Συνεχης ενημερωση

  Σάββατο, 09-Μαϊ-2020 11:46

  Ανοίγει ο δρόμος για δάνεια 7 δισ. με εγγύηση του Δημοσίου

  Ανοίγει ο δρόμος για δάνεια 7 δισ. με εγγύηση του Δημοσίου
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Της Αλεξάνδρας Γκίτση

  Με τη σύσταση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 (βλπ. σχετικό έγγραφο), ανοίγει ο δρόμος για τη χορήγηση στις επιχειρήσεις δανείων ύψους 7 δισ. ευρώ με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

  Τη Δευτέρα θα αναρτηθεί η πρόσκληση προς τις Τράπεζες, θα ακολουθήσει η υπογραφή των συμβάσεων και από το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου αναμένεται να ενεργοποιηθεί το Ταμείο από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ). Οι χρηματοδοτήσεις θα δοθούν με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου και θα καλύψουν το 80% κάθε δανείου.

  Σήμερα Σάββατο αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση σύστασης του Ταμείου Εγγυοδοσίας, με αρχικό "κουμπαρά” 1,25 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο θα διπλασιαστεί το αμέσως προσεχές διάστημα και με τη μόχλευση θα φθάσει τα 7 δισ. ευρώ. Σκοπός της σύστασης του είναι να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, στο πλαίσιο της κατεύθυνσης για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες ρευστότητας των επιχειρήσεων που προκύπτουν λόγω του κλυδωνισμού από την αναστολή για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα της δραστηριότητάς τους, την πτώση εσόδων τους, την διαταραχή των αλυσίδων εφοδιασμού και την μείωση της καταναλωτικής ζήτησης συνεπεία της επιδημικής έκρηξης του COVID-19.

  Τι είναι το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19

  Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19", είναι μια ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ. Μέσω του Ταμείου χορηγείται χρηματοδοτική συνδρομή για την υλοποίηση χρηματοδοτικών μέσων εγγυοδοσίας χαρτοφυλακίου νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης με ανώτατο όριο, σε συνεργασία με επιλεγμένους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς.

  Το Ταμείο μπορεί, για την επίτευξη των στόχων του, να επενδύσει σε χρηματοδοτικά μέσα εγγυήσεων στο πλαίσιο των οποίων θα παρέχονται από τους Οργανισμούς στους τελικούς αποδέκτες εγγυημένα νέα δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης. Για τον σχεδιασμό των κατάλληλων χρηματοδοτικών μέσων λαμβάνεται υπόψη η εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex-ante assessment), η οποία καταδεικνύει την ανεπάρκεια της αγοράς στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, αλλά κυρίως ο σχεδιασμός διαμορφώνεται στη βάση των τρεχουσών συνθηκών ανωτέρας βίας λόγω της επιδημικής έκρηξης του COVID-19.

  Με "κουμπαρά” 1,25 δισ. ευρώ

  Για τη σύσταση του Ταμείου προβλέπεται χρηματοδοτική συνεισφορά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την ΕΑΤ, πόρων ύψους 1,250 δισ. ευρώ. Το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, και συνεισφέρονται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

  Κατά την πορεία υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων, και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες χρηματο- δότησης των τελικών αποδεκτών και το στόχο επίτευξης της μέγιστης δυνατής μόχλευσης των αρχικά διαθέσιμων πόρων, στο Ταμείο δύναται να επενδυθούν πόροι από άλλες εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης (ιδιωτικές, ευρωπαϊκές, εθνικές κ.α.).

  Το ανωτέρω ποσό, πιστώνεται τμηματικά σε έντοκο τραπεζικό καταπιστευματικό λογαριασμό είτε της Τράπεζας της Ελλάδος είτε άλλου επιλεγμένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, επ ́ ονόματι της ΕΑΤ.

  Ο ρόλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

  Η ΕΑΤ αναλαμβάνει εκτελεστικά καθήκοντα φορέα εφαρμογής του Ταμείου με απευθείας ανάθεση. Επίσης λειτουργεί ως πάροχος εγγυήσεων και Ενδιάμεσος Χρηματοδοτικός Οργανισμός (ΕΧΟ). Συμβάλλεται με επιλεγμένους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς με σκοπό την υλοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων του Ταμείου. Για την εφαρμογή της επενδυτικής στρατηγικής και τον συντονισμό της υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων του Ταμείου και για την επίτευξη των στόχων του Ταμείου, συστήνεται Επενδυτική Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, ως πρόεδρος,  η Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ, και εκπρόσωπος του Γραφείου του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

  Για την υλοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο του Ταμείου, θα καταβληθούν στην ΕΑΤ αμοιβές διαχείρισης, οι οποίες εξαρτώνται από τις επιδόσεις και τα κριτήρια.

  Η επιλογή των χρηματοδοτικών μέσων και η εξειδίκευση αυτών σε συγκεκριμένα χρηματοδοτικά προϊόντα προς τους τελικούς αποδέκτες, υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του Ταμείου. Οι Φορείς που θα συμμετέχουν στα χρηματοδοτικά μέσα (Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί) ως φορείς υλοποίησης, θα επιλεγούν βάσει ανοικτών, διαφανών, αναλογικών και χωρίς διακρίσεις διαδικασιών, με την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, και θα παρέχουν, βάσει σύμβασης, συγκεκριμένα χρηματοδοτικά προϊόντα στους τελικούς αποδέκτες.

  
Διάθεση πιστώσεων από ΠΔΕ στο Ταμείο

  Η χρηματοδότηση της πράξης, μετά τη σχετική απόφαση ένταξης της πράξης στο ΕΠΑνΕΚ και την εγγραφή αυτής στο ΠΔΕ και μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Χρηματοδότησης, θα γίνεται τμηματικά με μεταφορά των πιστώσεων στο λογαριασμό που θα ανοιχθεί για το συγκεκριμένο Ταμείο στην Τράπεζα της Ελλάδος είτε σε άλλο επιλεγμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

  Σε ότι αφορά τον έλεγχο η ΕΑΤ θα τηρεί ξεχωριστό λογαριασμό λογιστικής παρακολούθησης για τους πόρους του Ταμείου. Επίσης οι Οργανισμοί οι οποίοι θα υλοποιούν χρηματοδοτικά μέσα βάσει σύμβασης, οφείλουν να τηρούν ξεχωριστό λογαριασμό λογιστικής παρακολούθησης, ο οποίος θα λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο για την παρακολούθηση και διαχείριση των πόρων που συνεισφέρουν, στο πλαίσιο των διατάξεων της παρούσας απόφασης.

  Επιπλέον οι Οργανισμοί και οι τελικοί αποδέκτες θα διατηρούν τα αρχεία της επένδυσης ή άλλης οικονομικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε από το χρηματοδοτικό μέσο για χρονικό διάστημα όπως προσδιορίζουν οι Κανονισμοί των ΕΔΕΤ και των Κρατικών Ενισχύσεων.

  Διαβάστε στη στήλη "Σχετικά Αρχεία” τη σύσταση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ