Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 24-Αυγ-2010 13:02

  Επιστολή ΣΕΒ προς ΥΠΟΙΑΝ για τον Αναπτυξιακό Νόμο

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Επιστολή προς την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Λούκα Κατσέλη, απέστειλε χθες ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της διαβούλευσης για τον νέο αναπτυξιακό νόμο, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΣΕΒ.

  Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, οι ευρύτερες θέσεις του ΣΕΒ για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, καθώς και οι θέσεις του για τον αναπτυξιακό νόμο, περιέχονται στο «Μνημόνιο για την Ανάπτυξη», που παρουσίασε και κατέθεσε η διοίκηση του ΣΕΒ σε συνάντηση με την Υπουργό στις 28 Ιουλίου 2010. 

  Το πλήρες κείμενο της επιστολής του ΣΕΒ, έχει ως εξής:

  «Κυρία Υπουργέ, 

  Οι ευρύτερες θέσεις του ΣΕΒ για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, καθώς και οι θέσεις μας για τον αναπτυξιακό νόμο, περιέχονται στο «Μνημόνιο για την Ανάπτυξη» που παρουσίασα και κατέθεσα στη συνάντησή μας της 28ης Ιουλίου 2010 και το οποίο σας αποστέλλω εκ νέου. 

  Συμπληρωματικά, σε ότι αφορά στις επιμέρους διατάξεις του υπό διαβούλευση Νομοσχεδίου «Χορήγηση ενισχύσεων σε ιδιωτικές επενδύσεις για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης την περιφερειακή σύγκλιση και άλλες διατάξεις», οι κυριότερες κατ’ άρθρο παρατηρήσεις του ΣΕΒ και προτάσεις βελτίωσης, παρουσιάζονται στο συνημμένο έγγραφο.

  Με εκτίμηση,
  Δημήτρης Δασκαλόπουλος".

  Οι αλλαγές που προτείνει ο ΣΕΒ στις επιμέρους διατάξεις του υπό διαβούλευση Νομοσχεδίου είναι οι εξής:

  Άρθρο 8 «Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για τη χορήγηση των ενισχύσεων»

  Η πρόβλεψη για υπαγωγή στις προβλεπόμενες από το Άρθρο 9 του Νομοσχεδίου διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης ακόμα και επενδυτικών προτάσεων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με σχετικά χαμηλούς προϋπολογισμούς, θα οδηγήσει επενδυτές και υπηρεσίες σε δυσανάλογα υψηλό γραφειοκρατικό και διαδικαστικό φόρτο γεγονός που συνεπάγεται κόστος αλλά και καθυστερήσεις. 

  Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η απεμπλοκή από τις διαδικασίες του νέου Αναπτυξιακού Νόμου των επενδυτικών προτάσεων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες επιδιώκουν το κίνητρο της επιχορήγησης με την προϋπόθεση ότι το ύψος του προϋπολογισμού δεν θα υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ. 

  Τη διαχείριση των επενδύσεων αυτών να αναλαμβάνουν ενδιάμεσοι φορείς (ΕΦΔ) στο πλαίσιο των διαδικασιών που εφαρμόζονται για τα ΠΕΠ/ΜΜΕ ή για τον κύριο όγκο των δράσεων κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑΝ ΙΙ.


  Άρθρα 9-10 «Αρμοδιότητες και διαδικασίες υποβολής εξέτασης και εφαρμογής των ενισχύσεων» 

  «Αρμοδιότητες και διαδικασίες πιστοποίησης ολοκλήρωσης της επένδυσης παρακολούθησης και ελέγχου των ενισχύσεων» 

  Δεν καταβάλλεται καμία σοβαρή προσπάθεια για ενθάρρυνση του προσανατολισμού των επενδυτών προς το κίνητρο της ισοδύναμης φορολογικής απαλλαγής –με εξαίρεση την παροχή της δυνατότητας για υποβολή των επενδυτικών προτάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (και όχι στο πλαίσιο εξαμηνιαίων κύκλων) και τη μη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία (πάντα με την προϋπόθεση συγκέντρωσης βαθμολογίας κριτηρίων άνω του 50%). Επιπλέον, για πρώτη φορά, διαφαίνεται ο κίνδυνος υπαγωγής των επενδυτικών προτάσεων φορέων, που στοχεύουν στο κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής σε διαδικασίες παρόμοιες με αυτές που ισχύουν για αυτούς που επιδιώκουν το κίνητρο της επιχορήγησης. (Προετοιμασία επενδυτικού φακέλου με υποχρέωση υπογραφής από μέλη επιμελητηριακών οργανώσεων – καταβολή παραβόλου – αξιολόγηση/βαθμολόγηση με εμπλοκή και υπηρεσιακών – έγκριση από γνωμοδοτικές επιτροπές – παρακολούθηση /έλεγχος/ πιστοποίηση με εμπλοκή και υπηρεσιακών). 

  Όλα αυτά δημιουργούν τον ορατό κίνδυνο του μεγάλου διοικητικού βάρους, της χρονοτριβής και της αδιαφάνειας. 

  Σε αντιδιαστολή με τα παραπάνω ο ΣΕΒ προτείνει:

  - Οι επενδυτικοί φορείς, που στοχεύουν να επωφεληθούν των φορολογικών κινήτρων, να εξαιρούνται από τις ανωτέρω διαδικασίες υποβάλλοντας οι μεν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις πριν την έναρξη υλοποίησης της επένδυσης σχετική δήλωση στις αρμόδιες αρχές (ΥΠΟΙΑΝ-Περιφέρεια) οι δε μεγάλες να προσκομίζουν τα έγγραφα που προβλέπει η Κοινοτική νομοθεσία ώστε να τεκμηριώνεται ο «χαρακτήρας κινήτρου» της αιτούμενης ενίσχυσης (Άρθρο 9 § 7). 

  - Οι διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για τις παραπάνω περιπτώσεις να αναλαμβάνονται με έξοδα του ίδιου του επενδυτή για μεν τις επενδύσεις προϋπολογισμού π.χ. μεγαλύτερου από 10 MEURO από ελεγκτικές εταιρίες (ενδεχομένως υπογραφή σχετικών προγραμματικών συμφωνιών με ΥΠΟΙΑΝ/ΥΠΟΙΚ) για δε τις υπόλοιπες και από διαπιστευμένους ελεγκτές. 

  - Ο επενδυτής να έρχεται απευθείας σε επαφή με κάποιο από τα παραπάνω σχήματα, το δε χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου θα χρησιμοποιείται ως επίσημη βεβαίωση για φορολογική χρήση.

  - Τα επιθυμητά χαρακτηριστικά για την επιλεξιμότητα ενίσχυσης επενδύσεων με την παροχή ισοδύναμης φορολογικής απαλλαγής να προσδιορίζονται από τα ακόλουθα κριτήρια:

  1. Εξωστρέφεια-εξαγωγές-υποκατάσταση εισαγωγών.
  2. Ποιότητα-αναγνωρισιμότητα προϊόντος/υπηρεσίας.
  3. Καινοτομία-εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων.
  4. Συνέργειες-συμπληρωματικότητα-πολλαπλασιαστικά οφέλη.
  5. Υπηρεσίες υποστήριξης παραγωγικών τομέων.
  6. Προστασία περιβάλλοντος-εξοικονόμηση ενέργειας, πόρων-χρήση ΑΠΕ, κ.λπ.
  7. Μετεγκατάσταση σε οργανωμένες περιοχές.
  8. Απόσυρση παλαιών εγκαταστάσεων.
  9. Μεταφορά δραστηριοτήτων από το εξωτερικό.

  Μία επενδυτική πρόταση να κρίνεται ως επιλέξιμη για ισοδύναμη φορολογική απαλλαγή εφόσον πληροί σε ικανοποιητικό βαθμό τουλάχιστον 3 από τα παραπάνω κριτήρια επιλεξιμότητας.


  Άρθρο 11 «Ειδικά καθεστώτα» 

  Με την παράγραφο 1 του παραπάνω άρθρου παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων για διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων, όπως αυτές ορίζονται από την Κοινοτική νομοθεσία για επιτρεπόμενες κρατικές ενισχύσεις. 

  Οι σχετικές διατάξεις να ενεργοποιούνται κατ’ απόλυτη οικονομία και μόνον εφόσον το σχέδιο συνοδεύεται από τη δέσμευση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για συμμετοχή στη χρηματοδότηση του εγχειρήματος καθώς και την αυστηρή τήρηση των ευρωπαϊκών κανόνων και πρακτικών για τη χορήγηση τέτοιων ενισχύσεων. 

  Επισημαίνεται γενικότερα, ότι το Νομοσχέδιο παραπέμπει σε μεγάλο αριθμό μελλοντικών κανονιστικών πράξεων (ερμηνευτικές εγκυκλίους, Υπουργικές αποφάσεις, εκπλήρωση αρμοδιοτήτων, κ.λπ.). Εξ’ αυτού προκύπτει ο κίνδυνος να καθυστερήσει σημαντικά η ενεργοποίηση του νέου νόμου στο συνολικό εύρος εφαρμογής του εφόσον δεν ολοκληρωθεί άμεσα και σε κάθε περίπτωση μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου η συμπλήρωση των σχετικών κενών και η υπογραφή και δημοσιοποίηση των σχετικών κανονιστικών πράξεων σε συνδυασμό με την συγκροτημένη παρουσίασή τους στον επιχειρηματικό κόσμο σε ενοποιημένο πακέτο κειμένων.» 

  *  Δείτε το «Μνημόνιο για την Ανάπτυξη» του ΣΕΒ δεξιά, στη στήλη "Σχετικά Αρχεία".

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ