Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 28-Ιουν-2006 10:45

  Intrakat: Μη διανομή μερίσματος, πρόγραμμα stock option ενέκρινε η ΓΣ

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Πρόγραμμα stock option, καθώς και τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε και τη μη διανομή μερίσματος, μεταξύ άλλων, η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Intrakat που πραγματοποιήθηκε στις 27/06/2006, με απαρτία του 76,98% του μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 37.418.885 μετοχές), Ειδικότερα η γενική συνέλευση της εταιρείας προχώρησε στις εξής ενέργειες:
   
  1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και του ομίλου για την εταιρικής χρήσης του 2005, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

  2. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και του ομίλου αυτής για την εταιρική χρήση του 2005.

  3. Ενέκρινε τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.03.2005 της απορροφηθείσας ανώνυμης εταιρείας Intramet.
   
  4. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της απορροφηθείσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Intramet από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.03.2005 και τη διαχείριση της εταιρείας για την χρονική περίοδο από 01.01.2005 έως 31.03.2005.

  5. Ενέκρινε τον διορισμό της ΣΟΛ για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και του ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης 2006.

  6. Ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος από τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της χρήσης 2005, ήτοι 424,91 χιλ. ευρώ, όπως επίσης και ποσών από τα Κέρδη εις νέο ή/και Αποθεματικά σύμφωνα με τα άρθρα 44α παραγρ. 2 και 45 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στη σημείωση 5.27 Κέρδη ανά μετοχή, των Οικονομικών Καταστάσεων.
   
  7. Χορήγησε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν, είτε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς, όπως επίσης να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

  8. Επικύρωσε η εκλογή του κ. Ευάγγελου Σακκά ως νέου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας του από 21.03.2006 παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, κ. Γεωργίου Δεληγιάννη.

  9. Χορήγησε ειδική έγκριση (άδεια) για την αγορά των κάτωθι αναφερομένων συμμετοχών από την Ιntracom Holdings, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι την 31/12/06, καθώς και  εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την ολοκλήρωση της εν λόγω αγοράς, και συγκεκριμένα:

  -Την αγορά ποσοστού 47,5% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει η Ιntracom Holdings στην  Intradevelopment, έναντι συνολικού τιμήματος αγοράς 279.775ευρώ.

  -Την αγορά ποσοστού 33,33% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει η Ιntracom Holdings στην Ελληνική ενέργεια και ανάπτυξη H.E.& D.έναντι συνολικού τιμήματος αγοράς 181.570 ευρώ.

  10. Εγκρίθηκε Πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών της Εταιρείας (Πρόγραμμα Stock Option)υπό τους ακόλουθους βασικούς όρους :

  - Τα δικαιώματα που θα διατεθούν δεν θα υπερβαίνουν τα 1.690.000, δηλαδή το 3,477% περίπου του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρίας, ανερχομένου σε 48.606.250 μετοχές.

  - Η τιμή άσκησης κάθε δικαιώματος θα είναι προνομιακή και θα είναι 0,50 Euro, ανά δικαίωμα.

  - Δικαιούχοι του εν λόγω Προγράμματος θα είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά και λοιπά στελέχη της Εταιρείας.

   - Ο ακριβής αριθμός των δικαιωμάτων που θα χορηγηθεί σε κάθε δικαιούχο θα
  ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με τη θέση, τα καθήκοντα και την ευθύνη του δικαιούχου, την αποδοτικότητά του και την εν γένει παρουσία του στην Εταιρεία.

  - Τα δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέχρι το Δεκέμβριο του 2006 και συγκεκριμένα το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Δεκεμβρίου 2006. Παρερχομένης απράκτου της πιο πάνω προθεσμίας, το δικαίωμα αποσβέννυται.

  Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να συντάξει το σχετικό Κανονισμό του εν λόγω Προγράμματος Stock Options και να ρυθμίσει κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια σχετικά με το Πρόγραμμα αυτό.


   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ