Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 23-Απρ-2019 09:38

  Pasal: Στις 22 Μαΐου η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία "PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ", και τον διακριτικό τίτλο "PASAL DEVELOPMENT SA” και Αρ.ΓΕ.ΜΗ  861301000 καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει την  22αν Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11.00 πμ στο Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Προβελεγγίου αρ. 6, στον  Yπόγειο όροφο, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ :

  1)    Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομική Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2018 (01.01.2018 έως 31.12.2018), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2018 έως 31.12.2018) καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την περίοδο από 01.01.2018 – 31.12.2018.

  2)    Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης  που έλαβε χώρα κατά την Εταιρική Χρήση  2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση, που έληξε την 31.12.2018 (01.01.2018 έως 31.12.2018).

  3)    Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή –Λογιστή για τον τακτικό έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης 2019 και τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2019,  και καθορισμός της αμοιβής τους

  4)    Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

  5)    Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στην διοίκηση θυγατρικών ή  άλλων εταιριών.

  6)    Αλλαγή έδρας της Εταιρείας και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της.

  7)    Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας  προς εναρμόνιση με τις νέες διατάξεις του Ν.4548/2018.

  8)    Έγκριση συμβάσεων  που έγιναν κατά την εταιρική χρήση, που έληξε την 31.12.2018   μεταξύ της Εταιρίας και συνδεδεμένων μερών.

  9)    Άλλα θέματα και ανακοινώσεις

  Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου.

  Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω Tακτική Γενική Συνέλευση της 22/5/2019, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε  επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 10/6/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, στο Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Προβελεγγίου αρ. 6, στον  Υπόγειο όροφο, χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως. 

  Τόσο στην αρχική Γενική Συνέλευση της 22ας Μαΐου 2019 όσο και στην τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 10ης Ιουνίου 2019, έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν μόνο οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρία "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων" (ΕΛΚΑΤ) κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 17.5.2019 (Ημερομηνία Καταγραφής), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους.

   Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων , εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

  Οι Μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου οφείλουν να  αποστείλουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης  στην Εταιρεία ,το αργότερο 48 ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της κάθε Γενικής Συνέλευσης.

  Το σχετικό έντυπο Εξουσιοδότησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας http://www.pasal.gr.

  Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με κατάθεση του εγγράφου στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας ( Κηφισίας 116 και Δαβάκη 1, Αμπελόκηποι, Αθήνα) ή ταχυδρομικώς.

  Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, η Εταιρεία δεν δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων.

  Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία  σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 5 του Ν.4548/2018 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου , σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι α) Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το Μέτοχο αυτόν, β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α' έως γ'.

  Διαδικασία για άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα.

  Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα ή εξ αποστάσεως.

   

  Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων

  Σε σχέση με την ανωτέρω Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν και τα εξής δικαιώματα:

  (Α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

  (Β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Τα σχέδια των αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

  (Γ) Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί να ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

  (Δ) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

  Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους , σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν.4548/2018.

  Πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018

  Το πλήρες κείμενο των εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση καθώς και οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 είναι διαθέσιμα στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, και στην ιστοσελίδα www.pasal.gr αλλά και επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλέφωνο 210-6967600.

  Αθήνα, 15/4/2019

  Το Διοικητικό Συμβούλιο

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων