Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 18-Φεβ-2020 18:03

  Audiovisual: Χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση από 21/2 οι μετοχές

  Audiovisual: Χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση από 21/2 οι μετοχές
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η 21.2.2020 ορίζεται ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση με καταβολή μετρητών της Audiovisual, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία.

  Από την ίδια ημερομηνία (21.2.2020), σημειώνει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το "Χ.Α.") χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση και η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ'αριθ. 26 Απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

  Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης στην παρούσα Αύξηση είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της εταιρείας ΕΛ.Κ.Α.Τ. την 24.2.2020 για την Εταιρεία,  καθώς και όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χ.Α.

  Σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 11.2.2020, η τιμή διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών ορίστηκε σε 0,30 ευρώ για κάθε μία νέα μετοχή. Η τιμή διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χ.Α.

  Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 26.2.2020 έως και την 11.3.2020.

  Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 6.3.2020.

  Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 11.3.2020) παύουν να ισχύουν.

  Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθόλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών των Μετόχων (Χρηματιστηριακή Εταιρεία ή Θεματοφυλακή Τραπέζης), είτε απευθείας στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας (για τους Μετόχους που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους). Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των χειριστών τους θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από το χειριστή τους.

  Ειδικότερα, για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης μέσω της Εθνικής Τράπεζας, οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα τα ασκούν, με την προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης Δέσμευσης Δικαιωμάτων της "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και την ταυτόχρονη καταβολή του αντιτίμου των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης.

  Ειδικότερα, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας οι κάτοχοί τους θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

  α) Να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους

  β) Να δηλώσουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης.

  γ) Να καταβάλουν, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί για την Αύξηση, το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησής τους.

  Η καταβολή του ως άνω ποσού θα γίνεται, είτε με κατάθεση μετρητών στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί ειδικά για την Αύξηση αυτή, είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο Μέτοχος στην Εθνική Τράπεζα κατά ποσό ίσο με το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού της Αύξησης.

  Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησής τους, οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

  Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των εγγραφών, αποσβένονται και παύουν να ισχύουν.

  Οι επενδυτές που ασκούν δικαιώματα προτίμησης δεν επιβαρύνονται με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των Νέων Μετοχών τους και με οποιοδήποτε άλλο κόστος. Για την αγορά δικαιωμάτων προτίμησης ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει συμφωνήσει με την Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ή Τράπεζα που συνεργάζεται για την ως άνω αγορά καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

  Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 17.7.2019 των Μετόχων της Εταιρείας σε συνδυασμό με την από 11.2.2020 απόφαση του Δ.Σ., οι Μέτοχοι και τα πρόσωπα που θα αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης, εφόσον θα ασκήσουν πλήρως το δικαίωμα προτίμησής τους,  δύναται να ασκήσουν το δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση επιπλέον αριθμού τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών στην τιμή διάθεσης και έως το 100% των νέων μετοχών που τους αναλογούν από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης.

  Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτοχρόνως με την άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης σε όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Εθνική Τράπεζα, είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των κατόχων δικαιώματος προεγγραφής (Χρηματιστηριακή Εταιρεία ή Θεματοφυλακή Τραπέζης) είτε απευθείας στα καταστήματα της (για τους δικαιούχους  που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους).

  Οι Μέτοχοι, μετά την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής επί τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών, με την υπογραφή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας όπου θα αναφέρονται ο αριθμός και η αξία των Νέων Μετοχών που επιθυμούν να αποκτήσουν. Η άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής θα πραγματοποιείται με δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που ο Μέτοχος τηρεί ή θα ανοίξει στην Εθνική Τράπεζα, κατά ποσό ίσο με την αξία των Νέων Μετοχών για τις οποίες ασκεί το δικαίωμα προεγγραφής. Η Εθνική Τράπεζα κατά την ημέρα της ολικής ή μερικής ικανοποιήσεως του ασκηθέντος δικαιώματος προεγγραφής του μετόχου, θα προβεί στη χρέωση του λογαριασμού αυτού κατά ποσό ίσο με τη συνολική τιμή διαθέσεως των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν τελικώς στον προεγγραφέντα και εν συνεχεία στην πίστωση του ειδικού λογαριασμού της αύξησης.

  Οι δικαιούχοι Μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής τους μέσω των χειριστών τους θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέσω των χειριστών τους. Οι χειριστές θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους δικαιούχους μετόχους και να προβούν σε αντίστοιχες με τις παραπάνω ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής των πελατών τους.

  Σύμφωνα με την απόφαση της από 17.7.2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κλασματικές μετοχές δεν θα εκδοθούν. Για το λόγο αυτό, συστήνεται στους κ. Μετόχους όπως συγκεντρώσουν μέσω του Χ.Α. αριθμό μετοχών ή δικαιωμάτων προτίμησης που κατά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης να παράγουν ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών.

  Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προεγγραφής, οι ασκούντες τέτοια δικαιώματα θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

  Οι ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής θα ικανοποιηθούν μόνο εάν προκύψουν αδιάθετες Νέες Μετοχές. Εάν ο αριθμός των αδιάθετων Νέων Μετοχών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μετοχών που ζητήθηκαν μέσω των προεγγραφών, οι προεγγραφές θα ικανοποιηθούν στο σύνολό τους. Εάν ο αριθμός των αδιάθετων Νέων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης των προεγγραφέντων επενδυτών, τότε αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των αδιάθετων Νέων Μετοχών που έχουν ζητήσει (δικαίωμα προεγγραφής) σε σχέση με το σύνολο των προεγγραφών και μέχρι την πλήρη εξάντληση των αδιάθετων Νέων Μετοχών.

  Τα καταβληθέντα ποσά που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση αδιάθετων Νέων Μετοχών θα αποδεσμεύονται υπέρ αυτών που άσκησαν το δικαίωμα προεγγραφής.

  Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας προεγγραφής των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω προεγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία προεγγραφή.

  Οι Νέες Μετοχές, θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και στο Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ., που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

  Σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων Νέων Μετοχών, παρά την άσκηση ως ανωτέρω των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, η από 17.7.2019 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έχει εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο όπως, διαθέσει αυτές κατ' ελεύθερη κρίση, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας  θα αυξηθεί μόνον κατά το ποσό της τελικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018.

  Οι Νέες Μετοχές που θα προέλθουν από την Αύξηση θα έχουν άυλη μορφή.

  Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 18.2.2020 θα είναι  από την 19.02.2020 διαθέσιμο  στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Συμμετοχών Α.Ε. https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/companies-information-memorandum- informative-material) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia), στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας (http://www.ave.gr/page.ashx?pid=12&lang=1&foreigncat=104). Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο , κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, Πάρνωνος 3,Μαρούσι 15125.

  Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από την Εταιρεία και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

  Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χ.Α.

  Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, υπεύθυνος ο κος Ιωάννης Σταματάκος (210 8092000).

  Υπενθυμίζεται ότι η από 17.07.2019 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των  7.999.999,50 ευρώ με έκδοση και διάθεση μέσω δημόσιας προσφοράς 26.666.665 νέων κοινών άυλων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη ("Νέες Μετοχές") με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της. Περαιτέρω, σύμφωνα με την από 11.2.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ("Δ.Σ."), η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών ορίστηκε στο ποσό των 0,30 ευρώ ανά νέα μετοχή, ενώ καθορίστηκε και η αναλογία της αύξησης ήτοι 7,000657780 νέες για κάθε 27 παλαιές μετοχές (εφεξής "η Αύξηση).

  Μετά την ως άνω Αύξηση, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε 47.788.182,90  ευρώ και θα διαιρείται σε 159.293.943 μετοχές, εκ των οποίων 129.514.137  κοινές μετά ψήφου μετοχές και 29.779.806 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα ανέλθουν σε 7.999.999,50 ευρώ.

  Την 2.8.2019 καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1809271 η με αριθμό 80722/2.8.2019 απόφαση του Υπουργείου  Ανάπτυξης & Επενδύσεων – Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή -Γενική Δ/νση Αγοράς - Δ/νση Εταιρειών - Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων A.E. & Αθλητικών Α.Ε. (υπ΄αριθμ. πρωτ. 1601903/2.8.2019 Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ.)με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 17.7.2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και καταχωρήθηκε ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού με τις τροποποιήσεις του.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ