Συνεχης ενημερωση

  Κυριακή, 10-Φεβ-2019 08:26

  Ο έλεγχος από την Εφορία μετά το άνοιγμα λογαριασμών

  Ο έλεγχος από την Εφορία μετά το άνοιγμα λογαριασμών
  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Σπύρου Δημητρέλη

  Η βοήθεια που παρείχαν οι Ευρωπαίοι και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ελλάδα δεν περιορίστηκε στα δανεικά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και κατά κύριο λόγο στον τρόπο λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό οι ελεγκτικές υπηρεσίες διδάχθηκαν από ξένους εμπειρογνώμονες τρόπους υπολογισμού του εισοδήματος όταν γίνεται φορολογικός έλεγχος. Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος θεσπίστηκαν τρεις έμμεσες τεχνικές φορολογικού ελέγχου οι οποίες βοηθούν τη φορολογική διοίκηση να προσδιορίσει το φορολογητέο εισόδημα του ελεγχόμενου. Για να προσδιοριστεί αυτό χρησιμοποιούνται έμμεσα στοιχεία, όπως είναι οι διακυμάνσεις στις καταθέσεις του, οι αγορές και πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και οι δαπάνες διαβίωσής του όπως καταγράφονται πραγματικά μέσω λογαριασμών και αποδείξεων.

  Τεχνική της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου

  Η τεχνική προσδιορίζει το φορολογητέο εισόδημα αναλύοντας τα έσοδα (φορολογητέα και μη), τις αγορές και δαπάνες (επαγγελματικές, ατομικές και οικογενειακές) και τις αυξήσεις και μειώσεις των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων (επαγγελματικών, ατομικών και οικογενειακών) του φορολογούμενου φυσικού προσώπου.

  Κατά τη μέθοδο αυτή δημιουργείται ισοζύγιο με δύο βασικές στήλες: "Πηγές κεφαλαίων/εσόδων" και "αναλώσεις κεφαλαίων/εσόδων".

  Στην πρώτη στήλη "πηγές κεφαλαίων/εσόδων" περιλαμβάνονται τα κάθε μορφής έσοδα που έχουν εισπραχθεί στη διάρκεια της ελεγχόμενης φορολογικής περιόδου, των οποίων αποδεικνύεται η πραγματοποίηση και η νομιμότητα των συναλλαγών.

  Στη δεύτερη στήλη "αναλώσεις κεφαλαίων/εσόδων" περιλαμβάνονται όλες οι πραγματοποιηθείσες αναλώσεις, κατά τη διάρκεια της ελεγχομένης φορολογικής περιόδου.

  Η διαφορά μεταξύ της στήλης "αναλώσεις κεφαλαίων/εσόδων" και της στήλης "πηγές κεφαλαίων/εσόδων", θεωρείται εισόδημα που δεν φορολογείται αλλά δεν δηλώθηκε και εφόσον δεν αιτιολογείται υπόκειται σε φορολόγηση.

  Τεχνική της καθαρής θέσης του φορολογουμένου

  Η τεχνική αυτή αναδημιουργεί το οικονομικό ιστορικό του φορολογούμενου φυσικού προσώπου και προσδιορίζει το φορολογητέο εισόδημά του, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα διαθέσιμα κεφάλαια προσωπικά, οικογενειακά, επαγγελματικά, τις διάφορες απαιτήσεις προσωπικές, οικογενειακές, επαγγελματικές (ενεργητικό), τις υποχρεώσεις προσωπικές, οικογενειακές ή επαγγελματικές (παθητικό), τις ατομικές, οικογενειακές και επαγγελματικές δαπάνες ως και τα εισοδήματα από λοιπές πηγές (ατομικά και οικογενειακά).

  Κατά την τεχνική αυτή δημιουργείται ο πίνακας ενεργητικού και παθητικού για όλες τις ελεγχόμενες φορολογικές περιόδους με φορολογική περίοδο βάσης την αμέσως προηγούμενη από την πρώτη ελεγχόμενη φορολογική περίοδο. Στο ενεργητικό περιλαμβάνονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατά τη λήξη κάθε φορολογικής περιόδου. Στο παθητικό περιλαμβάνονται οι αντίστοιχες υποχρεώσεις. Η διαφορά ενεργητικού-παθητικού αποτελεί την καθαρή θέση κάθε φορολογικής περιόδου.
  Από την καθαρή θέση λήξης κάθε φορολογικής περιόδου αφαιρείται η καθαρή θέση έναρξης.

  Οι αυξήσεις/μειώσεις της καθαρής θέσης αναπροσαρμόζονται με τις περιπτώσεις απόκτησης περιουσιακών στοιχείων άνευ ανταλλάγματος (αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής, προίκας, κερδών από τυχερά παίγνια, ανταλλαγής) και τις περιπτώσεις πώλησής τους, με τις ατομικές και οικογενειακές δαπάνες κάθε είδους, και συγκρίνονται με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
  Η διαφορά που προκύπτει θεωρείται μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη και εφόσον δεν αιτιολογείται υπόκειται σε φορολόγηση.

  Τεχνική του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά

  Η τεχνική αυτή προσδιορίζει το φορολογητέο εισόδημα του ελεγχόμενου παρακολουθώντας την κίνηση των (διαθεσίμων) κεφαλαίων του φορολογούμενου, του/της συζύγου και των προστατευομένων μελών αυτών, είτε με την κατάθεση αυτών σε τραπεζικούς λογαριασμούς είτε με την ανάλωσή τους σε διάφορες συναλλαγές με χρήση μετρητών. Αναλύει τις συνολικές καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς, τα διαθέσιμα, τις αγορές και δαπάνες σε μετρητά τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο κατά τη διάρκεια της ελεγχομένης φορολογικής περιόδου και τα συγκρίνει με τα συνολικά δηλωθέντα έσοδα.

  Κατά την τεχνική αυτή από τις συνολικές τραπεζικές καταθέσεις της ελεγχόμενης φορολογικής περιόδου αφαιρούνται τα κατατεθειμένα ποσά που αφορούν μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα, όπως εκταμιεύσεις δανείων, συμψηφιστικές κινήσεις και λοιπές πράξεις που δεν αποτελούν καθαρές καταθέσεις.
  Στο υπόλοιπο των καθαρών τραπεζικών καταθέσεων προστίθενται όλες οι καταβολές σε μετρητά για αγορές, δαπάνες (προσωπικές/οικογενειακές ή επαγγελματικές) και λοιπές συναλλαγές και αφαιρούνται τα μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα που δεν κατατέθηκαν σε λογαριασμούς.

  Το νέο υπόλοιπο αναμορφώνεται με τις αυξήσεις/μειώσεις εισπρακτέων λογαριασμών και συγκρίνεται με τα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα.
  Η προκύπτουσα διαφορά θεωρείται μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη και εφόσον δεν αιτιολογείται υπόκειται σε φορολόγηση.

  Για την εφαρμογή των παραπάνω τεχνικών ορίζονται οι παρακάτω έννοιες

  - Καταθέσεις σε/αναλήψεις από προσωπικούς και επαγγελματικούς λογαριασμούς σε/από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
  Καταθέσεις σε/αναλήψεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (κάθε μορφής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό), του φορολογούμενου, της συζύγου και των προστατευόμενων μελών αυτών (λογαριασμοί προσωπικοί, οικογενειακοί και επαγγελματικοί). Περιπτώσεις κοινών λογαριασμών καταλογίζονται στον πραγματικό δικαιούχο, ο οποίος καθορίζεται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις και τη φύση των συναλλαγών. Εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, τα ποσά κατανέμονται ισόποσα σε όλους τους συνδικαιούχους (ποσό διά αριθμό συνδικαιούχων).

  - Περιουσιακά στοιχεία. Κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής του φορολογουμένου, του/της συζύγου και των προστατευομένων μελών αυτών στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό. Η αποτίμηση γίνεται με βάση την αξία κτήσης ή το κόστος κατασκευής προσαυξημένη με την αξία/κόστος τυχόν προσθηκών ή βελτιώσεων, επίσης περιλαμβάνονται και τυχόν υπάρχουσες απαιτήσεις έναντι τρίτων.

  - Προστατευόμενα μέλη. Τα πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο, ανάλογα με τις διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία εισοδήματος σε κάθε φορολογική περίοδο.

  - Δαπάνες πάσης φύσεως που πραγματοποιούνται από τον ελεγχόμενο, τον/τη σύζυγό του και τα προστατευόμενα μέλη αυτών. Σε περίπτωση όπου είναι δεδομένη η πραγματοποίηση της δαπάνης, αλλά δεν είναι γνωστό το ποσό που καταβλήθηκε και δεν παρέχονται στοιχεία από το φορολογούμενο για το ύψος του, αυτό προσδιορίζεται με βάσει τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η φορολογική διοίκηση.

  Όπου αναφέρονται δαπάνες διαβίωσης (προσωπικές / οικογενειακές ) αφορούν πραγματικές δαπάνες και όχι τεκμαρτές.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων