Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 06-Ιουλ-2021 15:33

  ΥΠΕΣ: Σε διαβούλευση το ν/σ για διαφάνεια, λογοδοσία και κινητικότητα στο Δημόσιο

  ΥΠΕΣ: Σε διαβούλευση το ν/σ για διαφάνεια, λογοδοσία και κινητικότητα στο Δημόσιο
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 17.25

  Του Δημήτρη Κατσαγάνη 

  Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση  τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο "Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση ακεραιότητας Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών". 

  Η  διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2021.

  Όπως αναφέρεται στην έκθεση συνεπειών του νομοσχεδίου, σκοπός του παρόντος νόμου είναι αφενός η διασφάλιση της ακεραιότητας και της διαφάνειας κατά την άσκηση δραστηριοτήτων επιρροής, αφετέρου η ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας κατά την προσφορά δώρων, ωφελημάτων και άλλων παροχών προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα μέλη της Κυβέρνησης, μέσα από τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ρύθμισης σύμφωνα με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές.

  Με το Μέρος Α’, το παρόν σχέδιο νόμου αναγνωρίζει τη νομιμότητα των δραστηριοτήτων επιρροής αλλά ταυτόχρονα και την ανάγκη να ασκούνται με διαφάνεια και ακεραιότητα επιτρέποντας στους πολίτες να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να παρακολουθούν την επικοινωνία μεταξύ εκπροσώπων συμφερόντων με θεσμικούς φορείς της πολιτείας. 

  Περαιτέρω, με το Μέρος Β’, το παρόν σχέδιο νόμου αναγνωρίζει ότι δώρα, ωφελήματα και άλλες παροχές είναι δυνατόν να προσφερθούν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στα μέλη της Κυβέρνησης λόγω της θεσμικής τους ιδιότητας, και ρυθμίζει τη διαδικασία καταγραφής, δημοσιότητας, διαχείρισης και αξιοποίησής τους με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας  

  Στο Μέρος Γ' υπάρχουν διατάξεις που αφορούν το σύστημα κινητικότητας στο Δημόσιο.

  Πιο αναλυτικά, το νομοσχέδιο προβλέπει:

  1. Σκοπός

  Σκοπός του Μέρους Α’ είναι η διασφάλιση της ακεραιότητας και της διαφάνειας κατά την άσκηση δραστηριοτήτων επιρροής.

  Σκοπός του Μέρους Β’ είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας κατά την προσφορά δώρων, ωφελημάτων και άλλων παροχών προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα μέλη της Κυβέρνησης.

  ΜΕΡΟΣ Α’- ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’- Πεδίο εφαρμογής

  2. Πεδίο εφαρμογής

  Οι διατάξεις του Μέρους Α’ εφαρμόζονται κατά την επικοινωνία εκπροσώπων συμφερόντων με θεσμικούς φορείς

  3. Ορισμοί

  Ξεκαθαρίζονται μια σειρά ορισμοί , μεταξύ των οποίων η "Δραστηριότητα επιρροής". Σημαίνει κάθε είδους άμεση επικοινωνία εκπροσώπου συμφερόντων με θεσμικούς φορείς, η οποία αποσκοπεί να επηρεάσει τη διαδικασία λήψης απόφασης, και ιδίως το περιεχόμενο νόμου, προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόφασης, εγκυκλίου ή διοικητικής πράξης, και η οποία διεξάγεται με αμοιβή, στο πλαίσιο εκπροσώπησης των συμφερόντων του πελάτη των εκπροσώπων συμφερόντων ανεξάρτητα από το αν η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, ή έπεται, και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της επικοινωνίας.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ -Κανόνες που διέπουν τις δραστηριότητες άσκησης επιρροής

  4. Σεβασμός θεμελιωδών δικαιωμάτων πολιτών

  Οι διατάξεις του παρόντος σε καμία περίπτωση δεν θίγουν τα θεμελιώδη συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης, πληροφόρησης, ακρόασης, αναφοράς στις Αρχές και συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας.

  5. Υποχρεώσεις των θεσμικών φορέων

  Οι θεσμικοί φορείς που ασκούν νομοθετική ή εκτελεστική λειτουργία οφείλουν:

  -να ενεργούν σύμφωνα με τον νόμο και με τις αρχές της ακεραιότητας, της διαφάνειας

  και της ίσης μεταχείρισης των εκπροσώπων συμφερόντων,

  -να αρνούνται να επικοινωνήσουν με εκπροσώπους συμφερόντων οι οποίοι δεν είναι

  εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαφάνειας του Τρίτου Κεφαλαίου,

  -να μην παρεμποδίζουν τις δραστηριότητες άσκησης επιρροής

  -να ενημερώνουν την Εποπτεύουσα Αρχή σε περίπτωση παραβίασης.

  6.Απόκτηση ιδιότητας εκπροσώπου συμφερόντων

  Εκπρόσωπος συμφερόντων δύναται να είναι μόνο το πρόσωπο το οποίο είναι

  εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαφάνειας και εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή για νόμιμο εκπρόσωπο νομικού προσώπου, μόνο εφόσον είναι άνω των 18 ετών και δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή πλημμέλημα με ποινή φυλάκισης άνω των 3 ετών. Οι θεσμικοί φορείς δεν επιτρέπεται να ασκούν δραστηριότητα επιρροής κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

  Οι θεσμικοί φορείς δεν μπορούν να ασκούν δραστηριότητα άσκησης επιρροής προς τον φορέα στον οποίο απασχολούνταν για 18 μήνες μετά την αποχώρηση από τη θέση τους για οποιονδήποτε λόγο.

  7.Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εκπροσώπων συμφερόντων

  Οι εκπρόσωποι συμφερόντων κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων επιρροής που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων άσκησης επιρροής σε θεσμικούς φορείς της πολιτείας ενεργούν με ακεραιότητα, διαφάνεια και υπευθυνότητα και σύμφωνα με τον νόμο. Ειδικότερα υποχρεούνται:

  - κατά την επικοινωνία τους με τους θεσμικούς φορείς, να γνωστοποιούν την ιδιότητά τους ως εκπρόσωποι συμφερόντων, καθώς και την ταυτότητα του πελάτη τους τα συμφέροντα του οποίου εκπροσωπούν, και να ενημερώνουν για τον σκοπό των δραστηριοτήτων επιρροής,

  - να αποφεύγουν οποιαδήποτε επικοινωνία που δύναται να προκαλέσει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων,

  - να απέχουν από την άσκηση οποιασδήποτε μορφής αθέμιτης επιρροής ή πίεσης,

  - να μην αποσπούν πληροφορίες με αθέμιτο ή παράνομο τρόπο, να μη διαστρεβλώνουν και να μη χειραγωγούν διαθέσιμες πληροφορίες,κλπ.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄- Μητρώο Διαφάνειας

  8. Τήρηση Μητρώου Διαφάνειας

  Το Μητρώο Διαφάνειας (εφεξής "Μητρώο") καταρτίζεται και τηρείται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, εφεξής "Διαχειριστής" και υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων.

  Το Μητρώο τηρείται ηλεκτρονικά και η πρόσβαση σε αυτό είναι διαθέσιμη στο κοινό, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Στο Μητρώο εγγράφονται υποχρεωτικά οι εκπρόσωποι συμφερόντων, κλπ..

  9. Εγγραφή στο Μητρώο

  Ο εκπρόσωπος συμφερόντων εγγράφεται ηλεκτρονικά στο Μητρώο δημιουργώντας λογαριασμό και δηλώνοντας τα παρακάτω στοιχεία:

  - Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, το όνομα και το επώνυμό του,

  - σε περίπτωση νομικού προσώπου, την επωνυμία, την νομική μορφή, και την έδρα του, καθώς και το όνομα και το επώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου του,κλπ.

  10. Υποβολή ετήσιας Δήλωσης Άσκησης Δραστηριοτήτων Επιρροής

  Από την εγγραφή τους στο Μητρώο, οι εκπρόσωποι συμφερόντων υποβάλλουν ηλεκτρονικά ετήσια δήλωση σχετικά με:

  -Τον τομέα πολιτικής, το είδος της απόφασης και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων τους.

  -Τα στοιχεία του προσώπου που άσκησε δραστηριότητα επιρροής, καθώς και του πελάτη του, εφόσον ενήργησε για λογαριασμό άλλου,κλπ.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ -Εποπτεία και επιβολή κυρώσεων

  11. Αρμοδιότητες Εποπτεύουσας Αρχής

  Η Εποπτεύουσα Αρχή επιβλέπει την τήρηση των δραστηριοτήτων άσκησης επιρροής σε θεσμικούς φορείς της πολιτείας έχοντας τις εξής αρμοδιότητες:

  -εξετάζει, αυτεπαγγέλτως, ή κατόπιν καταγγελίας, ή υποβολής αναφοράς από θεσμικούς φορείςή οποιονδήποτε τρίτο, ενδεχόμενη παραβίαση των υποχρεώσεων των εκπροσώπων συμφερόντων,

  - διενεργεί ελέγχους,κλπ.

  12. Κυρώσεις

  Σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων του Μέρους Α’, η Εποπτεύουσα Αρχή δύναται να προβαίνει στην επιβολή των κάτωθι κυρώσεων, σωρευτικά ή διαζευκτικά:

  -συστάσεων ή προτάσεων συμμόρφωσης εντός συγκεκριμένης προθεσμίας,

  - προστίμου ύψους από 5.000€ έως 20.000€ ευρώ, και σε περίπτωση επανειλημμένης τέλεσης παραβιάσεων προστίμου ύψους από 20.000€ έως 40.000€.

  -προσωρινής αναστολής των δραστηριοτήτων άσκησης επιρροής για χρονικό διάστημα από 6 μήνες έως 2 έτη,κλπ.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’- Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Α’

  13. Εξουσιοδοτικές διατάξεις

  Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, εξειδικεύονται οι θεσμικοί φορείς.

  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από γνώμη του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, καθορίζονται το περιεχόμενο, η λειτουργία και ο τρόπος συντήρησης του Μητρώου, εξειδικεύονται τα στοιχεία εγγραφής σε αυτό,κλπ.

  ΜΕΡΟΣ Β’ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  14. Πεδίο εφαρμογής

  Οι διατάξεις του Μέρους Β’ αφορούν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα μέλη της Κυβέρνησης. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, ως μέλη της Κυβέρνησης νοούνται ο Πρωθυπουργός, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, οι Υπουργοί, οι Υπουργοί Επικρατείας, οι Αναπληρωτές Υπουργοί και οι Υφυπουργοί.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - Γενικοί κανόνες

  15. Γενική απαγόρευση και εξαιρέσεις

  Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τα μέλη της Κυβέρνησης οφείλουν να μην αποδέχονται δώρα, παροχές ή άλλα ωφελήματα, τα οποία προσφέρονται λόγω της θεσμικής ιδιότητάς τους στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους, παρά μόνο για λόγους ευγένειας, αβρότητας ή εθιμοτυπίας.

  Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τα μέλη της Κυβέρνησης οφείλουν να μην αποδέχονται φιλοξενία, η οποία παρέχεται λόγω της θεσμικής ιδιότητάς τους στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους, παρά μόνο για λόγους αβροφροσύνης ή σύμφωνα με τη διπλωματική πρακτική. Παρουσία κατόπιν προσκλήσεως σε εκδηλώσεις, κατά τις οποίες τα παραπάνω πρόσωπα παρίστανται λόγω της θεσμικής ιδιότητάς τους δεν θεωρείται φιλοξενία.

  16. Κυριότητα δώρων

  Τα αντικείμενα που προσφέρονται ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου και περιέρχονται στην Προεδρία της Δημοκρατίας ή στην Προεδρία της Κυβέρνησης ως προς τη διοίκηση και διαχείρισή τους, εφόσον η εκτιμώμενη αξία τους υπερβαίνει τα 200 ευρώ.

  Δώρα κατώτερης αξίας, καθώς και αναλώσιμα αγαθά περιέρχονται στην κυριότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας ή του μέλους της Κυβέρνησης, στο οποίο δωρίζονται, εκτός αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή το μέλος της Κυβέρνησης δηλώσει ότι επιθυμεί αυτά να περιέλθουν στην κυριότητα του Δημοσίου, υπό τη διοίκηση και διαχείριση της Προεδρίας της Δημοκρατίας ή της Προεδρίας της Κυβέρνησης, αντίστοιχα.

  Δώρα, που έχουν ιδιαίτερη εθνική, ιστορική ή πολιτιστική αξία, ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου και περιέρχονται στην Προεδρία της Δημοκρατίας ή στην Προεδρία της Κυβέρνησης, αντίστοιχα, ανεξάρτητα από την αξία τους.

  Τα δώρα περιέρχονται στη Προεδρία της Δημοκρατίας ή την Προεδρία της Κυβέρνησης, μπορούν να χρησιμοποιούνται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα μέλη της Κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

  17. Καταγραφή και δημοσιότητα

  Στην Προεδρία της Δημοκρατίας και στην Προεδρία της Κυβέρνησης τηρείται ειδικό ηλεκτρονικό βιβλίο, υπό την ευθύνη του Γενικού Γραμματέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας και του Γενικού Γραμματέα Πρωθυπουργού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, αντίστοιχα, για τα αναφερόμενα16 δώρα, που προσφέρονται είτε στο εξωτερικό, είτε στο εσωτερικό, με την εξαίρεση των δώρων κατώτερης αξίας και των αναλώσιμων αγαθών. Τα δώρα καταγράφονται με χρονολογική σειρά με καταχώρηση των στοιχείων του δωρητή, της περιγραφής του δώρου, της κατά προσέγγιση αξίας του, του χαρακτηρισμού του ως δώρου ιδιαίτερης εθνικής, ιστορικής, ή πολιτιστικής αξίας, των στοιχείων του αποδέκτη του δώρου, της αιτίας περιέλευσης του δώρου, των στοιχείων του τελικού κυρίου του δώρου και του τόπου φύλαξής του.

  Τον Ιανουάριο κάθε έτους δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο της Προεδρίας της Δημοκρατίας και της Προεδρίας της Κυβέρνησης, αντίστοιχα, κατάλογος, στον οποίο περιλαμβάνονται, με παράθεση της περιγραφής τους, τα δώρα που περιήλθαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στα μέλη της Κυβέρνησης κατά το προηγούμενο έτος.

  18. Διαχείριση και αξιοποίηση των δώρων

  Τα δώρα που περιέρχονται στην Προεδρία της Δημοκρατίας και στην Προεδρία της Κυβέρνησης και καταγράφονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, φυλάσσονται με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας της Προεδρίας της Δημοκρατίας και της Γενικής Γραμματείας της Πρωθυπουργού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, καθώς και των υπαγομένων στα μέλη της Κυβέρνησης υπηρεσιών.

  Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας ή του Γενικού Γραμματέα Πρωθυπουργού της Προεδρίας της Κυβέρνησης αντίστοιχα, τα δώρα μπορούν:

  -να εκτίθενται εντός του Προεδρικού Μεγάρου, του Μεγάρου Μαξίμου ή του οικείου Υπουργείου, σε ειδικό προς τούτο χώρο ή σε άλλα σημεία κατάλληλα με τη φύση και τη χρήση τους,

  - να παραχωρούνται δωρεάν, κατά χρήση ή κατά κυριότητα, σε μουσεία, εκπαιδευτικά ή άλλα κοινωφελή ιδρύματα, καθώς και σε εν γένει φορείς του δημόσιου τομέα, κλπ.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ -Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Β’

  19. Εξουσιοδοτικές διατάξεις

  Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές και το ειδικότερο περιεχόμενο του ηλεκτρονικού βιβλίου και του καταλόγου η διαδικασία και οι λεπτομέρειες καταγραφής και δημοσιότητας, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την εφαρμογή του άρθρου 18 αναφορικά με τα δώρα που περιέρχονται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,κλπ.

  ΜΕΡΟΣ Γ΄-ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  20.Κατάργηση παρεκκλίσεων από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας – Μεταβατική διάταξη

  Καταργούνται διατάξεις διάσπαρτες σε διάφορα νομοθετήματα, οι οποίες συνιστούν παρεκκλίσεις από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ) και έρχονται σε αντίθεση με το πνεύμα και τον σκοπό του νομοθέτη

  του ίδιου νόμου, μη συμβάλλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο στην αποτελεσματική λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών.

  Παράλληλα προβλέπεται ειδική μεταβατική διάταξη με σκοπό την ομαλή μετάβαση στην πλήρη εφαρμογή του ΕΣΚ.

  Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στελεχώνεται από μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση

  εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι διέπονται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων περί προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και καταλαμβάνουν αντίστοιχες οργανικές θέσεις. Η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων γίνεται με διορισμό μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις Ανεξάρτητες Αρχές. Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων της Αρχής δύναται, επίσης, να γίνεται με μετάταξη ή απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί στο δημόσιο τομέα, όπως εκάστοτε ισχύει, με την ίδια σχέση εργασίας. Για τις αποδοχές του προσωπικού που διορίζεται, προσλαμβάνεται, μετατάσσεται, αποσπάται ή μεταφέρεται στην Αρχή ισχύουν και εφαρμόζονται. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση.

  21. Ηθική αμοιβή προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ..


  Τα άρθρα 61 και 62 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007 – Α’ 26) εφαρμόζονται ανάλογα και στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ) καθώς και στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.).

  22. Δικαίωμα υπογραφής ή συνυπογραφής εγγράφων προσωπικού ειδικότητας κτηνιάτρου


  Στο προσωπικό των φορέων του Δημοσίου και των ΟΤΑ α` και β` βαθμού, ειδικότητας κτηνιάτρου που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως οκτώ (8) μήνες, καθώς και στο ως άνω προσωπικό που απασχολείται στον σχεδιασμό, τη διοικητική υποστήριξη, την εκτέλεση και την παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται σε ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα τεχνικής βοήθειας του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), χορηγείται δικαίωμα προσυπογραφής εγγράφων αρμοδιότητάς τους, καθώς και υπογραφής αυτών κατά τις κείμενες διατάξεις.

  23. Συμβάσεις ορισμένου χρόνου δημόσιων ερευνητικών οργανισμών Ιδιωτικού Δικαίου

  Ορίζεται ρητά το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου των

  δημόσιων ερευνητικών οργανισμών Ιδιωτικού Δικαίου ώστε να αρθούν τυχόν παρερμηνείες.

  24. Διορισμός συγγενούς αποβιώσαντος στο Δημόσιο

  Όταν εργαζόμενος στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με τον τρόπο που αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως αυτός ισχύει, αποβιώσει κατά και εξαιτίας της εκτέλεσης υπηρεσιακού του καθήκοντος, τότε δύναται 1 μέλος της οικογένειας του θανόντος μέχρι πρώτου βαθμού συγγενείας με αυτόν, ή αδελφός ή αδελφή ή σύζυγός του να διορίζεται στο Δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα σε κενή οργανική θέση ανάλογη των προσόντων που διαθέτει ο διοριζόμενος.

  Η αίτηση διορισμού πρέπει να υποβληθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 5 ετών από την ημερομηνία του θανάτου ή από τη συμπλήρωση του νόμιμου ορίου ηλικίας για διορισμό ή από την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων.

  Η αίτηση συνοδεύεται από αμετάκλητη δήλωση παραίτησης των λοιπών δικαιούχων από το δικαίωμα διορισμού και συνεπάγεται, από την ημερομηνία διορισμού, την αυτοδίκαιη και αμετάκλητη παραίτηση του διοριζομένου από τις οικονομικές απαιτήσεις του έναντι του φορέα, στον οποίο παρείχε την εργασία του ή ήταν ασφαλισμένος ο θανών, καθώς και την αναστολή του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος. Σε περίπτωση θανάτου του διορισθέντος, πριν τη μονιμοποίησή του, το δικαίωμα διορισμού ασκείται από έτερο μέλος της οικογένειας του θανόντος διορισθέντος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα μέχρι πρώτου βαθμού συγγενείας με αυτόν, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα προηγούμενα εδάφια. Η αίτηση για διορισμό υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο ετών από τον χρόνο θανάτου του αρχικώς διορισθέντος. Ο διορισμός διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εσωτερικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργείου.

  * Δείτε στη Δεξιά Στήλη το νομοσχέδιο.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ