Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 01-Οκτ-2020 11:30

  "Ευπαθείς ομάδες": Πως εφαρμόζεται η τηλεργασία και η αναστολή σύμβασης

  «Συν-Εργασία»: Στα «σκαριά» ένταξη και όσων προσλήφθηκαν μετά τις 10 Αυγούστου
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Δ. Κατσαγάνη

  Ξεκαθαρίζει το τοπίο της εφαρμογής των μέτρων στήριξης των ευπαθών ομάδων εργαζομένων (τηλεργασία, αναστολή σύμβασης), Απόφαση την οποία εξέδωσε ο Υπουργός Εργασίας, κος Γιάννης Βρούτσης.

  Σύμφωνα με αυτή εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες της κατηγορίας  "Άτομα Υψηλού κινδύνου" δύνανται, κατόπιν αιτήματός τους προς τον εργοδότη τους, να παρέχουν την εργασία τους με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας.

  Επίσης, Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότης (ΚΑΔ), θέτουν τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες της κατηγορίας  "Άτομα Υψηλού κινδύνου" σε αναστολή, για το χρονικό διάστημα που αιτείται ο εργαζόμενος και πάντως όχι πέραν της 31η Δεκεμβρίου 2020. Οι σχετικές διατάξεις έχουν ορίζοντα ισχύος έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.

  Αναλυτικά, η εν λόγω Υπουργική Απόφαση :

  1. Πεδίο εφαρμογής

  Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν σε "ευπαθείς ομάδες" . Οι  εργαζόμενοι που ανήκουν σε "ευπαθείς ομάδες" διακρίνονται στις κατηγορίες:

  - "Άτομα Υψηλού κινδύνου".

  - "Άτομα Ενδιαμέσου κινδύνου".

  Εργαζόμενοι που ανήκουν σε περισσότερες από μία από τις ευπαθείς ομάδες της κατηγορίας "Άτομα Ενδιαμέσου κινδύνου" θεωρείται αυτόματα ότι ανήκουν στην κατηγορία "Άτομα Υψηλού κινδύνου".

  2. Μέτρα στήριξης

  Μέτρα στήριξης εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες -Διαδικασία εφαρμογής μέτρων προστασίας αυτών.

  Α. Εργαζόμενοι ευπαθών ομάδων της κατηγορίας  "Άτομα Υψηλού κινδύνου"

  - Εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες της κατηγορίας  "Άτομα Υψηλού κινδύνου" δύνανται, κατόπιν αιτήματός τους προς τον εργοδότη τους, να παρέχουν την εργασία τους με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας.

  - Για την εφαρμογή της σχετικής διάταξης, το αίτημα του εργαζόμενου πρέπει να γνωστοποιηθεί εγκαίρως στον εργοδότη, με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή γραπτό μήνυμα κινητού τηλεφώνου.

  Εντός ευλόγου χρόνου από την υποβολή του αιτήματος, ο εργαζόμενος οφείλει να προσκομίσει στον εργοδότη του σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό, , προς απόδειξη της υπαγωγής του στις ευπαθείς ομάδες της κατηγορίας "Άτομα Υψηλού κινδύνου".

  Ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί το αίτημα του εργαζόμενου-αιτούντα της παρούσας παραγράφου, εφόσον τα καθήκοντά του δύνανται να εκτελούνται εξ αποστάσεως.

  Εάν η παροχή της εξ αποστάσεως εργασίας δεν καθίσταται εφικτή, κατά τα ανωτέρω, ο εργοδότης οφείλει να λάβει μέτρα, ώστε ο αιτών εργαζόμενος που ανήκει σε ευπαθή ομάδα να μην παρέχει εργασία για την εκτέλεση της οποίας έρχεται σε επαφή με κοινό. Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης οφείλει να εξετάσει, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης, τη δυνατότητα της πρόσκαιρης απασχόλησης του εργαζόμενου- αιτούντα σε άλλη θέση εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της υγείας του, τηρουμένων των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Ο εργαζόμενος οφείλει να αποδεχθεί την ανωτέρω πρόταση του εργοδότη, εκτός κι αν αδυνατεί να το πράξει για σπουδαίο και σοβαρό κατ' αντικειμενική κρίση λόγο, τον οποίο οφείλει να εκθέσει εγγράφως προς τον εργοδότη του. Για την εφαρμογή της παρούσας ως "κοινό" νοούνται τα άτομα που δεν είναι ενταγμένα στο πάγιο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης.

  Ο εργοδότης εφόσον έχει εξαντλήσει τις δυνατότητες που ορίζονται διαδοχικά στις παραπάνω ενημερώνει εγγράφως τον εργαζόμενο-αιτούντα, που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, για τους λόγους αδυναμίας εφαρμογής αυτών και θέτει σε αναστολή τη σύμβασης εργασίας του  ύστατο μέτρο προστασίας της υγείας αυτού.

  Β. Εργαζόμενοι ευπαθών ομάδων της κατηγορίας  "Άτομα Ενδιαμέσου κινδύνου"

  Εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες της κατηγορίας  "Άτομα Ενδιαμέσου κινδύνου" δύνανται να υπαχθούν αναλόγως στα μέτρα στήριξης.

  Γ. Γενικά μέτρα προστασίας

  Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν ο εργαζόμενος δεν υποβάλλει αίτημα για εργασία με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται, στη λήψη αυξημένων μέτρων προστασίας, βάσει της εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και στην πλήρη εφαρμογή τόσο της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, όσο και των ειδικότερων κανονιστικών διατάξεων που ρυθμίζουν ζητήματα εφαρμογής μέτρων δημόσιας υγείας, όπως τήρηση αποστάσεων και χρήση μάσκας, σε εργασιακούς χώρους, ανά κλάδο και τόπο οικονομικής δραστηριότητας.

  3. Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων ευπαθών ομάδων της κατηγορίας  "Άτομα Υψηλού κινδύνου"

  Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότης (ΚΑΔ), θέτουν τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες της κατηγορίας  "Άτομα Υψηλού κινδύνου" σε αναστολή, για το χρονικό διάστημα που αιτείται ο εργαζόμενος και πάντως όχι πέραν της 31η Δεκεμβρίου 2020.

  4. Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού

  Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τελεί σε αναστολή, είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, εφόσον δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη.

  Η αποζημίωση ειδικού σκοπού υπολογίζεται ανά μήνα κατ' αναλογία των ημερών κατά τις οποίες η σύμβαση εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων τελεί σε αναστολή με βάση υπολογισμού το ποσό των 534,00 ευρώ που αντιστοιχεί σε 30 ημερολογιακές ημέρες και παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού, για τις ημέρες που η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή.

  Η αποζημίωση της προηγούμενης παραγράφου είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς την φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

  5. Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού

  Α. Υπεύθυνη δήλωση επιχειρήσεων - εργοδοτών για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενους ευπαθών ομάδων

  Οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ανά μήνα στο Π.Σ. "ΕΡΓΑΝΗ" του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συγκεντρωτικά στις αρχές του επόμενου μήνα, με την οποία δηλώνουν:

  - τους εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες της κατηγορίας "Άτομα Υψηλού κινδύνου", των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή,

  - την αδυναμία εφαρμογής της παρούσας.

  Οι εργοδότες οφείλουν να τηρούν στην έδρα της επιχείρησής τους όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία συμπεριλαμβανομένου του προσκομισθέντος ιατρικού πιστοποιητικού, για 2 έτη από την έναρξη αναστολής της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων ευπαθών ομάδων.

  Οι εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, άμεσα στους εργαζόμενούς τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο Π.Σ. "ΕΡΓΑΝΗ".

  Β. Υπεύθυνη δήλωση των εργαζομένων για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού

  Οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες της κατηγορίας "Άτομα Υψηλού κινδύνου" και τίθεται σε αναστολή η σύμβαση εργασίας τους υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services. gov.gr) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

  Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων και του αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο Π.Σ. "ΕΡΓΑΝΗ", τα οποία αντλούνται αυτόματα από το Π.Σ. "ΕΡΓΑΝΗ", και τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

  Στην περίπτωση που κατά το παρελθόν είχε τεθεί η σύμβαση εργασίας τους σε αναστολή λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID -19, δεν απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους εργαζόμενους, εκτός κι αν επιθυμούν τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

  6.Διάρκεια εφαρμογής των μέτρων

  Ο χρόνος ισχύος των  σχετικών διατάξεων παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ