Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 25-Σεπ-2018 11:55

  Επιδότηση μερικής απασχόλησης με ''ρήτρα'' μετατροπής της σε πλήρη

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Επιδότηση μερικής απασχόλησης με ''ρήτρα'' μετατροπής της σε πλήρη

  Του Δημήτρη Κατσαγάνη

  Την επιδότηση ήδη υφισταμένων θέσεων πλήρους και μερικής απασχόλησης με την προϋπόθεση της μετατροπής τους σε θέσεις πλήρους απασχόλησης προβλέπει νέο πρόγραμμα επιδότησης, το οποίο δημοσιεύτηκε σήμερα στο ΦΕΚ.

  Συγκεκριμένα, το εν λόγω πρόγραμμα προβλέπει την επιδότηση θέσεων όχι μόνο πλήρους (με 400 ευρώ), αλλά και μερικής απασχόλησης (με 200 έως 300 ευρώ), οι οποίες δημιουργήθηκαν μεταξύ 1ης Ιουνίου 2017 και 31ης Μαίου 2018.

  Ωστόσο, οι εργοδότες οι οποίοι θα συμμετάσχουν στον εν λόγω πρόγραμμα και, έτσι, θα λάβουν το ποσό της επιδότησης για να καταβάλλουν τους μισθούς των εν λόγω απασχολούμενων, θα πρέπει να μετατρέψουν τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης καθώς και τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης ορισμένου ή αορίστου χρόνου οι οποίες δημιουργήθηκαν στο προαναφερθέν διάστημα (μεταξύ 1ης Ιουνίου 2017 έως 31η Μαίου2018) σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης, εντός 5 ημερών από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.

  Πιο συγκεκριμένα, μία επιχείρηση μπορεί να επιχορηθεί για κάθε νέα θέση εργασίας που δημιούργησε από την ημερομηνία πρόσληψης του ατόμου και για όσες νέες θέσεις δημιουργήθηκαν μεταξύ 1ης Ιουνίου 2017 και 31ης Μαίου 2018, πέραν εκείνων των θέσεων εργασίας που είχε κατά τον Μάιο του 2017.

  Η επιχορήγηση για κάθε μήνα απασχόλησης των ωφελουμένων ανέργων ανέρχεται στο 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο ποσό:

  - 400 ευρώ για την πλήρη απασχόληση,
  -300 ευρώ για τη μερική απασχόληση τουλάχιστον τεσσάρων ωρών και άνω ημερησίως σε πενθήμερη βάση και
  -200 ευρώ για τη μερική απασχόληση κάτω των τεσσάρων ωρών ημερησίως σε πενθήμερη βάση.

  Η ανώτατη διάρκεια επιχορήγησης για τις νέες θέσεις εργασίας που δημιούργησε η δικαιούχος επιχείρηση είναι 15 μήνες και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα μεταξύ 1ης Ιουνίου 2017 και 31ης Μαίου 2018.

  Όταν η νέα θέση ή θέσεις εργασίας που δημιούργησε η επιχείρηση είναι μετά την 1η Ιουνίου 2017, τότε λαμβάνει το ανάλογο ποσό που αντιστοιχεί από την ημερομηνία πρόσληψης του ατόμου ή ατόμων και μέχρι την 31η Αυγούστου 2018.

  Δικαιούχοι - Επιχειρήσεις

  Πιο αναλυτικά, δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

  Πρώτη προϋπόθεση είναι ότ οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν προβεί στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, σε σχέση με τον ανώτατο αριθμό των θέσεων εργασίας που είχαν τον Μάιο του 2017, με την πρόσληψη πρώην ανέργων κατά το χρονικό διάστημα από μεταξύ 1ης Ιουνίου 2017 και 31ης Μαίου 2018 :

  - με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης,

  - με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης ή/και με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, τις οποίες και διατηρούν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για όλη τη συνολική διάρκεια του προγράμματος. 

  Επίσης, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δεν έχουν προβεί σε μείωση του προϋπάρχοντος προσωπικού που είχαν κατά τον Μάιο του 2017, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

  Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται να μετατρέψουν τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης καθώς και τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης ορισμένου ή αορίστου χρόνου, για τις θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν μεταξύ 1ης Ιουνίου 2017 και 31ης Μαίου 2018 σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης, εντός 5 ημερών από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.

  Επίσης, οι επιχειρήσεις οι οποίες είχαν αυξομειώσεις του προσωπικού τους κατά το χρονικό διάστημαμεταξύ 1ης Ιουνίου 2017 και 31ης Μαίου 2018 , σε σχέση με τον ανώτατο αριθμό των θέσεων εργασίας που είχαν τον Μάιο του 2017, επιχορηγούνται για τον επιπλέον αριθμό των θέσεων εργασίας που έχουν δημιουργήσει οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα και διατηρούν τον επιπλέον αριθμό θέσεων εργασίας μέχρι την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα και για όλη την διάρκεια του προγράμματος όπως ορίζεται παρακάτω.

  Ως μείωση -του προϋπάρχοντος προσωπικού, δηλαδή του ανώτατου αριθμού των εργαζομένων που απασχολούνταν στην επιχείρηση κατά τον Μάιο του 2017, θεωρείται:

  •    η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,
  •    η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης του προσωπικού της, από πλήρη σε μερική απασχόλησης ή σε εκ περιτροπής απασχόληση κ.λπ., το οποίο έχει ως συνέπεια την μείωση των μονάδων εργασίας της επιχείρησης,
  •    η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου, και
  •    η οικειοθελής αποχώρηση που λογίζεται ως καταγγελία σύμβασης

  Δεν θεωρείται μείωση -του προϋπάρχοντος προσωπικού:
  •    η οικειοθελής αποχώρηση
  •    η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου
  •    η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης
  •    η καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πριν τη λήξη της που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη), εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η κενή θέση που οφείλεται σε θάνατο και φυλάκιση καθώς και η οικειοθελής αποχώρηση που δεν λογίζεται ως καταγγελία σύμβασης .

  Δεν εντάσσονται:

  - Όλες οι επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμοί που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους.

  -Οι επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής

  -Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος σώρευσης των ενισχύσεων.

  -Οι εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες διότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος σώρευσης των ενισχύσεων.

  -Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ Α.Ε. και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένων σε αυτά.

  - Οι σύλλογοι και τα σωματεία.

  -Οι επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων.

  -Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται το άρθρο 1 του Κανονισμού 1407/2013.
  -Τα νυχτερινά κέντρα.

  -Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους.

  - Οι επιχειρήσεις οι οποίες εδρεύουν στην οικία του εργοδότη (ενδεικτικά: ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί, εμπορικοί αντιπρόσωποι) και δεν διαθέτουν διαμορφωμένο διακριτό χώρο για την απασχόληση των ωφελουμένων. Εντούτοις, εντάσσονται οι επιχειρήσεις οι οποίες, λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους, απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (ενδεικτικά: υπηρεσίες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι).

  Ωφελούμενοι

  Τα ωφελούμενα άτομα είναι πρώην άνεργοι ηλικίας 18-66 ετών τα οποία:

  -Ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι (ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας) στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ κατά το δωδεκάμηνο που είχε προηγηθεί της πρόσληψής τους από την δικαιούχο επιχείρηση και δεν είχαν άλλη απασχόληση (εξαρτημένη ή μη) κατά την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας πρόσληψής τους.

  -Προσλήφθηκαν από τη δικαιούχο επιχείρηση τη χρονική περίοδο μεταξύ 1ης Ιουνίου 2017 και 31ης Μαίου 2018.

  Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης - Όροι - Δεσμεύσεις

  Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τόσο τις επιχορηγούμενες όσο και τις μη επιχορηγούμενες θέσεις εργασίας για επιπλέον χρονικό διάστημα, ίσο με το αιτούμενο και εγκριθέν διάστημα διάρκειας της επιχορήγησης. Το χρονικό διάστημα της δέσμευσης ξεκινά από την επόμενη της λήξης του χρονικού διαστήματος επιχορήγησης δηλαδή από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 και μετά.

  Εάν η επιχείρηση μετά την υπαγωγή της στο πρόγραμμα μειώσει το προσωπικό της (επιχορηγούμενο και μη) και δεν το αντικαταστήσει μέσα σε 30 ημέρες, το πρόγραμμα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό.

  Εάν η επιχείρηση έχει επιχορηγηθεί, επιστρέφει στον Οργανισμό το αναλογούν ποσό επιχορήγησης για την απόδοση στον ΟΑΕΔ.

  Εάν αποχωρήσει δεσμευόμενο (επιχορηγούμενο ή μη) άτομο εντός του μήνα που προηγείται της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του προγράμματος, η επιχείρηση υποχρεούται μέχρι τη λήξη του να προβεί σε αντικατάσταση.

  Σε περίπτωση μη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ειδικότητας (που διαπιστώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία) σε επιχορηγούμενη ή μη θέση διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη.

  Πλαίσιο ένταξης - Χρηματοδότηση - Επιλέξιμες περιοχές - Καθεστώς ενίσχυσης

  Η μέγιστη δαπάνη για την εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται να ανέλθει συνολικά έως το ποσό των 70.000.000 ευρώ και οι θέσεις στις 15.000 και καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.

  Σε περίπτωση μη κάλυψης του προϋπολογισθέντος ποσού, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συνεχίζεται μέχρι και την κάλυψη του ανωτέρω ποσού.
  Η δαπάνη κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής: 

  -Για το έτος 2018: έως 65.000.000 ευρώ.
  -Για το έτος 2019: έως 5.000.000 ευρώ.
   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων