Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 09-Φεβ-2021 00:03

  Ο νέος "πτωχευτικός" νόμος: Η Διαδικασία της Εξυγίανσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Σταύρου Κουμεντάκη 

  Με προηγούμενη αρθρογραφία μας, προσεγγίσαμε βασικές ενότητες του νέου "πτωχευτικού" νόμου. Εξετάσαμε τις βασικές πρόνοιες και καινοτομίες του, την αναγκαιότητα, το ρυθμιστικό πεδίο και τη σημασία του. Προχωρήσαμε στις επιμέρους προβλέψεις του. Ξεκινήσαμε από την έγκαιρη προειδοποίηση και προχωρήσαμε στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Ο βηματισμός του νομοθέτη, τον οποίο ακολουθούμε σε αυτή μας τη συγγραφική διαδρομή, μας οδηγεί στη θεματική ενότητα της προπτωχευτικής διαδικασίας της εξυγίανσης (άρθρα 31 έως 69 του ν. 4738/2020.

  Εισαγωγικά, βέβαια, να επισημανθεί πως η συγκεκριμένη διαδικασία δεν είναι άλλη από τη,  γνωστή σε όλους μας, "διαδικασία του άρθρου 99" (ν. 3588/2007) που αναμορφώθηκε πλήρως το 2016.

  Εστιάζουμε στις κυριότερες προβλέψεις της. 

  Σκοπός της διαδικασία εξυγίανσης

  Ο σκοπός της διαδικασίας εξυγίανσης παραμένει, διαχρονικά, ο ίδιος: η διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρησης. Επιτυγχάνεται μέσω της συμφωνίας εξυγίανσης στην οποία συμμετέχουν όλοι οι πιστωτές. Σημαντικό να σημειωθεί πως δεν προηγείται, απλώς, χρονικά από την πτώχευση: στοχεύει στην αποτροπή της.

  Η μοναδική συλλογική, προπτωχευτική, διαδικασία

  Σε αντίθεση με το παρελθόν, η διαδικασία εξυγίανσης συνιστά πλέον τη μοναδική, όντως συλλογική, προπτωχευτική διαδικασία. Γιατί, κατά βάση, αφορά το σύνολο των πιστωτών (αντίθετα με τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών όπου εξαιρούνται οι μη θεσμικοί πιστωτές-λ.χ. οι προμηθευτές του οφειλέτη)

  Πεδίο εφαρμογής

  Η προπτωχευτική διαδικασία της εξυγίανσης αφορά κάθε πρόσωπο που "ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα". 

  Για τα πρόσωπα λοιπόν που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα είναι δυνατό να εκκινήσει η διαδικασία της εξυγίανσης (η οποία επικυρώνεται από το αρμόδιο δικαστήριο). Δεν απαιτείται "παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης" (όπως ο προηγούμενος νόμο απαιτούσε). Αρκεί, απλώς, πιθανότητα αφερεγγυότητας, η οποία μπορεί να αρθεί με την υπαγωγή τους σε εξυγίανση.

  Συμφωνία εξυγίανσης με (ή χωρίς) τη συναίνεση του οφειλέτη

  Η συμφωνία εξυγίανσης είναι δυνατό να προχωρήσει:

  (α) Με τη συναίνεση του οφειλέτη-εφόσον συμφωνούν οι πιστωτές, οι οποίοι εκπροσωπούν το πενήντα τοις εκατό (50%) των απαιτήσεων που έχουν ειδικό προνόμιο καθώς και το πενήντα τοις εκατό (50%) των υπολοίπων (απαιτήσεων).

  (β) Χωρίς τη συναίνεση του οφειλέτη-εφόσον συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις, λ.χ. σε περίπτωση παύσης πληρωμών του οφειλέτη ή πσράλειψή του να υποβάλει προς καταχώριση οικονομικές καταστάσεις δυο (2) τουλάχιστον διαδοχικών διαχειριστικών χρήσεων.

  Η επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης

  Η συμφωνία εξυγίανσης θα πρέπει να επικυρωθεί από τις προαναφερθείσες πλειοψηφίες των πιστωτών. Είναι όμως, υπό προϋποθέσεις, δυνατή η μερική παράκαμψή τους. Εναλλακτικά λοιπόν προς τις συγκεκριμένες πλειοψηφίες, η συμφωνία επικυρώνεται εφόσον έχει εγκριθεί από πιστωτές που εκπροσωπούν περισσότερο από το 60% του συνόλου των απαιτήσεων-εντός των οποίων: περισσότερο από το 50% των απαιτήσεων με ειδικό προνόμιο.

  Η συναίνεση του Δημοσίου και των Φορέων του Δημοσίου

  Η συναίνεση του Δημοσίου και των Φορέων του Δημοσίου στη διαδικασία εξυγίανσης δεν είναι πάντοτε αναγκαίο να είναι ρητή. Εισάγεται (υπό προϋποθέσεις) τεκμήριο συναίνεσής τους σε συμφωνία εξυγίανσης, ακόμα κι όταν δεν την υπογράφουν. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται η αντιμετώπιση του σχεδόν χρόνιου προβλήματος: της μη συναίνεσης, δηλ., του Δημοσίου και των Φορέων του Δημοσίου σε τέτοιου είδους συμφωνίες. 

  Η έλλειψη ευθύνης των υπαλλήλων

  Καθιερώνεται η απαλλαγή από οποιαδήποτε ποινική, αστική ή πειθαρχική ευθύνη κάθε υπαλλήλου (με την έννοια του Ποινικού Κώδικα), που συνάπτει ή αποδέχεται τη συμφωνία εξυγίανσης. Τούτο ωστόσο δεν ισχύει για τα στελέχη των χρηματοδοτικών φορέων. Ειδικά για τους υπαλλήλους των τραπεζών προβλέπεται η ενεργοποίηση των διατάξεων της απιστίας-υπό την προϋπόθεση  όμως της υποβολής εγκλήσεως από το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπούν. Έχει, επί του παρόντος, αποδειχθεί πως τέτοιες εγκλήσεις δεν είναι στις επιλογές των τραπεζών.

  Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών και διαδικασία εξυγίανσης: Ομοιότητες και διαφορές

  Και οι δύο διαδικασίες στοχεύουν στην πρόληψη της αφερεγγυότητας. Παρουσιάζουν, εντούτοις, σημαντικές διαφορές˙ oι σημαντικότερες: 

  Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, αποτελεί εξωδικαστική διαδικασία. Η διαδικασία εξυγίανσης εκκινεί μεν εκτός δικαστηρίου, απαιτείται ωστόσο η δικαστική επικύρωση της συμφωνίας που θα επιτευχθεί. 

  Στον εξωδικαστικό μηχανισμό δεν είναι δυνατό να παρακαμφθεί η βούληση του οφειλέτη. Αντίθετα, στην διαδικασία της  εξυγίανσης ενδέχεται να "συρθεί" ακόμα και χωρίς τη βούλησή του.

  Στη διαδικασία, τέλος, της εξυγίανσης προβλέπεται ενδιάμεση χρηματοδότηση και μεγαλύτερα περιθώρια αναστολής των ατομικών διώξεων έναντι εκείνων του εξωδικαστικού μηχανισμού.

  Είναι δεδομένη, και από όλους αποδεκτή, η σπουδαιότητα του θεσμού της εξυγίανσης. Απόκειται σε όλους μας η μέγιστη δυνατή αξιοποίησή του. Σε διαφορετική περίπτωση, ο μόνος δρόμος που θα απομένει θα είναι η πτώχευση. Απευκταίο, αυτονοήτως, για τις βιώσιμες επιχειρήσεις. 

  Μην ξεχνάμε, εξάλλου, πως κάθε υγιής επιχείρηση θα βρεθεί κάποιες φορές σε πρόσκαιρες (περισσότερο ή λιγότερο σημαντικές) οικονομικές δυσκολίες. 

  Άλλες φορές τα αίτια θα αφορούν την ίδια. Άλλες θα συνδέονται με απροσδόκητα φαινόμενα-όπως η παρούσα υγειονομική και οικονομική κρίση.  Η παροχή των κατάλληλων εργαλείων για να τις υπερβούν, η διάσωση (και γιατί όχι) ο πολλαπλασιασμός των θέσεων εργασίας είναι, το δίχως άλλο, επιβεβλημένη. 

  Τούτο συνιστά ηθική και πολιτική αξίωση μιας κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης.

  Αποτελεί, κατά τούτο, καθήκον όλων μας.

  * Ο κ. Σταύρος Κουμεντάκης είναι Managing Partner της Koumentakis and Associates Law Firm 

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ