Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 10-Απρ-2009 10:50

  Επιτροπή καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Η ενίσχυση και βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και καταστολή των αδικημάτων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (κοινώς του «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος») και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας απετέλεσε το βασικό αντικείμενο του νόμου 3691/2008, οι διατάξεις του οποίου αποβλέπουν παράλληλα και στην προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος από τους κινδύνους που ενέχουν οι προκείμενες αξιόποινες πράξεις.

  Στα πλαίσια αυτά, και με σκοπό την εξυπηρέτηση της επίτευξης των ανωτέρω στόχων σε πρακτικό επίπεδο, το άρθρο 7 του ως άνω νόμου έθεσε τα θεμέλια για τη σύσταση της λεγόμενης «Επιτροπής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας». Η Επιτροπή αυτή, που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με απόφαση του οποίου καθορίζεται και ο τόπος των εγκαταστάσεων της, ορίζεται εννεαμελής και τα μέλη της διορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης για διετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται για μία φορά ακόμη.

  Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου, η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να συγκεντρώνει, διερευνά και αξιολογεί τις πληροφορίες που διαβιβάζονται σε αυτήν από υπόχρεα πρόσωπα και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και αφορούν ύποπτες ή ασυνήθεις συναλλαγές ή δραστηριότητες ή επιχειρηματικές, επαγγελματικές ή συναλλακτικές σχέσεις που ενδεχομένως σχετίζονται με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και να ζητεί κάθε επιπρόσθετη πληροφορία για την εκπλήρωση των καθηκόντων της.

  Περαιτέρω η Επιτροπή δέχεται, διερευνά και αξιολογεί κάθε πληροφορία που αφορά συναλλαγές ή δραστηριότητες, σχετιζόμενες ενδεχομένως με τα ανωτέρω αδικήματα, οι οποίες διαβιβάζονται σε αυτήν από αλλοδαπούς φορείς, με τους οποίους και συνεργάζεται για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής, καθώς και κάθε πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση της από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το διαδίκτυο ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή.

  Επιπλέον, στις αρμοδιότητες της Επιτροπής ανήκει και η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών στα υπόχρεα πρόσωπα και φορείς σε σχέση με τη διαχείριση μιας υπόθεσης ή την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των ερευνών της. Η Επιτροπή έχει επίσης εξουσία πρόσβασης σε κάθε μορφής αρχείο δημόσιας αρχής ή Οργανισμού που τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα, περιλαμβανομένου του συστήματος «Τειρεσίας», καθώς και σε οποιαδήποτε στοιχεία από τις δικαστικές, προανακριτικές ή ανακριτικές αρχές.

  Η Επιτροπή δύναται να διενεργεί ειδικούς επιτόπιους ελέγχους, σε σοβαρές κατά την κρίση της υποθέσεις, σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία ή σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα ή σε εγκαταστάσεις υπόχρεων προσώπων, με δυνατότητα συνεργασίας της εκάστοτε αρμόδιας ή άλλης δημόσιας αρχής και να ζητεί τη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών, νομικών προσώπων του δημόσιου και του ιδιωτικού δικαίου και οργανισμών οποιασδήποτε μορφής, καθώς και την παροχή στοιχείων, στα πλαίσια του ελέγχου και έρευνας υποθέσεων σχετικών με τα ποινικά αδικήματα που αφορά ό νόμος 3691/2008. Επιπλέον η Επιτροπή μπορεί να ζητά κάθε πληροφορία που απαιτείται για τις έρευνές της από τις αρμόδιες αρχές και τα υπόχρεα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ομαδοποιημένων πληροφοριών που αφορούν ορισμένες κατηγορίες συναλλαγών ή δραστηριοτήτων ή φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών σχημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

  Τέλος, η Επιτροπή, στα πλαίσια των ερευνών της, προβαίνει δυνητικά στην εξέταση στοιχείων και ενδείξεων για τον εντοπισμό απόπειρας ή διάπραξης βασικού αδικήματος, προκειμένου να διαπιστώσει τον παράνομο χαρακτήρα περιουσιακών στοιχείων και την πιθανή νομιμοποίησή τους ή τη σύνδεσή τους με τρομοκρατικές πράξεις ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

  Για την εκπλήρωση των σκοπών της, η Επιτροπή συμμετέχει σε διεθνείς φορείς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αντιστοίχων με αυτήν αρχών, ιδίως στο Δίκτυο των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FIU-Net) και στη διεθνή Ομάδα Έγκμοντ (Egmont Group), και επιπλέον παρακολουθεί τις εργασίες τους και συμμετέχει, κατά το δυνατόν, σε ομάδες εργασίας των προκείμενων φορέων. Επιπλέον, ενδεικτικό είναι, ότι στα πλαίσια των ερευνών και των ελέγχων της Επιτροπής, δεν ισχύει έναντι της οποιοδήποτε τραπεζικό, χρηματιστηριακό, φορολογικό ή επαγγελματικό απόρρητο (με την επιφύλαξη των άρθρων 212, 261 και 262 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας).

  Σε περίπτωση λήψης γνώσης για οποιασδήποτε ύποπτη συναλλαγή ή δραστηριότητα από αναφορές των υπόχρεων προς υποβολή προσώπων ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, σε σχέση με τα οικονομικά αδικήματα που διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 3691/2008 (και συγκεκριμένα τα άρθρα 2 και 3 αυτού), η Επιτροπή ενεργεί αρχικά έρευνα, μετά το πέρας της οποίας η Ολομέλεια της αποφασίζει για το αν θα πρέπει να συνεχισθεί η έρευνα ή να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο ή να παραπεμφθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, σε περίπτωση που τα συλλεγέντα στοιχεία κρίνονται επαρκή για την ανωτέρω παραπομπή, ή τέλος αν επιβάλλεται η διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης. Ωστόσο, η υπόθεση που αρχειοθετήθηκε μπορεί οποτεδήποτε να ανασυρθεί για να συνεχιστεί η έρευνα ή να συσχετισθεί με οποιαδήποτε άλλη έρευνα της Επιτροπής που αφορά σε ύποπτη συναλλαγή ή δραστηριότητα.

  Ο Πρόεδρος, τα μέλη και οι υπάλληλοι της Επιτροπής οφείλουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους να τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας και αμεροληψίας και να τηρούν εχεμύθεια για πληροφορίες των οποίων λαμβάνουν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση δε που παραβούν εκ δόλου ή εξ αμελείας τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους υπέχουν, ανεξάρτητα από την ποινική, και πειθαρχική ευθύνη. Η πειθαρχική δίωξη κατά του Προέδρου ασκείται και η υπόθεση εκδικάζεται από τα όργανα που προβλέπονται στο Σύνταγμα και τον Κώδικα Δικαστικών Λειτουργών, ενώ η αντίστοιχη δίωξη κατά των μελών της Επιτροπής ασκείται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 18 παράγραφος 3 του νόμου 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων