Συνεχης ενημερωση

  Σάββατο, 22-Ιαν-2022 19:00

  Πώς θα λειτουργεί η νέα εταιρεία επένδυσης ακινήτων των Ταμείων

  Κ. Χατζηδάκης: Όλες οι αλλαγές που φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Δημήτρη Κατσαγάνη

  Αντίστροφη μέτρηση για την ίδρυση Εταιρείας Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του e-EΦΚΑ "τρέχει" μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης του νομοσχεδίου του Υπ. Εργασίας, κου Κωστή Χατζηδάκη για τον εκσυγχρονισμό του ασφαλιστικού υπερφορέα στην πλατφόρμα της δημόσιας διαβούλευσης. Το νομοσχέδιο αναμένεται να έρθει στη Βουλή προς το τέλος του τρέχοντος μηνός και να ψηφιστεί τον επόμενο μήνα και αμέσως μετά να τεθεί σε εφαρμογή.

  Σύμφωνα με όσα προβλέπει το νομοσχέδιο, η εταιρεία για την αξιοποίηση των ακινήτων των ταμείων διέπεται από τις διατάξεις του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών και υιοθετεί και εφαρμόζει κανόνες και πολιτικές εταιρικής διακυβέρνησης ανωνύμων εταιρειών.

  Θα εδρεύει σε δήμο που ορίζεται στο καταστατικό της, αλλά με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας είναι δυνατόν να ιδρύονται υποκαταστήματα, παραρτήματα ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης της Εταιρείας.

  Μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας είναι ο e-ΕΦΚΑ. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ορίζεται στο καταστατικό της, δεν θα υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο ευρώ και θα καλύπτεται από τον παραπάνω μοναδικό μέτοχο. Η καταβολή του κεφαλαίου της Εταιρείας και κάθε αύξησή του απαλλάσσονται από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου. Για τον προσδιορισμό του μετοχικού κεφαλαίου και των πόρων της Εταιρείας εκπονείται από τον e-ΕΦΚΑ οικονομοτεχνική μελέτη εντός προθεσμίας 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

  Τι θα ισχύσει για τις μετοχές

  Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές και ενσωματώνονται σε έναν αναπαλλοτρίωτο μετοχικό τίτλο.

  Η Εταιρεία λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και του συμφέροντος του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

  Αποστολή της Εταιρείας είναι η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διαχείρισης, της διαφάνειας και της υγιούς επιχειρηματικής λογικής. Στόχος είναι η διασφάλιση και μεγιστοποίηση της αξίας της, των προσόδων και της οικονομικής απόδοσης της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ, με την ορθολογική διαχείριση, εκμετάλλευση και διάθεσή της.

  Σκοπός

  Στον σκοπό της Εταιρείας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

  - Η εκμίσθωση, μίσθωση και με κάθε συμβατική μορφή παραχώρηση της χρήσης της ακίνητης περιουσίας που τίθεται υπό τη διοίκηση και διαχείρισή της.

  - Η εκποίηση και εν γένει διάθεση των διοικούμενων και διαχειριζόμενων από αυτήν ακινήτων. Η σύσταση, μεταβίβαση και παραχώρηση επί των ακινήτων αυτών εμπράγματων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένης σε αυτά και της σύστασης δικαιώματος επιφάνειας, με κάθε συμβατική μορφή και τύπο.

  - Η με ή χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση της χρήσης των ακινήτων που διοικεί και διαχειρίζεται, καθώς και ιδίων ακινήτων της, για δημόσιους, δημοσιολογικούς, κοινωφελείς, κοινωνικούς, φιλανθρωπικούς και ανθρωπιστικούς, μη κερδοσκοπικούς σκοπούς και για την εξυπηρέτηση του δημοσίου και του κοινωνικού συμφέροντος.

  - Η απογραφή, χαρτογράφηση και κτηματογράφηση από το Ελληνικό Κτηματολόγιο της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ και η εκτίμηση της αξίας της. Η τήρηση αρχείου της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ και των τίτλων ιδιοκτησίας της.

  - Η αποδοχή στο όνομα και για λογαριασμό του e-EΦΚΑ παραχωρήσεων, δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών ακινήτων. Η εκπροσώπηση του e-ΕΦΚΑ στις διαδικασίες απαλλοτριώσεων υπέρ αυτού.

  - Η εκπόνηση και ανάθεση μελετών αξιοποίησης της ακινήτων περιουσίας του e-ΕΦΚΑ. Η εκπόνηση και ανάθεση οικονομικών, τεχνικών, οικονομοτεχνικών, κατασκευής, επίβλεψης, διοίκησης, οργάνωσης και διαχείρισης ακινήτων και τεχνικών έργων, μελετών έργων ανακαίνισης και αναπαλαίωσης ακινήτων, και κάθε μελετητικού και συμβουλευτικού έργου, εργασίας και υπηρεσίας, για την ακίνητη περιουσία που διοικεί και διαχειρίζεται.

  - Η ανάθεση και ανάληψη, επίβλεψη και κατασκευή τεχνικών έργων, οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, βιομηχανικών, ενεργειακών, υδραυλικών, έργων εκσυγχρονισμού, ανακαίνισης και αναπαλαίωσης ακινήτων, και κάθε είδους κατασκευαστικού έργου για την ακίνητη περιουσία που διοικεί και διαχειρίζεται.

  Διαχείριση και αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας

  Η Εταιρεία θα αναλάβει τη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και διάθεση της ακίνητης περιουσίας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), έπειτα από διαπιστωτική πράξη του υπουργού Εργασίας, η οποία εκδίδεται μετά την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της.

  Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ, που τελεί υπό τη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας, δεν θίγεται. Η κυριότητα της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ παραμένει στον e-ΕΦΚΑ, ο οποίος διατηρεί τα εμπράγματα δικαιώματά του σε αυτήν.

  Η αξιοποίηση των ακινήτων από την Εταιρεία γίνεται σύμφωνα με επιχειρησιακό πρόγραμμα που περιλαμβάνει ενδεικτικούς τριμηνιαίους στόχους, το οποίο εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο, ύστερα από γνώμη της Επενδυτικής Επιτροπής.

  Στην Εταιρεία παρέχονται η εντολή και πληρεξουσιότητα, και, γενικά, η εξουσία να αντιπροσωπεύει τον e-ΕΦΚΑ και να επιχειρεί στο όνομα και για λογαριασμό του κάθε δικαιοπραξία, να ασκεί κάθε δικαίωμα, καθώς και κάθε νομική και υλική πράξη διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και διάθεσης της ακίνητης περιουσίας του, διεξάγοντας τις υποθέσεις που αφορούν την περιουσία αυτή. Αντίστοιχα, η Εταιρεία ενεργεί ως εντολοδόχος και αντιπρόσωπος του e-ΕΦΚΑ και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από την ακίνητη περιουσία του. Η Εταιρεία ασκεί η ίδια τα δικαιώματα και τις αξιώσεις του e-ΕΦΚΑ, από την ακίνητη περιουσία του, εμπράγματα και ενοχικά, ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου. Τα αποτελέσματα των πράξεων και των ενεργειών της Εταιρείας για τη διοικούμενη και διαχειριζόμενη από αυτήν ακίνητη περιουσία επέρχονται στο όνομα και για λογαριασμό του e-ΕΦΚΑ.

  Η εταιρεία εκπροσωπεί τον e-ΕΦΚΑ δικαστικώς και εξωδίκως σε κάθε δίκη που έχει ως αντικείμενο την ακίνητη περιουσία του, τα εμπράγματα, ενοχικά και πάσης φύσεως δικαιώματά του σε αυτή, στη διεκδίκηση, διασφάλιση και την προστασία της και γενικά σε κάθε υπόθεση και έννομη σχέση που την αφορά. Η εταιρεία νομιμοποιείται ως διάδικος και έχει το δικαίωμα να ζητεί δικαστική προστασία η ίδια, ασκώντας κάθε ένδικο βοήθημα, ένδικο μέσο και ενεργώντας κάθε διαδικαστική πράξη στο όνομα και για λογαριασμό του e-ΕΦΚΑ, για κάθε υπόθεση που αφορά την ακίνητη περιουσία του.

  Εξαιρέσεις

  Η διοίκηση και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ εξαιρείται του πεδίου εφαρμογής του νόμου περί τρόπου ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών, αλλά και του νόμου που αφορά τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου, και κάθε άλλης διάταξης που διέπει τη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση, απόκτηση και διάθεση ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων και φορέων που ανήκουν στον δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως εκάστοτε αυτός ορίζεται.

  Στο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης της επενδυτικής πολιτικής της Εταιρείας, έργο της Επενδυτικής Επιτροπής είναι η διατύπωση εισήγησης αναφορικά με:

  - Το επιχειρησιακό πρόγραμμα της εταιρείας βάσει αποτίμησης του χαρτοφυλακίου, ανάλυσης επενδύσεων και ανάλυσης κόστους-οφέλους των διαφορετικών επιλογών αξιοποίησης, σε συνδυασμό με την επιλογή κατάλληλων δεικτών συγκριτικής αξιολόγησης.

  - Τις ενδεδειγμένες μεθόδους παρακολούθησης της λειτουργίας της αξιοποίησης ακινήτων και την υποβολή περιοδικών αναφορών και εκθέσεων στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με την απόδοσή της.

  - Τις συμβάσεις που αφορούν αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου αξίας άνω συγκεκριμένων ορίων, που τίθενται από τον Κανονισμό Λειτουργίας.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ