Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 28-Οκτ-2021 00:04

  Φοροαπόψεις 28/10/2021

  Φοροαπόψεις 28/10/2021
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων.


  * Προδικαστικό ερώτημα για παραγραφή αξιώσεων ΦΚΑ: Προδικαστικό ερώτημα προς το ΣτΕ απηύθυνε το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης για το  αν το πρώτο άρθρ. παρ. ΙΑ υποπαράγρ. 6 περ. 2 ν. 4093/2012 περί εικοσαετούς παραγραφής των αξιώσεων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών εφαρμόζεται ανεξαρτήτως υπαιτιότητος του εισπράξαντος.

  Συγκεκριμένα το ερώτημα διατυπώθηκε ως εξής: Εάν η διάταξη του πρώτου άρθρου παρ. ΙΑ υποπαράγρ. 6 περ. 2 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) περί εικοσαετούς παραγραφής των αξιώσεων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών, εφαρμόζεται ανεξαρτήτως υπαιτιότητος του εισπράξαντος αυτές ασφαλισμένου ή μήπως και στην περίπτωση αυτή είναι εξεταστέα η καλή πίστη (έλλειψη υπαιτιότητας) αυτού, οπότε η αναζήτηση της παροχής είναι επιστρεπτέα μόνον εντός ευλόγου χρόνου.

  Βλέπουμε ότι η πάροδος ενός εύλογου χρονικού διαστήματος τείνει να αποτελέσει κριτήριο για πληθώρα υποθέσεων που εντάσσονται στο πεδίο της σχέσης πολίτη-κράτους.

  Αναμένουμε, λοιπόν, την θέση που θα πάρει το Ανώτατο Ακυρωτικό.

  * Παραγραφή απαιτήσεων από μερίσματα: Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1195/1942 ορίζεται ότι οι απαιτήσεις εκ τόκων, τοκομεριδίων, μερισματαποδείξεων και μερισμάτων διαπραγματεύσιμων μετοχών, ιδρυτικών τίτλων, ομολογιών και κινητών εν γένει αξιών, εκδεδομένων υπό ημεδαπών αστικών ή εμπορικών εταιριών πάσης φύσεως, Συνεταιρισμών, Σωματείων, Συλλόγων και παντός εν γένει Νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, παραγραφόμεναι μετά 5ετίαν αφ’ ης κατέστησαν απαιτηταί κατά τας διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου ΑΣΜΔ’ της 26/30 Ιουλίου 1885 "περί των πληρωτέρων τω κομιστή ανωνύμων χρεογράφων" και του άρθρου 2 του Νόμου ΓΥΛΓ’ της 27/30 Νοεμβρίου 1909 "περί βραχυπροθέσμων παραγραφών" ή εντός βραχυτέρας συμβατικής αποσβεστικής προθεσμίας περιέχονται οριστικώς εις το Ελληνικόν Δημόσιον.

  Με το άρθρο 8 του ίδιου ως άνω νομοθετικού διατάγματος ορίζεται ότι για τις πιο πάνω απαιτήσεις που παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου υπάρχει υποχρέωση εντός του μηνός Απριλίου εκάστου οικονομικού έτους για απόδοση στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. της έδρας του υπόχρεου, των δηλούμενων ως περιερχόμενα στο Δημόσιο ποσών και παράδοση των τίτλων.

  Η παραγραφή της αξίωσης από μερίσματα αρχίζει από το τέλος του έτους, κατά το οποίο εγκρίθηκε ο ισολογισμός της χρήσης και λήφθηκε η απόφαση περί διανομής των μερισμάτων (ήτοι από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξή της). Ωστόσο, η υπόψη πενταετής παραγραφή της απαίτησης από μερίσματα υπέρ του Δημοσίου διακόπτεται όταν κατά τη διάρκειά της ο υπόχρεος (ανώνυμη εταιρεία) αναγνωρίσει την απαίτηση αυτή του δικαιούχου του μερίσματος με οποιονδήποτε τρόπο, όπως για παράδειγμα μεταφέροντας το ποσό του οφειλόμενου μερίσματος από τον λογαριασμό 53.01 "Μερίσματα πληρωτέα" σε πίστωση του προσωπικού λογαριασμού του δικαιούχου του μερίσματος μετόχου και ενημερώνοντας σχετικά τον δικαιούχο.


  * Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης: Όταν μετά από μία δικαστική διαμάχη εκδίδεται μία απόφαση που επιδικάζει ποσό αποζημίωσης στον ένα διάδικο, τότε το ποσό αυτό ανάλογα με την φύση της αποζημίωσης τυγχάνει διαφορετικής φορολογικής αντιμετώπισης.

  Το ποσό της αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης θα αναγραφεί στους κωδικούς 781-782 του εντύπου Ε1 (βλ. και ΔΕΔ 110/2020 Αθήνα).

  Γενικά, στην περίπτωση που οι αποζημιώσεις αφορούν κάλυψη ζημιών, κάλυψη ιατρικών εξόδων, ηθική βλάβη κτλ, τότε σύμφωνα με τις 1008989/121/Α0012/6.2.1995 και 1092921/1790/ Α0012/23.10.2000 διαταγές, οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται για κάλυψη υλικών ζημιών και σωματικών βλαβών, κατά πάγια διοικητική και δικαστική νομολογία δεν αποτελούν εισόδημα και συνεπώς δεν φορολογούνται και ούτε υπολογίζονται για την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης και αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος στους κωδικούς 781/782 (τα ποσά που αποτελούν ηθική βλάβη), ως ποσά που συμβάλουν στην κάλυψη τεκμηρίων.

  Δημοφιλή ερωτήματα

  Από πότε ισχύει η εξομοίωση υπαλλήλων και εργατοχνιτών;

  Η ισχύς του άρθρου 64 με το οποίο καταργείται η διάκριση μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών ως προς την καταγγελία συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου αρχίζει από 1.1.2022. Τούτο ορίζεται στο άρθρο 80 παρ. 2 του Νόμου 4808/21 (ΦΕΚ 101 Α΄ της 19.6.2021).

  Η επιστημονική ομάδα της ARTION
  Με την καθοδήγηση του κ. Γεωργίου Δαλιάνη
  Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.
  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι|+30 210 6009062| www.artion.gr).

   

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ