Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 23-Μαρ-2023 10:41

  Φοροαπόψεις 23/03/2023

  Φοροαπόψεις 23/03/2023
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων.

  *Λύση προσωπικής εταιρείας: Για τις προσωπικές εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ) σύμφωνα με το άρθρο 268 του  >Ν. 4072/2012 (Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4965/2022) τη λύση της εταιρείας ακολουθεί υποχρεωτικά η εκκαθάριση, εκτός αν οι εταίροι έχουν ορίσει στο καταστατικό τους διαφορετικό τρόπο διευθέτησης των μεταξύ τους εκκρεμοτήτων σχετικά με την εταιρική περιουσία. Στην περίπτωση αυτή, οι προσωπικές εταιρείες αντί της αίτησης καταχώρισης έναρξης εκκαθάρισης επιλέγουν από το Π/Σ του Γ.Ε.ΜΗ. την "Αίτηση καταχώρισης απόφασης για οριστική λύση και διαγραφή χωρίς στάδιο εκκαθάρισης" και τότε δεν τίθενται σε αναστολή καταχώρισης.

  Ως χρόνος έναρξης της περιόδου της εκκαθάρισης για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.), η ημερομηνία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης των μελών ή εταίρων ή του καταστατικού λύσης της εταιρείας.

  *Αλλαγή φορολογικής κατοικίας: Το βάρος απόδειξης των θεμελιωτικών περιστατικών της μεταβολής επί μακρόν διατηρούμενης φορολογικής κατοικίας φέρει ο φορολογούμενος. Η κρίση της φορολογικής αρχής αναφορικά με το εάν το πρόσωπο αυτό έχει κατοικία στην Ελλάδα πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Προκειμένου να κριθεί εάν ένα φυσικό πρόσωπο έχει (ή πολλά μάλλον μεταβάλλει την επί μακρόν διατηρούμενη από αυτό) κατοικία, πρέπει να συνεκτιμώνται όλα τα πρόσφορα στοιχεία, όπως ιδίως η ύπαρξη στέγης, η φυσική παρουσία του ίδιου, των μελών της οικογένειάς του (στην οποία δεν περιλαμβάνονται μόνον ο ή η σύζυγος και τα τέκνα αυτού), ο τόπος άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, ο τόπος των περιουσιακών συμφερόντων, ο τόπος των διοικητικών δεσμών με τις δημόσιες αρχές και φορείς (ασφαλιστικούς, επαγγελματικούς, κοινωνικούς), ο τόπος ανάπτυξης πολιτικών, πολιτισμικών ή άλλων δραστηριοτήτων. Συνεπώς, για τη θεμελίωση της προαναφερόμενης φορολογικής υποχρέωσης ενός φυσικού προσώπου, η φορολογική αρχή πρέπει να προβαίνει σε ειδικώς αιτιολογημένη κρίση αναφορικά με το εάν το πρόσωπο αυτό έχει κατοικία στην Ελλάδα, φέρουσα κατ' αρχήν και το βάρος απόδειξης των πραγματικών περιστατικών που τεκμηριώνουν, επαρκώς, ενόψει των συνθηκών, την ύπαρξή της.

  *Δοσοληπτικοί λογαριασμοί και χαρτοσήμανση: Δεν υφίσταται αλληλόχρεος λογαριασμός, όταν εκ της φύσεως της συμβάσεως το ένα συμβαλλόμενο μέρος καθίσταται, μόνο, πιστωτής και ποτέ οφειλέτης, το άλλο, δε, μέρος, μόνο, οφειλέτης και ποτέ πιστωτής. Άλλωστε, σε μία τέτοια περίπτωση, η τήρηση λογαριασμού, ο οποίος απεικονίζει, κατά τους κανόνες της λογιστικής επιστήμης, τις εκατέρωθεν τμηματικές παροχές (όπου, απλά, οι παροχές του ενός αποτελούν καταβολές έναντι των απαιτήσεων του άλλου) δεν αποτελεί αλληλόχρεο λογαριασμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, αλλά έχει τον χαρακτήρα απλού δοσοληπτικού λογαριασμού (ΕφΠειρ. 46/2009 Δ.Ε.Ε. 2009.478, ΕφΛαρ. 99/2008 ΕΕμπΔ 2008.546, ΕφΑθ. 6724/2007 ΕλλΔνη 2008.524, ΕφΠατρ. 226/2007 ΕΕμπΔ 2007/549).


  Στην εγκύκλιο Εγκ. Κ 8802/654/1983,  αναφέρεται:

  "Σύμφωνα λοιπόν με την ανωτέρω διάταξη, κάθε εγγραφή στα βιβλία των εμπορικών εν γένει εταιρειών ή επιχειρήσεων (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ κοινοπραξιών κ.λπ) περί της καταθέσεως χρημάτων από εταίρους ή μετόχους ή άλλα πρόσωπα προς αυτές ή αναλήψεως χρημάτων από αυτές, υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 1%. Το τέλος οφείλεται ανεξάρτητα από το σκοπό για τον οποίο γίνεται η κατάθεση, καθόσον στο νόμο δεν τίθεται καμιά προϋπόθεση ή καμιά επιφύλαξη. (...) Σημειώνεται, ότι η παραμονή των κατατεθέντων χρημάτων στο σχετικό λογαριασμό για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της κατάθεσης σε δάνειο και συνεπώς δεν δημιουργείται, εκ του λόγου τούτου, υποχρέωση καταβολής και επί πλέον τέλους χαρτοσήμου δανειακής σύμβασης. (Υποικ. Οικ. Σ. 6107/385/ΠΟΛ. 185/80, Σ. 4774/ΠΟΛ. 141/81, Εγκ. 11/81)...".


  Δημοφιλή ερωτήματα

  Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή τροποποιητικής δήλωσης καθώς και σε περίπτωση εκτιμώμενου, διορθωτικού ή προληπτικού προσδιορισμού του φόρου, ως αφετηρία υπολογισμού των τόκων λαμβάνεται η λήξη ς προθεσμίας κατά την οποία θα έπρεπε να είχε αρχικά καταβληθεί, βάσει του νόμου, ο φόρος που προκύπτει από την εκπρόθεσμη ή τροποποιητική δήλωση ή από την πράξη προσδιορισμού. Το επιτόκιο ορίζεται μηνιαίως σε 0,73%.

  Η επιστημονική ομάδα της ARTION
  Με την επιμέλεια του κ. Γεωργίου Δαλιάνη
  Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.
  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι|+30 210 6009062| www.artion.gr).


   

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ