Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 04-Δεκ-2006 16:49

  Intrakat: Αποφάσεις ΓΣ

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Ανακοινώνεται από την Εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και το διακριτικό τίτλο INTRAΚΑΤ, σύμφωνα με το άρθρο 278 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε την 4η Δεκεμβρίου 2006, παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν πέντε μέτοχοι εκπροσωπούντες 37.237.885 Κοινές Ονομαστικές μετοχές, μετά δικαιώματος ψήφου, επί συνόλου 48.606.250 μετοχών (ήτοι ποσοστό απαρτίας 76,61%), ελήφθησαν δε ομόφωνα, δια ψήφων 37.237.885, οι κάτωθι αποφάσεις επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

  1. Εγκρίθηκε η από 31-10-2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας δυνάμει της οποίας ελήφθη απόφαση σχετικά με:

  i. την παράταση, έως την 31.12.2007, του χρονοδιαγράμματος διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου:

  (α) της Εταιρείας INTRAKAT που αποφάσισε η από 20.09.2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίησαν μεταγενέστερα οι από 27.12.2002, 23.06.2003, 22.12.2003, 24.06.2004, 14.02.2005, 27.06.2005 και 09.02.2006 Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων αυτής και

  (β) της απορροφηθείσας από την INTRAKAT, Εταιρείας INTRAMET που αποφάσισε η από 08.01.2004 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίησαν μεταγενέστερα οι από 25.06.2004 και 20.04.2005 Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων αυτής, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί έως την 30.09.2006.

  ii. τη μερική αλλαγή της χρήσης του αδιαθέτου υπολοίπου των εν λόγω αντληθέντων κεφαλαίων, το οποίο στις 30.09.2006 ανήρχετο στο ποσό των Euro 3.387.967,28

  2. Χορηγήθηκε ειδική έγκριση (άδεια), κατ΄΄ εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, για την τροποποίηση της από 15-12-03 σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου μεταξύ της Εταιρείας και του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής, κ. Πέτρου Κ. Σουρέτη και συγκεκριμένα την παροχή ειδικής έγκρισης (άδειας) για την παράταση της διάρκειας της ως άνω σύμβασης εργασίας μέχρι την 31-12-2009 με τους ίδιους όρους, δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ των μερών.

  3. Ανακλήθηκε η από 09-02-2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας περί παροχής ειδικής έγκρισης (άδειας), κατ΄΄ εφαρμογή των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, για την αγορά από την μητρική εταιρεία INTRACOM HOLDINGS, ενός αγροτεμαχίου, που βρίσκεται στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

  4. Ανακλήθηκε η από 27-06-2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας περί έγκρισης Προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών της Εταιρείας σε πρόσωπα εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 9 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

  5. Επικυρώθηκε:
  i. η εκλογή του κ. Ιωάννη Χρυσικόπουλου του Κωνσταντίνου ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και
  ii. η εκλογή του κ. Νικόλαου - Σωκράτη Λαμπρούκου του Δημητρίου ως νέου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ