Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 11-Ιουν-2020 00:05

  Φοροαπόψεις 11.6.2020

  Φοροαπόψεις 11.6.2020
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων


  * Μεταφερόμενο υπόλοιπο δοσοληπτικού λογαριασμού: Το μεταφερόμενο υπόλοιπο δοσοληπτικού λογαριασμού το οποίο έχει χαρτοσημανθεί με 1% αποτελεί απλή μεταφορά υπολοίπου κατά τις επόμενες χρήσεις και δεν υπόκειται εκ νέου σε τέλη χαρτοσήμου. Υπαγόμενο σε τέλος χαρτοσήμου είναι μόνον το τυχόν επιπλέον ποσό που αναλήφθηκε κατά τις επόμενες χρήσεις και όχι το μεταφερόμενο προηγούμενο υπόλοιπο για το οποίο έχει ήδη καταβληθεί το αναλογούν τέλος χαρτοσήμου (βλ. υπ’ αριθ. 4209/2020 απόφαση ΔΕΔ Αθήνας).

  Με την απόφαση αυτή επιλύθηκε το χρόνιο πρόβλημα κατά το οποίο επιβαλλόταν από τις φορολογικές αρχές τέλος χαρτοσήμου για το ίδιο υπόλοιπο για κάθε επόμενη χρήση.

  * Μετοχές υπέρ το άρτιο και φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου: Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, η καταβολή της διαφοράς μεταξύ της τιμής διάθεσης της μετοχής και της ονομαστικής αξίας αυτής, αποτελούσα εισφορά που αυξάνει το ενεργητικό της εταιρείας, δεν υπάγεται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά την περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν 1676/1986, αφού, κατά το χρόνο της καταβολής, ο εισφέρων, από την εισφορά αυτή (για την οποία δεν του χορηγούνται μετοχές), δεν αποκτά δικαιώματα ψήφου κ.λπ., δηλαδή δεν αποκτά οποιοδήποτε πρόσθετο δικαίωμα (πέραν αυτών που αντιστοιχούν στην ονομαστική αξία της εισφοράς του) σε/ σχέση με άλλους μετόχους που δεν έχουν εισφέρει κεφάλαια υπέρ το άρτιο (βλ. και ΣτΕ 1774/2018).

  * Νέες διατάξεις για τις επισφαλείς απαιτήσεις: Σχετικά με την διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων εφαρμόζεται το άρθρο 26 του ν. 4172/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 22 του ίδιου νόμου.

  - Νέα προσθήκη που έγινε με τον ν. 4646/2019 (Ισχύει για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά ανεξάρτητα από τον χρόνο κατά τον οποίο δημιουργήθηκε η απαίτηση): Απαιτήσεις, το συνολικό ύψος των οποίων, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά αντισυμβαλλόμενο, δύνανται να διαγραφούν στο φορολογικό έτος εντός του οποίου συμπληρώνονται δώδεκα (12) μήνες από τον χρόνο κατά τον οποίο κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, χωρίς να έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης, εφόσον πληρούνται και οι προϋποθέσεις περί διαγραφής απαιτήσεων με βάση το άρθρο 26 του ν. 4172/2013 και οφειλέτες έχουν λάβει αποδεδειγμένα γνώση της διαγραφής της οφειλής τους, όπου αυτό είναι δυνατόν. Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων που διαγράφονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν δύναται να υπερβαίνει, ανά φορολογικό έτος, ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των απαιτήσεων στο τέλος της χρήσης.

  - Νέα προσθήκη που έγινε με τον ν. 4646/2019: (ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4646/2019 στο ΦΕΚ ήτοι από 12.12.2019) Απαιτήσεις που διαγράφονται στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού, ανεξαρτήτως του αν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη, δύνανται να διαγραφούν για φορολογικούς σκοπούς. Στην περίπτωση και κατά το μέρος που δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη, το σχετικό ποσό της διαγραφής της απαίτησης εκπίπτει ως δαπάνη.


  Συνήθη Ερωτήματα

  Πότε εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο;

  Πιστωτικό είναι το τιμολόγιο που εκδίδεται για κάθε περίπτωση εκπτώσεων ή επιστροφών και λοιπών περιπτώσεων. Δεν εκδίδεται σε πιστωτικό τιμολόγιο σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής του τιμήματος. 

  Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ
  Με την καθοδήγηση του κ. Γεώργιου Δαλιάνη

  Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ