

  5) Εγκρίθηκαν κατά την έννοια του αρ. 109 ν. 4548/2018 οι κάτωθι αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, ήτοι: προς α) τον κ. Ιωάννη Λάππα του Ηλία το ποσό των Ευρώ 80.000, β) τον κ. Λουκά Σπεντζάρη του Αβραάμ το ποσό των Ευρώ 80.000, γ) την κα. Βιολέττα Λάππα του Ιωάννη το ποσό των Ευρώ 25.000, δ) την κα. Μαίρη Λάππα του Ιωάννη το ποσό των Ευρώ 25.000, ε) τον κ. Αβραάμ Σπεντζάρη του Λουκά το ποσό των Ευρώ 25.000, στ) τον κ. Γεώργιο Κοκκινάκη του Νικολάου το ποσό των Ευρώ 3.000, ζ) τον κ. Αθανάσιο Φυλακτό του Νεάρχου το ποσό των Ευρώ 3.000.Επίσης εγκρίθηκε και η προέγκριση αμοιβών έτους 2020 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 30.946.625

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,94 %

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 30.946.625

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 30.946.625 κατά: - αποχή: -

  6) Εκλέχθηκε ως ελεγκτική εταιρεία η εταιρεία "BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ" (ΑΜ/ΕΛΤΕ 173), για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020) και η αμοιβή της αποφασίσθηκε να είναι αντίστοιχη με την αμοιβή για τον έλεγχο κατά το νόμο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019) μετά τυχόν αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 30.946.625

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,94 %

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 30.946.625

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 30.946.625 κατά: - αποχή: -

  7) Αποφασίστηκε η παροχή άδειας κατ' αρ. 98 παρ. 1 του Ν. 4548 / 2018,στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας ώστε να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 30.946.625

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,94 %

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 30.946.625

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 30.946.625 κατά: - αποχή: -

  8) Εγκρίθηκε η εκλογή του κ. Ηλία Μπουκαούρη ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Λουκά Σπεντζάρη, κατά δε την συγκρότηση σε σώμα ο κ. Μπουκαούρης ορίσθηκε ως Μη Εκτελεστικό Μη Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 22.4.2024.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 30.946.625

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,94 %

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 30.946.625

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 30.946.625 κατά: - αποχή: -

  9) Επικαιροποιήθηκε η από 28.6.2018 απόφασης της  Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε παμψηφεί η εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου αποτελούμενης αποκλειστικά από δύο ανεξάρτητα (κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002) και μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κι ένα μη μέλος του Δ.Σ. και συγκεκριμένα από τους κ.κ. Γεώργιο Κοκκινάκη και Αθανάσιο Φυλακτό, ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας και τον κ. Γεώργιο Ροζάκη, μη μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 30.946.625

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,94 %

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 30.946.625

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 30.946.625 κατά: - αποχή: -

  10) Εγκρίθηκε η προσαρμογή του καταστατικού της Εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 4548 / 2018, κατά το άρθρο 183 παρ. 1 του νόμου αυτού.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 30.946.625

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,94 %

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 30.946.625

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 30.946.625 κατά: - αποχή: -

  11) Υποβλήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της εταιρείας, σύμφωνα με το αρ. 44 ν. 4449 / 2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει του αρ. 74 ν. 4706 / 2020 (παρ. 4 περ. θ').

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 30.946.625

  Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,94 %

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 30.946.625

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 30.946.625 κατά: - αποχή: -

   

   

  Αθήνα 21/07/2020

  Το Διοικητικό Συμβούλιο

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ