Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 04-Φεβ-2021 00:05

  Φοροαπόψεις 4/2/2021

  Φοροαπόψεις 4/2/2021
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων. 


  * Μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και αλληλέγγυα ευθύνη: Με την υπ’ αριθ. 1837/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι μόνη η ιδιότητα του προέδρου, αντιπροέδρου κ.λπ. του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας δεν αρκεί για το νόμιμο της επιβολής των μέτρων διασφάλισης υπέρ του Δημοσίου αλλά απαιτείται, επιπλέον, να αποδείξει η φορολογική αρχή εάν είχε πράγματι ασκήσει διοίκηση.

  Συγκεκριμένα, σε περίπτωση διάπραξης από ΑΕ του εγκλήματος της φοροδιαφυγής κατά την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, μπορούν να επιβληθούν τα μέτρα της παρ. 5 του άρθρου 46 του ίδιου Κώδικα σωρευτικώς στα φυσικά πρόσωπα, τα οποία από την τέλεση της ανωτέρω παραβάσεως και μέχρι την επιβολή των μέτρων είχαν μια από τις ιδιότητες του προέδρου, αντιπροέδρου κ.λπ. του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά ήταν, κατά τον κρίσιμο χρόνο, εντεταλμένα στην διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση της ανώνυμης εταιρείας, είτε αμέσως από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση (ΣτΕ 2326/2017, ΣτΕ 546/2018). 

  Επομένως, μόνη η ιδιότητα του προέδρου, αντιπροέδρου κ.λπ. του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας δεν αρκεί για το νόμιμο της επιβολής των ενδίκων μέτρων αλλά απαιτείται, επιπλέον, να αποδείξει η φορολογική αρχή, και να διερευνήσει ειδικώς το εν συνεχεία επιλαμβανόμενο δικαστήριο για το νόμιμο της κρίσεώς του, εάν το ως άνω φυσικό πρόσωπο είχε πράγματι ασκήσει, προσωρινώς ή διαρκώς, συγκεκριμένα καθήκοντα διοικήσεως ή διαχειρίσεως της εταιρείας.

  Συνεπώς επί διαπράξεως από ανώνυμη εταιρεία κάποιας από τις απαριθμούμενες στην διάταξη του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 παραβάσεις, τα οικεία διασφαλιστικά μέτρα μπορούν να ληφθούν σωρευτικώς σε βάρος των φυσικών προσώπων, τα οποία από την τέλεση της παραβάσεως μέχρι την επιβολή των εν λόγω μέτρων είχαν, μεταξύ άλλων, την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, υπό την πρόσθετη, όμως, προϋπόθεση, την συνδρομή της οποίας πρέπει να αποδείξει η φορολογική αρχή, ότι το πρόσωπο αυτό είχε ενεργήσει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και είχε ασκήσει πράγματι, προσωρινώς ή διαρκώς, τουλάχιστον ένα από τα καθήκοντα διοικήσεως, διαχειρίσεως ή εκπροσωπήσεως της ανώνυμης εταιρείας είτε αμέσως εκ του νόμου είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση.


  * Διάθεση περιουσιακών στοιχείων και ανάλωση κεφαλαίου: Σε περίπτωση διάθεσης περιουσιακών στοιχείων (όπως η περίπτωση πώλησης ακινήτου) για τα οποία κατά το έτος απόκτησής τους ίσχυε το τεκμήριο απόκτησης, εφόσον για τον προσδιορισμό κεφαλαίου προηγούμενων ετών χρησιμοποιείται το έτος διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, τότε θα συμπεριληφθεί ολόκληρο το ποσό της πώλησης στην ανάλωση και όχι μόνο το κέρδος από την πώληση αυτή. Αν τα έτη στα οποία ανατρέχει ο φορολογούμενος προκειμένου να σχηματίσει κεφάλαιο για ανάλωση είναι παραγεγραμμένα, και σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και το έτος διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, τότε λαμβάνεται υπόψη το ποσό που εισπράχθηκε και το οποίο προκύπτει είτε από δήλωση φορολογίας εισοδήματος είτε από τα κατάλληλα νόμιμα δικαιολογητικά, εφόσον ο φορολογούμενος δεν είχε υποχρέωση αναγραφής του ποσού που εισέπραξε στη φορολογική του δήλωση. 
  Τα ανωτέρω ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις εισοδημάτων τα οποία στο παρελθόν είτε ήταν αφορολόγητα είτε φορολογούνταν κατ’ ειδικό τρόπο (τόκοι, πώληση εισηγμένων μετοχών). Σε περίπτωση που τα περιουσιακά στοιχεία έχουν περιέλθει στον φορολογούμενο από χαριστική αιτία ή κληρονομιά, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην ΠΟΛ. 1076/2015 εγκύκλιο.

  * Χωριστές δηλώσεις συζύγων: Με το άρθρο 59 του ν. 4583/2018 τροποποιήθηκαν τα άρθρα 11, 34 και 67 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) και θεσπίσθηκε η δυνατότητα υποβολής χωριστών δηλώσεων συζύγων, εφόσον ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων το επιλέξει, με ανέκκλητη δήλωσή του για κάθε φορολογικό έτος μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης (άρθρο 67 παρ. 4 ν. 4172/2013). Σχετικώς, έχουν ήδη εκδοθεί οι ΠΟΛ.1241/2018, 1017/2019 και 1041/2019, καθώς και ένα εγχειρίδιο της ΑΑΔΕ με διευκρινίσεις. 

  Η δήλωση περί υποβολής χωριστών φορολογικών δηλώσεων έχει περιοδικό χαρακτήρα, δηλαδή θα πρέπει να επαναλαμβάνεται έως την 28η Φεβρουαρίου εκάστου φορολογικού έτους, εφόσον υπάρχει επιθυμία για την υποβολή χωριστών φορολογικών δηλώσεων. Τέλος, η εν λόγω δήλωση έχει, βάσει του νόμου, ανέκκλητο χαρακτήρα, δηλαδή εφόσον υποβληθεί και "κλειδώσει" η πλατφόρμα, η δήλωση έχει δεσμευτικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να ανακληθεί για το συγκεκριμένο φορολογικό έτος.

  Σε πολλές περιπτώσεις η ξεχωριστή φορολογική δήλωση έχει ευεργετικό χαρακτήρα, αλλά όχι φυσικά σε όλες. Π.χ. Στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε συζύγων δεν υφίσταται η έννοια του οικογενειακού εισοδήματος για την κάλυψη των επιμέρους τεκμηρίων καθενός εκ των συζύγων, καθώς τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης βαρύνουν τον κάθε σύζυγο ατομικά. Όσον αφορά τη δυνατότητα κάλυψης τεκμηρίων με ανάλωση κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει επίκληση εισοδημάτων από τη χωριστή δήλωση του άλλου συζύγου. Σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων συζύγων το ποσό της ελάχιστης αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για κάθε σύζυγο.
  Συνεπώς, θα πρέπει να γίνει η κατάλληλη μελέτη των δεδομένων της κάθε περίπτωσης πριν αποφασιστεί αυτή η κίνηση.


  Δημοφιλή ερωτήματα

  Η χρέωση (τιμολόγηση) από αλλοδαπές οντότητες (Facebook, Google κ.λπ.), για παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών διαδικτυακά, προς ημεδαπή οντότητα, δεν εμπίπτει στις διατάξεις των παρ. 1.γ και 1.δ του άρθρου 62 του Ν. 4172/2013, και δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου.

  Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ
  Με την καθοδήγηση του κ. Γεώργιου Δαλιάνη

  Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ