Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 24-Ιουν-2021 00:05

  Φοροαπόψεις 24/06/2021

  Φοροαπόψεις 24/06/2021
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων.


  * Νέα πλατφόρμα για το ηλεκτρονικό εμπόριο:  Με πρόσφατο άρθρο μας αναλύσαμε το θέμα της μεταβολής του τρόπου υπολογισμού του ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο εντός ΕΕ. Συγκεκριμένα, από 1.7.2021, τίθενται σε εφαρμογή νέοι κανόνες ΦΠΑ για τις διασυνοριακές λιανικές (Business to Consumers) και την εισαγωγή αγαθών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις της Οδηγίας ΦΠΑ (2006/112/ΕΚ). 

  Επί του παρόντος οι επιχειρήσεις της ΕΕ που πραγματοποιούν εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών από την ΕΕ που υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο όριο (35.000 ή 100.000 ευρώ, ανάλογα με το κράτος μέλος) σε αγοραστές που βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, πρέπει να εγγραφούν και να πληρώνουν ΦΠΑ στο κράτος μέλος του αγοραστή. Από 1/7/2021, που τίθενται σε ισχύ οι νέοι κανόνες, ο ΦΠΑ για πωλήσεις κάτω από το όριο των 10.000 ευρώ μπορεί να καταβληθεί στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η επιχείρηση που προβαίνει στις πωλήσεις. Για τις πωλήσεις που υπερβαίνουν αυτό το όριο , οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εγγραφούν στη θυρίδα (OSS), όπου μπορούν εύκολα να δηλώσουν και να πληρώσουν τον οφειλόμενο ΦΠΑ  σε άλλα κράτη μέλη για όλες τις εξ αποστάσεως πωλήσεις.

  Για την εφαρμογή των νέων κανόνων η ΑΑΔΕ ανέπτυξε τη νέα πλατφόρμα One Stop Shop.

  Το OSS επιτρέπει στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και προμήθειας αγαθών  να εγγραφούν για σκοπούς ΦΠΑ σε ένα μόνο κράτος- μέλος (κ-μ) της ΕΕ,  στο οποίο αποδίδουν και τον ΦΠΑ που αφορά τα άλλα κ-μ, για:
  - όλες τις "διασυνοριακές" υπηρεσίες,
  - τις εντός ΕΕ  πωλήσεις αγαθών από απόσταση, και
  - ορισμένες εγχώριες πωλήσεις αγαθών.

  Η εφαρμογή επιτρέπει στους προμηθευτές και στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες που πωλούν εισαγόμενα αγαθά σε τελικούς καταναλωτές στην ΕΕ να συλλέξουν, να δηλώσουν και να καταβάλουν τον ΦΠΑ στην υπηρεσία μίας στάσης, αντί της καταβολής  του ΦΠΑ από τον αγοραστή (εισαγωγέα) κατά τη στιγμή εισαγωγής των αγαθών στην ΕΕ, όπως ίσχυε έως 30.6.2021 για τα αγαθά αξίας μεγαλύτερης των 22 ευρώ.

  * Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ΦΠΑ λόγω COVID: Με την υπ’ αριθ. 1531/2021 απόφαση της ΔΕΔ Θεσσαλονίκης έγινε δεκτό ότι: "Η καραντίνα λόγω covid 19 δεν αποτελεί λόγο ανωτέρας βίας και δεν απαλλάσσει την προσφεύγουσα από την υποχρέωση τήρησης της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ α' τριμήνου 2020 μέσω του ειδικού δικτύου (TAXISnet), όπως ορίζεται στην ΠΟΛ.1108/2014, η οποία είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση και στην προκειμένη περίπτωση η 30/04/2020, καθόσον αφενός από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ελήφθησαν υπόψη οι ανάγκες εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή δηλώσεων συγκεκριμένων κατηγοριών, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, και δόθηκαν σχετικές παρατάσεις, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνονται σε αυτές η υπό κρίση κατηγορία δηλώσεων και αφετέρου για την υποβολή της δεν ήταν απαραίτητη η μετακίνησή της από την οικία της αφού η δήλωση υποβάλλονταν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά".

  Με αυτή την αιτιολογία απερρίφθη ενδικοφανής προσφυγή κατά προστίμου ποσού 100 ευρώ λόγω εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ΦΠΑ.

  * Επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογική κατοικία: Όπως έχει γίνει δεκτό (βλ. υπ’ αριθ. 1445/19-7-2018 απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Θεσσαλονίκης), αποφασίστηκε ότι "Δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδος το πρόσωπο που μόνο κατέχει ακίνητο στην Ελλάδα ή διατηρεί στην Ελλάδα τραπεζικούς λογαριασμούς ή συμμετέχει στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση ημεδαπών εταιρειών στην Ελλάδα. Εφόσον προσκομισθούν δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι ο φορολογούμενος διαμένει σε μόνιμη και σταθερή βάση στην αλλοδαπή (π.χ. μισθωτήριο συμφωνητικό κατοικίας) και πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας τότε πρέπει να θεωρηθεί φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής".

  Περαιτέρω, με τις υπ’ αριθ. 403/2020 και 418/2020 αποφάσεις του ΣτΕ έγινε δεκτό ότι μόνος ο διορισμός διαχειριστή σε μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρείας (ΙΚΕ) καθώς και η συμμετοχή στη διοίκηση ανώνυμης εταιρείας (ΑΕ) στην Ελλάδα δεν αρκούν για να θεμελιώσουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η μεταβολή φορολογικής κατοικίας Έλληνα που μετοίκησε στο εξωτερικό αλλά διατήρησε την ιδιότητα διαχειριστή/μέλους Διοικητικού  Συμβουλίου- "ΔΣ" σε εταιρεία στην Ελλάδα εξ  αυτής της αιτίας και μόνο.


  Συνήθη ερωτήματα

  Α. Τι κατηγορίας βιβλία τηρεί μια ανώνυμη εταιρεία που μετατρέπεται σε ομόρρυθμη εταιρεία στην διάρκεια του φορολογικού έτους;  
  - Εάν υφίσταται το ίδιο πρόσωπο, η εταιρεία συνεχίζει να τηρεί διπλογραφικά βιβλία μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους. Εάν θεωρείται νέο πρόσωπο, θα τηρήσει απλογραφικά βιβλία 
  από την ημερομηνία που υφίσταται το νέο πρόσωπο.


  Β. Τι κατηγορίας βιβλία τηρεί μια ομόρρυθμη εταιρεία που μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία στην διάρκεια του φορολογικού έτους;  
  - Υποχρεούται σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων από την ημερομηνία μετατροπής της σε Α.Ε., δεδομένου ότι υπάγεται, πλέον, στις οντότητες της παρ. 2.α' του άρθρου 1 του Ν.4308/2014.


  Η επιστημονική ομάδα της ARTION
  Με την καθοδήγηση του κ. Γεωργίου Δαλιάνη

  Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).

   

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ