Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 11-Ιαν-2023 07:50

  Πώς θα λειτουργεί η νέα εταιρεία ακινήτων του e-ΕΦΚΑ

  e-εφκα
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Δημήτρη Κατσαγάνη

  ‘’Πράσινο φως” έλαβε η λειτουργία της νέας Εταιρείας Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του e-ΕΦΚΑ, με την τοποθέτηση του κου Φίλιππου Κονταξή στη θέση του Προέδρου.

  Στην θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου τοποθετείται η κα Κατερίνα Τζωάννου. Η λειτουργία της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού για την αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης του e-ΕΦΚΑ και των υπηρεσιών που προσφέρει στους ασφαλισμένους κατ’εφαρμογή του ν.4892/2022 για τον εκσυγχρονισμό του Φορέα. Ο ένας στόχος της Εταιρείας είναι η άμεση αξιοποίηση και διαχείριση των ακινήτων του Φορέα και η ενίσχυση των εσόδων του καθώς και του ασφαλιστικού συστήματος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ. Υπενθυμίζεται πως ο Φορέας διαθέτει 400 ακίνητα σε όλη τη χώρα, συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω του 1 δις ευρώ και τουλάχιστον το 20% - που αφορά ακίνητα μεγάλης αξίας- σήμερα αξιοποιείται με μεγάλη δυσκολία. Ο δεύτερος αντικειμενικός στόχος είναι η άμεση αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων στις οποίες στεγάζονται οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

  Υπενθυμίζεται πως στις αρχές του περασμένου μήνα, το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ είχε εγκρίνει το καταστατικό της εν λόγω εταιρείας. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Capital.gr, τα βασικά σημεία του καταστατικού προβλέπουν τα ακόλουθα:

  Σκοπός της Εταιρείας

  Σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της, μεταξύ άλλων, είναι:

  - Η εκμίσθωση, μίσθωση και με κάθε συμβατική μορφή παραχώρηση της χρήσης της ακίνητης περιουσίας που τίθεται υπό τη διοίκηση και διαχείρισή της.

  - Η εκποίηση και εν γένει διάθεση των διοικούμενων και διαχειριζόμενων από αυτή ακινήτων, η σύσταση, μεταβίβαση και παραχώρηση επί των ακινήτων αυτών εμπράγματων δικαιωμάτων, περιλαμβανόμενης και της σύστασης δικαιώματος επιφάνειας, με κάθε συμβατική μορφή και τύπο.

  - Η με ή χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση της χρήσης των ακινήτων που διοικεί και διαχειρίζεται, καθώς και ίδιων ακινήτων της, για δημόσιους, κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς σκοπούς και για την εξυπηρέτηση του δημοσίου και του κοινωνικού συμφέροντος.

  -Η απογραφή, χαρτογράφηση και κτηματογράφηση από το Ελληνικό Κτηματολόγιο της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ, η εκτίμηση της αξίας της, καθώς και η τήρηση αρχείου της ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. και των τίτλων ιδιοκτησίας της.

  -Η αποδοχή στο όνομα και για λογαριασμό του e-ΕΦΚΑ παραχωρήσεων, δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών ακινήτων, καθώς και η εκπροσώπηση του e-ΕΦΚΑ στις διαδικασίες απαλλοτριώσεων υπέρ αυτού.

  - Η εκπόνηση και ανάθεση μελετών αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ, καθώς και η εκπόνηση και ανάθεση οικονομικών και τεχνικών μελετών, μελετών κατασκευής και συντήρησης, υπηρεσιών επίβλεψης, διοίκησης, οργάνωσης και διαχείρισης ακινήτων και τεχνικών έργων, και κάθε μελετητικού και συμβουλευτικού έργου και υπηρεσίας, για την ακίνητη περιουσία που διοικεί και διαχειρίζεται.

  - Η έναντι αμοιβής παροχή τεχνογνωσίας σε επιχειρήσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές, με παρόμοιο με την εταιρεία σκοπό.

  - Η σύναψη συνεργασιών και η συμμετοχή σε επιχειρήσεις με συναφή δραστηριότητα.

  - Η διενέργεια κάθε απαραίτητης πράξης για την πολεοδομική τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών ή εγκαταστάσεων και αλλαγών χρήσεων των ακινήτων που διοικεί και διαχειρίζεται.

  - Η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξης, εργασίας και συναλλαγής, που είναι άμεσα ή έμμεσα συναφής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική των σκοπών της.

  Διαχείριση και αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας

  Η Εταιρεία αναλαμβάνει τη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και διάθεση της ακίνητης περιουσίας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), σύμφωνα με το ν. 4892/2022, μετά από διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία εκδίδεται μετά από την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της.

  Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α., που τελεί υπό τη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας, δεν θίγεται. Η κυριότητα της ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. παραμένει στον e-ΕΦΚΑ, ο οποίος διατηρεί τα εμπράγματα δικαιώματά του σε αυτή.

  Η Εταιρεία ασκεί τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες και τα δικαιώματα του e-Ε.Φ.Κ.Α. στην ακίνητη περιουσία του, ως εντολοδόχος και αντιπρόσωπός του. Η αξιοποίηση των ακινήτων από την Εταιρεία γίνεται σύμφωνα με επιχειρησιακό πρόγραμμα που περιλαμβάνει ενδεικτικούς τριμηνιαίους στόχους, το οποίο εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από γνώμη της Επενδυτικής Επιτροπής.

  Μετοχικό Κεφάλαιο

  Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ και διαιρείται σε 100 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 ευρώ κάθε μία και καταβάλλεται ολόκληρο σε χρήμα από τον μοναδικό μέτοχο e-Ε.Φ.Κ.Α..

  Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας μπορεί να αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Κάθε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου καλύπτεται υποχρεωτικά από τον μοναδικό μέτοχο e-Ε.Φ.Κ.Α.

  Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές και αμεταβίβαστες και ενσωματώνονται σε έναν αναπαλλοτρίωτο μετοχικό τίτλο.

  Επενδυτική Επιτροπή

  Στην Εταιρεία συστήνεται Επενδυτική Επιτροπή συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα, με σκοπό την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στη χάραξη και παρακολούθηση της επενδυτικής πολιτικής της Εταιρείας.

  Η Επενδυτική Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ως Πρόεδρο, τον επικεφαλής της οργανικής μονάδας της εταιρείας που είναι αρμόδια για την αξιοποίηση των ακινήτων και έναν υπάλληλο της οργανικής μονάδας της εταιρείας που είναι αρμόδια για την αξιοποίηση των ακινήτων.

  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προστίθενται ως μέλη στην Επενδυτική Επιτροπή μέχρι δύο εμπειρογνώμονες από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στον τομέα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου ακινήτων.

  Στο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης της επενδυτικής πολιτικής της Εταιρείας, έργο της Επενδυτικής Επιτροπής είναι η διατύπωση εισήγησης αναφορικά με:

  - το επιχειρησιακό πρόγραμμα της εταιρείας βάσει αποτίμησης του χαρτοφυλακίου, ανάλυσης επενδύσεων και ανάλυσης κόστους-οφέλους των διαφορετικών επιλογών αξιοποίησης, σε συνδυασμό με την επιλογή κατάλληλων δεικτών συγκριτικής αξιολόγησης,

  - τις ενδεδειγμένες μεθόδους παρακολούθησης της λειτουργίας της αξιοποίησης ακινήτων και την υποβολή περιοδικών αναφορών και εκθέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την απόδοσή της,

  - τις συμβάσεις που αφορούν αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου αξίας άνω συγκεκριμένων ορίων, που τίθενται από τον Κανονισμό Λειτουργίας.

  Λειτουργία

  Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται, εγκρίνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν. 4308/2014) και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

  Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

  Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών (ν. 4548/2018).

  Η εταιρεία λύεται για τους λόγους που προβλέπονται στον παραπάνω νόμο για τις Α.Ε. Η λύση της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και υποβάλλεται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ