Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 01-Ιουλ-2016 00:18

  Εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Γιώργου Δ. Χριστόπουλου 

  Επιμέλεια ύλης: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος  

  Στο σημερινό οδηγό για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις αναλύεται ο τρόπος δήλωσης, οι παγίδες και τα μυστικά για τη δήλωση του εισοδήματος από αγροτική δραστηριότητα. Τι θα πρέπει να προσέξετε. Συμπλήρωση κωδικό - κωδικό. 

  17. ΠΙΝΑΚΑΣ 4Γ1:  ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

  Βασικές χρήσιμες διευκρινίσεις: 

  17.1 Οι Αγρότες είναι πλέον επιχειρηματίες

  Οι αγρότες από 01.01.2014 δεν διαφέρουν σε τίποτα από τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα και το κέρδος που αποκτούν από 1-1-2014, έπαυσε να υπολογίζεται και να προσδιορίζεται με τεκμαρτό τρόπο (βάση καλλιεργούμενων στρεμμάτων, ή βάσει αριθμού ζωικού κεφαλαίου).   
  Θεωρείται πλέον εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και  προσδιορίζεται  όπως και το κέρδος από οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 έως και 29 του ΚΦΕ-Ν.4172/2013.
  Έτσι την 1-1-2014 και μετά, όπως ορίζεται στο νόμο, όσοι ασχολούνται με αγροτική δραστηριότητα είναι επιχειρηματίες (επαγγελματίες) και έχουν τη φορολογική αντιμετώπιση που έχουν όλοι οι επαγγελματίες (έμποροι, ελεύθεροι επαγγελματίες κ.λπ.) με κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις.
  Συγκεκριμένα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013, διαβάζουμε επί λέξει:   "ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις". 

  17.2 Κέρδος έσοδα μείον έξοδα

  Σύμφωνα με την διευκρινιστική εγκύκλιο της ΓΓΔΕ, πολ. 1116/10.6.2015, και για το κέρδος που αποκτάται από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα γίνεται λογιστικός προσδιορισμός (έσοδα μείον έξοδα).
  Ειδικά για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με το νόμο (παραπάνω διατάξεις) και την εγκύκλιο, στα έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων. (σχ. βλ. πολ. 1041/4.2.2015).

  17.3 Διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW με 13%

  Αγροτική δραστηριότητα είναι και η επαγγελματική δραστηριότητα στη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 kw.
  Από το νόμο ορίζεται... "Ειδικά για το εισόδημα που προκύπτει από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 kw, ο ως άνω ορισμός της αγροτικής δραστηριότητας ισχύει και για λόγους φορολόγησης του ως άνω εισοδήματος" (άρθρο 2 ν. 3874/2010, άρθρο 116 ν. 4316/2014).
  Το εισόδημα που προκύπτει από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 kw (κατά το νόμο) φορολογείται ως εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα.
  Με την  με την διευκρινιστική εγκύκλιο της ΓΓΔΕ, πολ. 1116/10.6.2015, λύθηκε και ο "γρίφος" αν το κέρδος (ως εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα) από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW φορολογηθεί με 23% ή με 13%. 
  Με την εγκύκλιο αυτή "το κέρδος από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW των χρήσεων που λήγουν από 24.12.2014 και στο εξής φορολογείται με συντελεστή 13%".

  17.4  ΝΕΟ: το εισόδημα από αλιεύματα αλιευτικών σκαφών

  Σύμφωνα με την  ομόφωνη Γνωμοδότηση 47/2015, της Α' Τακτικής Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, με την πολ.1035/18.3.2016, το εισόδημα από αλιεύματα αλιευτικών σκαφών, ολικής χωρητικότητας μέχρι 10 κόρους, φορολογείται βάσει των διατάξεων του ν. 27/1975 και ειδικότερα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου αυτού, (Φορολογία πλοίων δεύτερης κατηγορίας) και όχι με βάσει τις διατάξεις των άρθρων 40 και 42 του ν. 2238/1994 (παλαιού ΚΦΕ) οι οποίες ίσχυαν μέχρι 31.12.2013. 
  Συνεπώς το εισόδημα από αλιεύματα αλιευτικών σκαφών, ολικής χωρητικότητας μέχρι 10 κόρους, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με τον ΚΦΕ και την εγκύκλιο 1041/4-2-2015, στα έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την παραγωγή αλιευτικών προϊόντων, με την παραπάνω γνωμοδότηση, δεν φορολογείται ως εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά ως εισόδημα εκμετάλλευσης πλοίου του ν. 27/1975.  

  17.5 Οι αγρότες αφαιρούν όλα τα έξοδα

  Ενδεικτικά και με την επιφύλαξη των άρθρων 22 και 23 του ν.4172/2013, για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών, οι ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα εκτός των άλλων και τις παρακάτω κατηγορίες δαπανών, εφόσον αποδεικνύονται με τα κατάλληλα παραστατικά:
  α) αγορές σπόρων ή νεογνών, λιπασμάτων και φαρμάκων,
  β) καλλιεργητικές δαπάνες,
  γ) δαπάνες άρδευσης,
  δ) δαπάνες για ημερομίσθια εργατών,
  ε) το κόστος καυσίμων και συντήρησης των αγροτικών μηχανημάτων,
  στ) των τόκων και τα έξοδα των δανείων που σχετίζονται με την αγροτική εκμετάλλευση,
  ζ) τις αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού κλπ. (σχ. βλ. πολ.1041/4.2.2015 και 1113/2.6.2015).

  17.6 Για το φορολογικό έτος 2015, φορολογούνται με 13%

  * Η εξαίρεση σε σχέση με τους άλλους επαγγελματίες που φορολογούνται με 26% για κέρδη μέχρι 50.000 ευρώ και 33% για πάνω από 50.000 ευρώ, είναι ότι τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%) (βλ. παρ. 3 του αρ.29 του ΚΦΕ-Ν. 4172/2013).
  Προσοχή: Ο φορολογικός συντελεστής 13% δεν εφαρμόζεται για δραστηριότητες εκμετάλλευσης του εξοπλισμού των παραπάνω παραγωγών (π.χ. μίσθωση αγροτικών μηχανημάτων κλπ) καθώς η δραστηριότητα αυτή συνιστά παροχή υπηρεσιών σε τρίτους και όχι αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. 
  * Η αμοιβή που τυχόν λαμβάνει παραγωγός αγροτικών προϊόντων ή τρίτος για υπηρεσίες που παρέχει ο ίδιος σε άλλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις δεν αποτελεί αγροτικό εισόδημα, με εξαίρεση την εκτροφή πτηνών (φασόν πτηνοτροφικών).

   

  pin

   

  17.8  Όλοι οι αγρότες θα συμπληρώσουν τον πίνακα 4Γ1 στο Ε1 και το Ε3 ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι επαγγελματίες αγρότες

  Σύμφωνα με τα προηγηθέντα  στον παρακάτω πίνακα (4Γ1), το αγροτικό εισόδημα (κέρδος ή ζημιά), συμπληρώνεται από όλους,όσους αποκτούν εισόδημα από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι επαγγελματίες αγρότες
  Επομένως, όσοι αποκτούν εισόδημα από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το αν απαλλάσσονται ή όχι από την τήρηση βιβλίων του Κ.Φ.Α.Σ. (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα- Ε.Λ.Π. – Ν. 4308/2014) και την ένταξη τους ή όχι στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., προσδιορίζουν τα ακαθάριστα έσοδα και τα κέρδη τους λογιστικά (με βάση τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία) και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 έως και 28 του ΚΦΕ- Ν.4172/2013. 
  Διευκρινίζεται ότι οι αγρότες που δεν είναι υπόχρεοι και δεν τηρούν βιβλία θα προσδιορίζουν τα κέρδη τους με βάση τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα- Ε.Λ.Π. – Ν. 4308/2014 τα οποία στοιχεία οφείλουν να τηρούν και να διαφυλάσσουν έως το χρόνο παραγραφής. (σχ. βλ. την πολ.1003/31-12-2014).
  Έτσι σε περίπτωση που αγρότες δεν είναι υπόχρεοι σε έκδοση στοιχείων (π.χ. μισθωτοί, συνταξιούχοι, έμποροι κλπ. που έχουν και αγροτικά εισοδήματα π.χ. από τις ελιές τους), έχουν πραγματοποιήσει και λιανικές πωλήσεις, προσθέτουν στα ακαθάριστα έσοδά τους και τις πωλήσεις αυτές που αποδεικνύονται είτε με απλές αποδείξεις είσπραξης, είτε με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο. (σχ. βλ. πολ.1041/4.2.2015). 

   

  pin

   

  Επιπρόσθετα, για τα εισοδήματα που αποκτούνται από 01.01.2014, έχει γίνει δεκτό ότι  ο φορολογικός συντελεστής 13% εφαρμόζεται επί των κερδών από αγροτική δραστηριότητα ανεξάρτητα από τον τόπο και τον τρόπο (λιανικώς ή χονδρικώς) πώλησης των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων.

  Ειδικότερα, οι παραγωγοί φορολογούνται με συντελεστή 13% μόνο στην περίπτωση πώλησης (χονδρικώς ή λιανικώς) των δικών τους προϊόντων, δηλαδή των προϊόντων που έχουν παράγει οι ίδιοι (και μόνο για αυτά) είτε από δικό τους κατάστημα είτε σε λαϊκές αγορές.

  Προϋπόθεση: τα πωλούμενα προϊόντα να παράγονται αποκλειστικά από τον πωλητή τους-παραγωγό και να μην έχουν υποστεί μεταποίηση. Στην έννοια της μεταποίησης δε συμπεριλαμβάνεται η απλή συσκευασία.
   
  Όταν πωλεί και προϊόντα που δεν είναι δικής του παραγωγής:

  Στην περίπτωση που ο παραγωγός πωλεί (λιανικώς ή χονδρικώς), παράλληλα με τα δικά του, και προϊόντα που έχει προμηθευτεί από άλλους παραγωγούς, τότε θεωρείται ότι ασκείται παράλληλα επιχειρηματική εμπορική δραστηριότητα και για τα έσοδα αυτά (δηλαδή για τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση προϊόντων τρίτων, και μόνο για αυτά) εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν.4172/2013 (26% ή 33%).  

  Είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του εντύπου Ε3:

  Κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 για όσους δηλώσουν εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του εντύπου Ε3 (Πίνακας ΣΤ), ανεξάρτητα από το αν υπάρχει απαλλαγή ή όχι από την τήρηση βιβλίων του Κ.Φ.Α.Σ., (τώρα ΕΛΠ) και την ένταξη τους ή όχι στο ειδικό ή στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. για το φορολογικό έτος 2015. Σχετικά με το Ε3, βλ. την ειδικότερη ανάλυση με οδηγίες συμπλήρωσης του, στην παρ. 28. 

   

  pin

   

  Προσοχή: οι κωδ. 595-596 του εντύπου Ε3, συμπληρώνονται για τις αγροτικές επιχειρήσεις υπαγόμενες στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. και στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. αντίστοιχα ( αρ.41 του ν. 2859/2000). 

  17.9 ΝΕΟ: Προστέθηκε νέος κωδικός 598 για όσους ασκούν  αγροτική δραστηριότητα και δεν υπάγονται ούτε στο κανονικό καθεστώς, ούτε στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. 

  Πρόκειται για μη επαγγελματίες αγρότες, που δεν έχουν δηλώσει αυτή τη δραστηριότητα στην εφορία. (αφανές καθεστώς αγροτών).  Τα πρόσωπα αυτά, όπως και οι του ειδικού και κανονικού καθεστώτος, δηλώνουν εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (πολ.1116/10.6.2015) το οποίο μεταφέρεται από τον κωδ.347 του πίνακα Ζ' του Ε3, στους ανάλογους κωδικούς της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1).
  Σ' αυτή την περίπτωση δεν συμπληρώνεται ο Κ.Α.Δ. 99999998 όπως στο προηγούμενο φορολογικό έτος. Σχ. βλ. και την πολ. 1041/5-4-2016.

  Το αποτέλεσμα του καθαρού εισοδήματος από άσκηση ατομικής αγροτικής δραστηριότητας, όπως αυτό προκύπτει στο έντυπο Ε3, μεταφέρεται στο έντυπο Ε1 στον Πίνακα Γ1 Εισόδημα από Αγροτική Επιχειρηματική Δραστηριότητα, κωδικοί 461-462.

  17.10  Μεταφορά ζημιών:

  - Η μεταφορά ζημιών, όπως ορίζεται με τις διατάξεις του αρ. 27 του ΚΦΕ-Ν. 4172/2013, ισχύει και για την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
  - Συνεπώς η ζημιά που θα προκύψει λογιστικά στο φορολογικό έτος 2015 και θα δηλωθεί (Ε3-κωδ.570, 347 και Ε1- κωδ.465-466) εκπίπτει και μεταφέρεται για να συμψηφισθεί με τα επιχειρηματικά κέρδη από αγροτική δραστηριότητα διαδοχικά στα επόμενα 5 φορολογικά έτη.
  - Περαιτέρω, η ζημία που προκύπτει από τους διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής ή αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας μεταφέρεται για συμψηφισμό με βάση τις  διατάξεις του άρθρου 27,  ωστόσο η ζημία του ενός κλάδου δεν συμψηφίζεται με κέρδη του άλλου καθόσον το αποτέλεσμα του καθενός φορολογείται με διαφορετικό τρόπο.
  - Ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων (εμπορική - αγροτική) προκειμένου να εφαρμοστεί ο διαφορετικός φορολογικός συντελεστής ανάλογα με την δραστηριότητα έχει εφαρμογή και για τις διαδικασίες μεταφοράς της ζημιάς (αρ. 27 του ν.4172/2013).
  - Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 34 "διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής" του ιδίου νόμου, όταν ο προσδιορισμός των κερδών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, η ζημιά του ίδιου ή των προηγούμενων φορολογικών ετών δεν εκπίπτει και δεν μεταφέρεται για συμψηφισμό στα επόμενα φορολογικά έτη. Βλ. σχ. την παρ. 8.26 και 8.27 (τεκμήρια και ζημιά), με χρήσιμα παραδείγματα.  
  - Η ζημία από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα δύναται να συμψηφιστεί μόνο με κέρδη από αγροτική επιχειρηματική  δραστηριότητα (σχετικά με τα παραπάνω βλ. την εγκύκλιο  πολ. 1116/10-6-2015 η οποία παραπέμπει και στην πολ. 1041/4.2.2015). 

  17.11 Απαλλάσσονται οι αγρότες από τεκμαρτό εισόδημα  ιδιοχρησιμοποίησης ή δωρεάν παραχώρησης. (αντιμετωπίσθηκε  μία γραφειοκρατική υποχρέωση των αγροτών): 

  Η διάταξη: Με τον νόμο 4330/2015, στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.4172/2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: "Ειδικά για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση προς ανιόντες, κατιόντες και συζύγους, αγροτικών εκτάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιμες γαίες, βοσκήσιμες γαίες, και κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής".
  Στο Ε2 θα αναγράψουν (χωρίς ποσά στις στήλες 14 και 15) τα ακίνητα που με βάση τις παραπάνω διατάξεις παραχωρούν δωρεάν ή ιδιοχρησιμοποιούν, συμπληρώνοντας κατά περίπτωση τις λοιπές ενδείξεις των στηλών στο μπροστινό μέρος και στη δεύτερη σελίδα. Σχετικά περισσότερα θα δούμε κατά την ανάλυση στην παρ. 20, του πίνακα 4Δ.2 (εισόδημα από ακίνητη περιουσία) και στην παρ. 20.28 (Ε2: όλα όσα πρέπει να μη μας διαφεύγουν). 
     
  Συνεπώς: Ειδικά για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπολογίζεται :
  - τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση 
  - και δεν υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση προς ανιόντες, κατιόντες και  συζύγους, αγροτικών εκτάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται: λιβάδια, καλλιεργήσιμες γαίες, βοσκήσιμες γαίες, και κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής.

  17.12 Αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις απαλλάσσονται μέχρι 12.000 ευρώ, ενώ οι αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολό τους, δεν συνυπολογίζονται"

  Στα έσοδα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα αρχικά περιλαμβάνονταν και οι αγροτικές επιδοτήσεις/ενισχύσεις και αποζημιώσεις, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 29 του ΚΦΕ –Ν.4172/2013, που ορίζει ρητά ότι "ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από επιχειρηματικές συναλλαγές".   
  Όμως με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ.2 του ν.4328/2015, προστέθηκε νέο εδάφιο στο τέλος του άρθρου 21 του Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) σύμφωνα με το οποίο, "ειδικά για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, οι αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που χορηγούνται στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα μόνο κατά το μέρος των επιδοτήσεων και ενισχύσεων που υπερβαίνει τα δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι δε αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολό τους, δεν συνυπολογίζονται". 

  17.12.1 Ανάλυση της διάταξης

  Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις (σχετική η εγκύκλιος 1116/10-6-2015), για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα: 
  •    από το σύνολο των επιδοτήσεων/ενισχύσεων (κωδ.908 του εντύπου Ε3) θα λαμβάνεται υπόψη  το υπόλοιπο μετά την αφαίρεση του ποσού των 12.000 ευρώ. Το μέρος των εισοδηματικών ("λοιπών") αγροτικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων που δεν λήφθηκε υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, δύναται να καλύπτει τεκμήρια. Για αυτό το λόγο, το ποσό αυτό, αναγράφεται στους κωδ. 659/660 του πίνακα 6 του εντύπου Ε1 της δήλωσης φόρου εισοδήματος.  
  •    δεν θα λαμβάνεται υπόψη κανένα ποσό αποζημιώσεων (κωδ. 909 του εντύπου Ε3), οι οποίες επειδή αφορούν την αγροτική οικονομία και προστασία (διάφορες φυσικές καταστροφές) δεν φορολογούνται και κατ' ανάλογη εφαρμογή με όσα ισχύουν για την επιχειρηματική δραστηριότητα γενικά δεν δύνανται να καλύπτουν τεκμήριο.

  17.12.2 Οι αγροτικές επιδοτήσεις/ενισχύσεις, για φορολογικούς σκοπούς, διαχωρίζονται σε δυο κατηγορίες

  •    η μια συμπεριλαμβάνει τις "Επιδοτήσεις Παγίων - Κάλυψης Δαπανών" (κωδ. 907 του εντύπου Ε3) και 
  •    η άλλη τις "Λοιπές Επιδοτήσεις" (προσθετικές των εσόδων). Κωδ. 908 στο έντυπο Ε3. (βλ. την πολ. 1116/10-6-2015). 

  17.12.3  Επιχορηγήσεις για αγορά παγίων:

  Έχει γίνει πάγια δεκτό από τη Διοίκηση  (σχετικά τα έγγραφα του Υπ. Οικ. 1033066/002/Α0012/29.3.2007 και 1053838/1065/Α0012/2005 και 35494/20.03.2015 του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε) ότι: 
  •    τα εισπραττόμενα ποσά των επιχορηγήσεων για αγορά παγίων δεν θεωρούνται προσθετικά στοιχεία των ακαθάριστων εσόδων, δηλαδή δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, αλλά αποτελούν μειωτικό στοιχείο του κόστους των πραγματοποιηθεισών νέων επενδύσεων. Περαιτέρω, οι αποσβέσεις υπολογίζονται στην αξία κτήσης των παγίων αφού αφαιρεθούν τα ποσά των επιχορηγήσεων (σχετική η 1040321/10238/Β0012/ πολ.1093/5.5.1992 εγκύκλιος που έδινε οδηγίες εφαρμογής του Ν. 1892/1990). 
   
  •    ενώ  για  τις επιχορηγήσεις  που  καταβάλλονται  για  την  κάλυψη  συγκεκριμένων  δαπανών,  αυτές   δεν προσαυξάνουν τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά αποτελούν μειωτικό στοιχείο του  κόστους της δαπάνης που επιχορηγήθηκε (π.χ. οι επιχορηγήσεις από τον ΟΑΕΔ για την καταπολέμηση  της  ανεργίας  αποτελούν μειωτικό στοιχείο της δαπάνης για αμοιβές προσωπικού). 
  Η παραπάνω πάγια θέση της Διοίκησης επαναλαμβάνεται και στην εφαρμογή του νέου ΚΦΕ-Ν. 4172/2013. Σύμφωνα με την πολ. 1059/18-3-2015 (βλ. και το έγγραφο ΔΕΑΦ 1080132 ΕΞ 2015 2.6.2015 Φορολογική αντιμετώπιση των επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων στα πλαίσια ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας), διευκρινίζεται ότι όσον αφορά στις επιχορηγήσεις που εισπράττονται στα πλαίσια αναπτυξιακών νόμων (π.χ. ν. 1892/1990, ν. 3299/2004) συνεχίζουν να ισχύουν, όσα ειδικότερα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις καθώς και τις οδηγίες που έχουν δοθεί για την εφαρμογή τους.


  17.12.9  Χρόνος δήλωσης των αγροτικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων και αποζημιώσεων

  Οι αγροτικές επιδοτήσεις κατά το μέρος που υπερβαίνουν το όριο των 12.000 ευρώ λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από ατομική αγροτική δραστηριότητα σύμφωνα με τα ανωτέρω στο έτος που αφορούν. 
  Στη περίπτωση που καθίσταται αδύνατο να προσδιοριστεί το φορολογικό έτος που αφορούν, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι συμπεριλαμβάνονται στο εισόδημα του έτους που εισπράχθηκαν. (πολ. 1116/10-6-2015). 
   
  17.12.10  Επιδοτήσεις/ενισχύσεις και αποζημιώσεις που αφορούν χρήσεις πριν το 2014  

  Οι επιδοτήσεις/ενισχύσεις και αποζημιώσεις που αφορούν χρήσεις πριν το 2014 (όπου είχε ισχύ ο αντικειμενικός προσδιορισμός του ν.2238/1994) και εισπράχθηκαν μετά την 01.01.2014, θα πρέπει να συνοδεύονται με σχετικές βεβαιώσεις που πιστοποιούν σε ποια χρήση αντιστοιχούν και θα δηλωθούν με συμπληρωματικές δηλώσεις στα έτη που δημιουργήθηκε το δικαίωμα γι αυτές τις επιδοτήσεις. Η καταχώρηση των αγροτικών αυτών επιδοτήσεων/ενισχύσεων στις συμπληρωματικές δηλώσεις, θα γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες της Διοίκησης. (πολ. 1116/10-6-2015). 

  17.12.11 

  pin

   

  Το σύνολο των επιδοτήσεων αναγράφεται στον Πίνακα Ε' (βλ. την ανωτέρω εικόνα) του εντύπου Ε3 (κωδ. 907, 908, 909) για πληροφοριακούς λόγους, αλλά μόνο το μέρος που υπερβαίνει το όριο των 12.000 ευρώ μεταφέρεται στον κωδ. 643 του Πίνακα ΣΤ' του Ε3 (βλ. πιο κάτω την εικόνα), έτσι ώστε στη συνέχεια να προσδιορισθεί μετά την αφαίρεση των δαπανών το κέρδος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. 

  Προσοχή: Συνεπώς τα ποσά (κάτω από 12.000 ευρώ) από τις  (εισοδηματικές) αγροτικές επιδοτήσεις - ενισχύσεις, καθόσον δεν μεταφέρονται στον κωδ. 643 του Πίνακα ΣΤ' του Ε3 ,για να προστεθούν με τα λοιπά ακαθάριστα έσοδα από αγροτική δραστηριότητα, έχει γίνει δεκτό (πολ. 1116/10-6-2015) να συμπληρώνονται από το φορολογούμενο στους κωδικούς 659−660 του πίνακα 6, του εντύπου Ε1, οπότε και θα μπορούν να καλύπτουν τεκμήρια.  
  Κατ' ανάλογη εφαρμογή με όσα ισχύουν για την επιχειρηματική δραστηριότητα γενικά, οι αγροτικές αποζημιώσεις δεν δύνανται να καλύπτουν τεκμήριο. (σχ. βλ. την σημαντική πολ. 1116/10-6-2015).
  Στην περίπτωση που δεν ασκήθηκε επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά π.χ. το λάδι που παράχθηκε χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για προσωπική χρήση, δεν υφίσταται εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε και από ιδιοχρησιμοποίηση (ούτε και υποχρέωση υποβολής Ε2). Στην περίπτωση αυτή, δεν πρέπει να έχουν εισπραχθεί  ούτε  επιδοτήσεις, είτε επί της παραγωγής, είτε επί των μέσων παραγωγής.

  17.13 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ   ΠΙΝΑΚΑ 4.Γ.1


  17.13.1   Κωδικοί 461-462

  pi

  Μεταφέρεται το καθαρό εισόδημα από την άσκηση ατομικής αγροτικής δραστηριότητας από το έντυπο Ε3 του οποίου η συμπλήρωση είναι απαραίτητη για το φορολογικό έτος 2014, είτε προκύπτει από τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία είτε προκύπτει χωρίς την τήρηση βιβλίων. 

  17.13.2  Κωδικοί 463-464

  pi2

  Αναγράφονται τα συνολικά καθαρά κέρδη από ατομική αγροτική δραστηριότητα στην αλλοδαπή 

  17.13.3   Κωδικοί 465-466

  pi3

  Ζημιά από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα

  Όπως σημειώσαμε παραπάνω, ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων (εμπορική - αγροτική) προκειμένου να εφαρμοστεί ο διαφορετικός φορολογικός συντελεστής ανάλογα με την δραστηριότητα έχει εφαρμογή και για τις διαδικασίες μεταφοράς της ζημιάς. 
  Η ζημία από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα δύναται να συμψηφιστεί μόνο με κέρδη από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.
  Η διαδικασία της μεταφοράς ζημιάς, όπως ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρ. 27 του ν.4172/2013, ισχύει και για την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επίσης έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις του άρθρ. 34 του ιδίου νόμου περί διαφοράς εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής. Σε συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι εάν κάποιος εμφανίζει ζημιά αλλά φορολογείται βάσει τεκμηρίου για το τρέχον φορολογικό έτος, δεν δικαιούται να μεταφέρει αυτή τη ζημιά για συμψηφισμό στα επόμενα φορολογικά έτη.

  17.13.4   Κωδικοί 467-468

  pi4

  Αναγράφονται οι ζημιές προηγουμένων ετών που προέκυψαν από την άσκηση ατομικής αγροτικής δραστηριότητας στην ημεδαπή σε περίπτωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων

  17.13.5  Κωδικοί 475-476

  pi5

  Ο υποπίνακας ε΄ στο έντυπο Ε3, από όπου μεταφέρονται τα ακαθάριστα έσοδα στο Ε1

  pi6Συμπληρώνονται τα ακαθάριστα έσοδα που προέρχονται από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριό¬τητας στην Ελλάδα. 
  Περιλαμβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών 
  προϊόντων. Βλ και πιο πάνω για τις επιδοτήσεις που αναγράφονται στον Πίνακα Ε'  του εντύπου Ε3 (κωδ. 907, 908, 909) για πληροφοριακούς λόγους, αλλά μόνο το μέρος που υπερβαίνει το όριο των 12.000 ευρώ μεταφέρεται στον κωδ. 643 του Πίνακα ΣΤ' του Ε3, έτσι ώστε στη συνέχεια να προσδιορισθεί μετά την αφαίρεση των δαπανών το κέρδος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. (σχ. βλ. την σημαντική πολ. 1116/10-6-2015 και την πολ. 1041/4.2.2015)

  17.13.6  Κωδικοί 469-470

  pi7

  Αναγράφονται οι φόροι που παρακρατήθηκαν και καταβλήθηκαν στην αλλοδαπή.

  * Ο κ. Γιώργος Δ. Χριστόπουλος είναι Φοροτεχνικός, Εισηγητής φορολογικών σεμιναρίων με διδακτική και αρθρογραφική εμπειρία, Πρώην καθηγητής Τ.Ε.Ι.

  Για επικοινωνία: g.christopoulos@mental.gr

  Διαβάστε ακόμη: 

  Τα βασικά της φορολογικής δήλωσης 

  Όλες οι αλλαγές στη φετινή δήλωση

  Ποιοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν δήλωση  

  Πως δηλώνονται τα εισοδήματα 

  * Απαντήστε σωστά στις ερωτήσεις της δήλωσης

  * Πως θα δηλωθούν μισθοί και συντάξεις 

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ