Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 27-Δεκ-2017 15:27

  Δημόσιο: Ξεκινά ο β΄ κύκλος κινητικότητας

  Δημόσιο: Ξεκινά ο β΄ κύκλος κινητικότητας
  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  του Δημήτρη Κατσαγάνη

  Εγκύκλιο για την έναρξη του β΄ κύκλου κινητικότητας στο Δημόσιο, αλλά και την ολοκλήρωση του α΄ κύκλου εξέδωσε το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

  Σύμφωνα με το σχετικό νόμο, το πρόγραμμα κινητικότητας διενεργείται σε τρεις κύκλους κατ’ έτος και αφορά στην κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και στην προσωρινή κάλυψη θέσεων με απόσπαση.

  Το τελευταίο δεκαπενθήμερο κάθε έτους οι Υπουργοί για τις υπηρεσίες των Υπουργείων των οποίων προΐστανται και για τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα, οι Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τις υπηρεσίες τους και για τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χωρικής αρμοδιότητάς τους, καθώς και οι επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών αποστέλλουν στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας τα αιτήματά τους για κάλυψη θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση, συνοδευόμενα από έκθεση αναφορικά με το υπηρετούν προσωπικό, τις εκτι- μώμενες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και τις τυχόν τρέχουσες διαδικασίες προσλήψεων.

  Το αίτημα για κάθε θέση περιλαμβάνει το περίγραμμα της θέσης εργασίας, καθώς επίσης και τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται κατά περίπτωση. Ειδικότερα τα αιτήματα για απόσπαση οφείλουν να είναι αιτιολογημένα, όσον αφορά το σοβαρό και επείγοντα χαρακτήρα των υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και την αναγκαιότητα προσωρινής κάλυψης της θέσης".

  Επισημαίνεται ότι όπως είναι γνωστό, προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας είναι η έκδοση Οργανισμών κατόπιν αξιολόγησης των δομών τους, όπου απαιτείται, και η αντίστοιχη κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, καθώς και η καταχώριση των ως άνω στοιχείων μαζί με την κατανομή θέσεων ανά οργανική μονάδα εκ μέρους των φορέων στο ψηφιακό Οργανόγραμμα .

  Τα αιτήματα για μετάταξη συνοδεύονται απαραίτητα από έκθεση αναφορικά με το υπηρετούν προσωπικό, τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και τις τυχόν τρέχουσες διαδικασίες προσλήψεων ή μετατάξεων.

  Ειδικότερα, τα αιτήματα για απόσπαση, για την οποία δεν απαιτείται η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης, οφείλουν απαραίτητα να είναι αιτιολογημένα, όσον αφορά το σοβαρό και επείγοντα χαρακτήρα των υπηρεσιακών αναγκών καθώς και την αναγκαιότητα προσωρινής κάλυψης της θέσης.

  Επισημαίνεται ότι θέσεις για τις οποίες εκδόθηκε προκήρυξη πλήρωσής τους με διορισμό δεν καλύπτονται με μετάταξη. Επίσης, θέσεις ή ανάγκες που πρόκειται να καλυφθούν με μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων για τους οποίους έχει ξεκινήσει η διαδικασία μετάταξης ή απόσπασης με τις ισχύουσες έως την έναρξη του ΕΣΚ διατάξεις καθώς και στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου του ΕΣΚ δεν δύνανται να συμπεριληφθούν ως αιτήματα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα εγκύκλιο.

  Η αποστολή αιτημάτων των φορέων θα γίνει σε αρχείο EXCEL, όπως επισυνάπτεται και αποστέλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση a.grammatikaki@ydmed.gov.gr ή n.stamatopoulou@ydmed.gov.gr.

  Τα αιτήματα πρέπει να φέρουν την ψηφιακή υπογραφή των αρμόδιων Υπουργών εάν πρόκειται για υπηρεσίες των Υπουργείων και για εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα και την ψηφιακή υπογραφή των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών σε περίπτωση που τα αιτήματα αφορούν Ανεξάρτητες Αρχές. Για τα αιτήματα Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και υπηρεσιών αυτών, καθώς και για τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της χωρικής αρμοδιότητάς τους, τα αιτήματα πρέπει να φέρουν την ψηφιακή υπογραφή των Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ψηφιακή υπογραφή, τα αιτήματα αποστέλλονται και σε έντυπη μορφή, ενυπόγραφα από τα αρμόδια όργανα στην Υπηρεσία μας εντός της ως άνω προθεσμίας.

  Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται να κοινοποιήσει αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ αυτών.

  Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύουν.

  Επίσης, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στα Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. της εποπτείας τους.

  Αναφορικά με τα αιτήματα μετατάξεων και αποσπάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έως και τις 5-12-2017:

  Α. Ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν οι Διευθύνσεις Διοικητικού των φορέων υποδοχής:

  Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των φορέων υποδοχής οφείλουν να συγκροτήσουν άμεσα τα τριμελή όργανα του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 4440/2016 για την αξιολόγηση των υποψηφίων.

  2. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των υπηρεσιών υποδοχής οφείλουν να αναζητήσουν άμεσα τις απαραίτητες σε κάθε περίπτωση βεβαιώσεις από τις Διευθύνσεις Διοικητικού των υπηρεσιών προέλευσης των αιτούντων υπαλλήλων. Ειδικότερα, για τη διενέργεια μετάταξης ή απόσπασης το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στο φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τη διαδικασία επιλογής, δηλαδή στις 5 Δεκεμβρίου 2017, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) ή εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) στους ΟΤΑ α΄ βαθμού που έχουν πληθυσμό μικρότερο από ενενήντα χιλιάδες (90.000) κατοίκους. Επίσης, πρέπει ο αιτών υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο, εκτός αν στο οργανόγραμμα του φορέα προβλέπεται μόνο μία θέση του εν λόγω κλάδου.

  Ειδικά για τη μετάταξη υπαλλήλου από ΟΤΑ α΄ βαθμού απαιτείται επιπλέον η γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου. Διευκρινίζεται ότι οι βεβαιώσεις ποσοστού κάλυψης θέσεων πρέπει να αφορούν το συγκεκριμένο κλάδο και κατηγορία που ανήκει ο υπάλληλος, για παράδειγμα κλάδος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, κλάδος ΤΕ Πληροφορικής.

  3. Δεδομένου ότι για την αξιολόγηση των υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη η συνάφεια των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους με την προκηρυσσόμενη θέση, οι εκθέσεις αξιολόγησης, η εμπειρία στην άσκηση αντίστοιχων καθηκόντων και κάθε στοιχείο από το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου που καταδεικνύει την καταλληλότητα για τη συγκεκριμένη θέση, οι Δ/νσεις Διοικητικού των υπηρεσιών υποδοχής οφείλουν να αναζητήσουν άμεσα από τις υπηρεσίες προέλευσης είτε το προσωπικό μητρώο των υπαλλήλων, είτε ακριβή αντίγραφα των απαιτούμενων εγγράφων (π.χ. τίτλοι σπουδών, εκθέσεις αξιολόγησης), είτε σχετικές βεβαιώσεις έτσι ώστε να αποδεικνύονται με ασφαλή τρόπο τα στοιχεία βάσει των οποίων θα διαμορφώσει την κρίση του το αρμόδιο όργανο επιλογής.

  4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων, οι Διευθύνσεις Διοικητικού οφείλουν να προωθήσουν άμεσα για υπογραφή τις πράξεις μετάταξης ή απόσπασης που εκδίδονται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής.

  Ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν οι Διευθύνσεις Διοικητικού των φορέων προέλευσης:

  1. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των φορέων προέλευσης οφείλουν να χορηγήσουν τις βεβαιώσεις για τους υπαλλήλους για τους οποίους θα ζητηθούν από τις υπηρεσίες υποδοχής.

  2. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των φορέων προέλευσης οφείλουν να παρέχουν άμεσα τα απαιτούμενα στοιχεία των υπαλλήλων για τους οποίους θα ζητηθούν, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, π.χ. σε ψηφιοποιημένη μορφή ή σε ακριβή αντίγραφα. Επισημαίνεται ότι γίνεται σαφές ότι σκοπός του νομοθέτη είναι η σύντομη ολοκλήρωση των διαδικασιών.

  Τέλος, επισημαίνεται ότι: Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υπαλλήλων στο ΕΣΚ είναι η συμπλήρωση διετίας

  α) από προηγούμενη μετάταξη για τη διενέργεια νέας μετάταξης ή απόσπασης

  β) και από προηγούμενη απόσπαση για τη διενέργεια νέας απόσπασης. Από την υποχρέωση συμπλήρωσης διετίας από προηγούμενη μετάταξη ή απόσπαση εξαιρούνται όσοι αποσπώνται ή μετατάσσονται σε υπηρεσία απομακρυσμένης - παραμεθόριας περιοχής και ορεινού - νησιωτικού Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, καθώς και όσοι μετατάσσονται αμοιβαία και όσοι αποσπώνται για συνυπηρέτηση. Ο χρόνος συμπλήρωσης διετίας από προηγούμενη απόσπαση άρχεται από την επομένη της λήξης της προηγούμενης απόσπασης.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων