Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 24-Σεπ-2020 00:05

  Φοροαπόψεις 24.9.2020

  Φοροαπόψεις 24.9.2020
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων.

  * Απόφαση ΔΕΔ - σταθμός για τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου: Πρόσφατα εκδόθηκε μία πολύ σημαντική απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών για τους φορολογικούς ελέγχους που διενεργούνται με έμμεσες τεχνικές. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1391/2020 απόφαση της ΔΕΔ Αθήνας κρίθηκε ότι δεν είχε νόμιμο έρεισμα η εφαρμογή της μεθόδου σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών πριν από την έκδοση της υπ’ αριθ. Α1008/20-01-2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε, με την οποία εξειδικεύθηκε ο τρόπος εφαρμογής της τεχνικής αυτής. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν ακυρώθηκε ο διενεργηθείς έλεγχος διότι κρίθηκε ελλείψει της σχετικής εφαρμοστικής εγκυκλίου δεν είναι παραδεκτή η μέθοδος που εφαρμόστηκε και θεωρήθηκε ότι δεν δύναται να προσδιορίσει με αξιόπιστο τρόπο την διαφυγούσα φορολογητέα ύλη.

  Με την ως άνω απόφαση επιβεβαιώθηκε το αυτονόητο - ότι δηλαδή δεν μπορούν τα ελεγκτικά όργανα να προβαίνουν σε εφαρμογή τεχνικών που δεν έχουν επαρκώς προσδιοριστεί από την ΑΑΔΕ, διότι στην περίπτωση ο φορολογούμενος δεν είναι σε θέση να γνωρίζει εκ των προτέρων ποια είναι η μέθοδος με βάση την οποία ελέγχεται.

  Η απόφαση αυτή έρχεται να δικαιώσει πλειάδα φορολογουμένων που έχουν αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Στο σημείο δε αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι αυτό δεν αφορά τους εφεξής διενεργούμενους ελέγχους, διότι πλέον έχουν εκδοθεί εφαρμοστικές εγκύκλιοι για όλες τις προβλεπόμενες έμμεσες τεχνικές ελέγχου.

  * Απαλλαγή από φ. εισοδήματος για μη εισπραχθέν ενοίκιο: Σύμφωνα με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις (ν. 4722/2020) ορίστηκε ότι δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κ.Φ.Ε. το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται όχι μόνο από την κατ’ επιταγή νόμου μείωση του 40% του συνολικού μισθώματος, αλλά και από την προαιρετική μείωση του 30% του συνολικού μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών - φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών, κατόπιν συμφωνίας εκμισθωτή και μισθωτή, υπό τους όρους και προϋποθέσεις, που προβλέπονται στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού.

  Προσδιορίζεται ρητά ότι την προβλεπόμενη έκπτωση δικαιούνται αποκλειστικά τα φυσικά πρόσωπα.

  * Κίνητρα επανεγκατάστασης για συνταξιούχους φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού: Με τις πρόσφατες αλλαγές στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) ορίσθηκε ότι φυσικό πρόσωπο, δικαιούχος εισοδήματος από σύνταξη, σύμφωνα με το άρθρο 12, που προκύπτει στην αλλοδαπή, το οποίο μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, υπάγεται σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή εφόσον σωρευτικά:

  α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα πέντε (5) από τα έξι (6) έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα, και

  β) μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα.
  Εφόσον γίνει δεκτή, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 3, η υπαγωγή του φορολογούμενου σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει κάθε φορολογικό έτος αυτοτελώς φόρο με συντελεστή επτά τοις εκατό (7%) για το σύνολο του εισοδήματός του που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή.

  Συνήθη ερωτήματα

  Για υποκείμενες σε χαρτόσημο πράξεις του Κ.Ν.Τ.Χ. από 1.1.2014 προβλέπεται ρητά με νομοθετική διάταξη (ν. 4174/2013) η πενταετής παραγραφή. Ήδη μάλιστα για την χρήση 2014 έχει παραγραφεί το τέλος χαρτοσήμου την 31.12.2019.

  Για τις χρήσεις έως την 31.12.2013, κρίθηκε με πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ ότι η παραγραφή για τα τέλη χαρτοσήμου είναι κατ’ αρχήν πενταετής από το τέλος του έτους εντός του οποίου γεννάται η υποχρέωση καταβολής τους, με δυνατότητα επέκτασης του εν λόγω δικαιώματος σε δέκα έτη, στις περιπτώσεις : α) που η μη ενάσκηση του εν λόγω δικαιώματος οφείλεται, έστω και κατά ένα μέρος, στην από πρόθεση πράξη ή παράλειψη του φορολογούμενου με τη σύμπραξη του αρμόδιου φορολογικού οργάνου και β) που περιέλθουν σε γνώση της φορολογικής αρχής συμπληρωματικά στοιχεία κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ίδιου νόμου (σχετ. ΠΟΛ.1194/2017 και ΠΟΛ.1191/2017).

  Παράδειγμα: Σε επιβολή τελών χαρτοσήμου επί εγγράφου, με βάση το οποίο ημερομηνία γένεσης της υποχρέωσης καταβολής τους ήταν η 3.1.2013, η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τα οικεία τέλη χαρτοσήμου είναι, κατ΄ αρχήν, η 31.12.2018. Εξαιρετικά, το δικαίωμα του Δημοσίου να επιβάλει τέλη χαρτοσήμου στη συγκεκριμένη περίπτωση, παρατείνεται μέχρι την 31/12/2023, σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 84 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994).

  Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ
  Με την καθοδήγηση του κ. Γεώργιου Δαλιάνη

  Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Διαβάστε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ
  και ηλεκτρονικά στο

  ReadPoint
  Kυκλοφορεί μαζί με το
  FORBES ΟΚΤ 2020