Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 15-Απρ-2019 00:03

  20 προτάσεις για καλύτερη εταιρική διακυβέρνηση

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Βασίλη Καμινάρη

  Το τελευταίο διάστημα, πολλά γράφονται για το θέμα της εταιρικής διακυβέρνησης, τις περισσότερες φορές ως προς τα προφανή. Όσοι αναφέρονται στο θέμα, φαίνεται να συμφωνούν ότι η αύξηση του βαθμού συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης ή η εθελοντική εφαρμογή διεθνώς αποδεκτών καλών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης μπορεί να αυξήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις επιχειρήσεις και να ενισχύσει το επενδυτικό κλίμα, με απώτερο σκοπό την οικονομική ανάπτυξη. Δεδομένου, όμως, ότι το νομικό πλαίσιο είναι ήδη αρκετά ενισχυμένο, μάλλον χρειάζονται περισσότερες πρακτικές προτάσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν άμεσα προς την κατεύθυνση αυτή, παρά γενικού τύπου ευχολόγια. 

  Εκεί ακριβώς στοχεύει αυτό το άρθρο: Να προτείνει ιδέες, η εφαρμογή των οποίων θα είχε άμεση θετική επίδραση στον βαθμό εφαρμογής της εταιρικής διακυβέρνησης από τις επιχειρήσεις. Ορισμένες από αυτές έχουν ήδη διατυπωθεί στο παρελθόν, οι περισσότερες, όμως, προέκυψαν από συζήτηση με μεγάλο αριθμό στελεχών επιχειρήσεων τον τελευταίο χρόνο. Οι προτάσεις δεν αφορούν τις Αρχές, αλλά μόνο τις Επιχειρήσεις και το Θεσμικό Πλαίσιο.

  Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση των 20 προτάσεων, ας θυμηθούμε λίγο τα βασικά.

  Τι είναι η εταιρική διακυβέρνηση;

  Ο ορισμός της εταιρικής διακυβέρνησης δόθηκε για πρώτη φορά από την Επιτροπή Cadbury (1992) στο Ηνωμένο Βασίλειο, ως το σύστημα κανόνων, πρακτικών και διαδικασιών, μέσω του οποίου μια επιχείρηση διοικείται και ελέγχεται. Αναφέρεται, δε, στον τρόπο με τον οποίο (αλλά και στον σκοπό για τον οποίο) οι επιχειρήσεις διοικούνται. 

  Μέσω της εταιρικής διακυβέρνησης, διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις έχουν τις απαιτούμενες εσωτερικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και ελέγχου, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη – στον βαθμό που απαιτείται – τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων μερών (μέτοχοι, εργαζόμενοι, προμηθευτές, πελάτες, κοινωνία, κλπ.). 

  Απώτερος σκοπός, δε, είναι η ανάπτυξη του κλίματος και του συναισθήματος αυτοπεποίθησης ότι η εμπιστοσύνη που δείχνουν τα ενδιαφερόμενα μέρη στην επιχείρηση έχει ισχυρές βάσεις. 

  Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή του απαιτούμενου βαθμού εταιρικής διακυβέρνησης, ενώ ο ρόλος των μετόχων είναι να ορίσουν τους τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές, μέσω των οποίων θα επιτευχθεί αυτό. Τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο, όσο και οι ελεγκτές έχουν, φυσικά, καθορισμένους ρόλους και αρμοδιότητες. 

  Παρακάτω, ακολουθούν επιπλέον 20 συγκεκριμένες προτάσεις, με σκοπό τη βελτίωση του βαθμού εταιρικής διακυβέρνησης σε μια επιχείρηση και αγγίζουν θέματα Διοικητικού Συμβουλίου, Εσωτερικού Ελέγχου, Γενικών Συνελεύσεων, Εξωτερικού Ελέγχου, κλπ., η άμεση υλοποίηση των οποίων είναι στην ευχέρεια των αρχών.
   
  20 προτάσεις για καλύτερη εταιρική διακυβέρνηση

  1. Η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να αποτελείται από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, και οι Εποπτικές Αρχές να προ-εγκρίνουν τις υποψηφιότητες για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς την επάρκεια των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους για τις αρμοδιότητες που κάθε ένα από αυτά προορίζεται να αναλάβει.

  2. Έλεγχος του βαθμού συμμόρφωσης των επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας (επιτροπή ελέγχου, επιτροπή αμοιβών, επιτροπή υποψηφιοτήτων, επιτροπή βιώσιμης ανάπτυξης, κλπ.). 

  3. Ετήσιος έλεγχος της έκθεσης αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών Διοίκησης. 

  4. Περιοδική υποχρεωτική ανεξάρτητη αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης της εταιρείας με τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει, π.χ. κάθε δύο χρόνια, και αυτο-αξιολόγηση ενδιάμεσα.

  5. Καθιέρωση ελάχιστης ετήσιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης των μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε θέματα που αφορoύν τη λειτουργία του (π.χ. εταιρική διακυβέρνηση, anti-money laundering, εταιρική νομοθεσία, φορολογικά θέματα, θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, κλπ.). 

  6. Ορισμός μέγιστου αριθμού Διοικητικών Συμβουλίων, στα οποία μπορεί να συμμετέχει ένα φυσικό πρόσωπο (για Οντότητες Δημοσίου Ενδιαφέροντος).

  7. Δημοσιοποίηση συγκριτικής αξιολόγησης των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η εταιρεία.

  8. Δημοσιοποίηση της περιοδικής αυτo-αξιολόγησης της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

  9. Υποχρεωτική πιστοποίηση εσωτερικών ελεγκτών από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς (πχ. International Institute of Internal Auditors).

  10. Ορισμός του εσωτερικού ελεγκτή από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και υποχρεωτική παρουσία του εσωτερικού ελεγκτή στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

  11. Υποχρεωτική εξωτερική ανεξάρτητη αξιολόγηση του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου ανά διετία (δομή, δεξιότητες ελεγκτών, καταστατικό, ετήσιο πλάνο ελέγχου, εφαρμοζόμενες διαδικασίες, ανεξαρτησία, κλπ.).

  12. Ορισμός των υποχρεώσεων και των αρμοδιοτήτων του εσωτερικού ελεγκτή σε περίπτωση ομίλων εταιρειών.

  13. Δημοσιοποίηση συνοπτικής έκθεσης πεπραγμένων του εσωτερικού ελέγχου για τη διαχειριστική χρήση (πλάνο ελέγχου, εκτελεσθείσες εργασίες, αποτελεσματική αντιμετώπιση αποτελεσμάτων ελέγχων, ανεξαρτησία, σύνθεση τμήματος, δεξιότητες του προσωπικού, είδος ελέγχων, κλπ.).

  14. Δημοσιοποίηση συνοπτικών εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων εντός τριμήνου από τη λήξη του πρώτου εξαμήνου της χρήσης, και δημοσιοποίησή τους στην ιστοσελίδα της εταιρείας (για όλες τις εταιρείες). 

  15. Επισκόπηση των συνοπτικών εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων από Ορκωτούς Ελεγκτές (επέκταση εφαρμογής και σε μεγάλες, μη εισηγμένες εταιρείες και ομίλους εταιρειών).

  16. Δημοσιοποίηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εντός πέντε μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης (τρεις μήνες για τις εισηγμένες) και δημοσιοποίηση μαζί με το φορολογικό πιστοποιητικό στην ιστοσελίδα της εταιρείας (για όλες τις εταιρείες). 

  17. Σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εντός εξαμήνου από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης.

  18. Διεύρυνση του ορισμού των Οντοτήτων Δημοσίου Ενδιαφέροντος, για να περιληφθούν και οι μεγάλες, μη εισηγμένες επιχειρήσεις (π.χ. όλες οι εταιρείες άνω των 200 ατόμων προσωπικού, όλοι οι όμιλοι εταιρειών και όλες οι εταιρείες με κύκλο εργασιών άνω των €50 εκατ.).  

  19. Υποχρεωτική δημοσιοποίηση ετήσιας έκθεσης βιωσιμότητας για επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 200 εργαζόμενους (εισηγμένες ή μη), μέχρι την ημερομηνία δημοσιοποίησης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 

  20. Έλεγχος των εκθέσεων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων με βάση το Διεθνές Πρότυπο Διασφάλισης ISAE 3000 "Έργα Διασφάλισης Πέραν των Ελέγχων ή Επισκοπήσεων Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης".

  Τα ανωτέρω μπορούν άμεσα να θεσμοθετηθούν από τις Αρχές, αλλά, ακόμη και αν δε συμβεί αυτό, είναι στη διακριτική ευχέρεια κάθε επιχείρησης να προχωρήσει σε οικειοθελή εφαρμογή.

  Συνοψίζοντας, είναι εμφανής η καίρια σημασία της εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς ενισχύει την εμπιστοσύνη των μετόχων και των ενδιαφερομένων μερών στην επιχείρηση, εξασφαλίζει την ορθή λειτουργία τους και συνδράμει στην πορεία τους προς τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη. 

  * Ο κ. Βασίλης Καμινάρης είναι Partner της ΕΥ, επικεφαλής του Τμήματος Υπηρεσιών Διασφάλισης και Εξωτερικού Ελέγχου στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων