Forbes 30 Under 30 Greece
Forbes 30 Under 30 Greece
Forbes 30 Under 30 Greece
Forbes 30 Under 30 Greece

Όροι συμμετοχής στη λίστα «Forbes 30 κάτω των 30»

Τον διαδικτυακό τόπο www.capital.gr διαχειρίζεται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΠΙΤΑΛ.GR Υπηρεσίες Έντυπης και Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης Α.Ε.», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, στη Λεωφόρο Κηφισίας αριθμός 40 (εφεξής η «Εταιρεία»).

Η Εταιρεία σε συνεργασία με το περιοδικό Forbes προχωρούν στην κατάρτιση της λίστας «Forbes 30 κάτω των 30» για την Ελλάδα, η οποία θα περιλαμβάνει νέους και νέες κάτω των 30 ετών που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους και έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν στον τομέα τους. Οι υποψήφιοι θα αποστέλλουν τα στοιχεία τους και την ιστορία της επιτυχίας τους, αιτιολογώντας γιατί αξίζουν μια θέση στη λίστα «Forbes 30 κάτω των 30» μέσω του διαδικτυακού τόπου www.capital.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα»). Την τελική επιλογή των 30 νέων κάτω των 30 ετών που θα απαρτίζουν τη λίστα θα αναλάβει 4μελής επιτροπή προσωπικοτήτων από τον χώρο των επιχειρήσεων και της οικονομίας, η οποία θα συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό.

Κάθε υποψήφιος οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης και να προβεί σε υποβολή αίτησης συμμετοχής του μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό για την κατάρτιση της λίστας «Forbes 30 κάτω των 30» προϋποθέτει τη ρητή αποδοχή των παρόντων όρων Χρήσης από τους υποψηφίους.

Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι συμμετέχοντες πρέπει:

2. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει μόνο μία (1) αίτηση συμμετοχής.

3. Εφόσον η αίτηση συμμετοχής υποβληθεί επιτυχώς μέσω της ιστοσελίδας www.capital.gr, οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν σχετικό επιβεβαιωτικό e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την οποία θα έχουν δηλώσει κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης.

4. Με τη συμμετοχή, οι υποψήφιοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι δεν επιτρέπεται να υποβάλουν υλικό με ρατσιστικό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, πορνογραφικό περιεχόμενο ή/και περιεχόμενο που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων ή/και την προσωπικότητα αυτών, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, που προκαλεί αισθήματα μίσους ή /και που συνιστά οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα. Περαιτέρω δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν υλικό με σκοπό την ανεπιθύμητη προώθηση περιεχομένου, περιεχόμενο που περιέχει ιούς ή κακόβουλο λογισμικό οποιουδήποτε είδους ή/και αρχεία που σκοπό έχουν να παρεμβληθούν στη λειτουργία ή/και να καταστρέψουν ή/και να περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή/και τεχνικού εξοπλισμού ή /και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού της Εταιρείας, των συνεργατών της, του Διαγωνισμού και των συμμετεχουσών Εταιρειών. Αναγνωρίζουν δε και αποδέχονται την ακέραιη και αποκλειστική ευθύνη τους για το υλικό που θα αναρτήσουν κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους.

5. Σε περίπτωση που κάποια αίτηση συμμετοχής δεν πληροί όλους ανεξαιρέτως τους όρους και προϋποθέσεις που θέτουν οι παρόντες Όροι Χρήσης, τότε αυτή δεν θα θεωρείται έγκυρη και ο εν λόγω υποψήφιος θα αποκλείεται αυτόματα χωρίς πρότερη ειδοποίησή του. Αντίστοιχα, η τυχόν άρση της συναίνεσης υποψηφίου διαρκούντος του Διαγωνισμού αναφορικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης συνεπάγεται την απόσυρση της Συμμετοχής του.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Αιτήσεις υποψηφιότητας δύνανται να υποβληθούν παραδεκτώς μόνον εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει για την υποβολή η Εταιρεία, ήτοι για χρονικό διάστημα από (18.00 της 16.05.2022) έως και (23.59) της 15.08.2022.

2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ήτοι να μειώσει ή να παρατείνει τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας κατά την ανέλεγκτη και απεριόριστη βούλησή της με την τροποποίηση των παρόντων όρων που θα δημοσιευθεί γνωστοποιηθεί ως και οι παρόντες όροι μέσω της ιστοσελίδας www.capital.gr, η δε τροποποίηση θα ισχύει από τη στιγμή της δημοσίευσής της. Μετά τη λήξη της περιόδου διάρκειας του Διαγωνισμού καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή.

3. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν κατά τα ανωτέρω οριζόμενα ως την πιο πάνω ημέρα και ώρα ή στη νέα λήξη, όπως αυτή θα έχει ορισθεί μετά από τροποποίηση.

4. Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος υποβολής αιτήσεων, ήτοι την 15.08.2022 ή στην ημερομηνία που θα προκύψει μετά από τροποποίηση της διάρκειας κατά τα ανωτέρω, οι αιτήσεις των υποψηφίων θα αξιολογηθούν από μία 4μελή επιτροπή προσωπικοτήτων από τον χώρο των επιχειρήσεων και της οικονομίας, η οποία θα συγκροτηθεί για τον ανωτέρω σκοπό και θα πραγματοποιήσει και την τελική επιλογή των 30 νέων που θα απαρτίζουν τη λίστα «Forbes 30 κάτω των 30» για την Ελλάδα.

Γ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό διενεργείται με βάση τους παρόντες όρους, οι οποίοι είναι σύμφωνοι με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (GDPR), καθώς και με τους ισχύοντες νόμους του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία, λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων των υποψηφίων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα αυτών και να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων τους. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του διαγωνισμού και κατά τα επιμέρους στάδια αυτού η Εταιρεία συλλέγει ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα των υποψηφίων προκειμένου να διενεργήσει και να ολοκληρώσει τη διαδικασία αξιολόγησης για την κατάρτιση της λίστας «Forbes 30 κάτω των 30» για την Ελλάδα.

2. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, οι υποψήφιοι συναινούν στην επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων από την Εταιρεία και επιλεγμένους συνεργάτες της σύμφωνα με τις ακόλουθες διατυπώσεις. Η Εταιρεία συλλέγει τα στοιχεία που υποβάλλονται από τους υποψηφίους και επεξεργάζεται ενδεικτικά τα εξής Προσωπικά Δεδομένα:

3. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση της να ζητήσει από οποιονδήποτε συμμετέχοντα είτε πριν ή μετά την τελική επιλογή του επιπλέον έγγραφα για πιστοποίηση της εγκυρότητας των ήδη δηλωθέντων στοιχείων από τον συμμετέχοντα.

4. Επιπλέον, με την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, οι υποψήφιοι παρέχουν τη συναίνεσή τους και εκχωρούν τα αναγκαία δικαιώματα άνευ αποζημιώσεως και ατελώς προς την Εταιρεία, προκειμένου η τελευταία να προχωρεί σε δημοσιεύσεις για ενημερωτικούς σκοπούς και προωθητικούς σκοπούς, με απώτερο στόχο ο Διαγωνισμός να συγκεντρώσει την προσοχή του κοινού.

5. Επιπλέον, οι υποψήφιοι ευθύνονται για τη νομιμότητα συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων τρίτων που τυχόν υποβάλλουν και δηλώνουν ότι έχουν λάβει την άδεια των προσώπων αυτών προτού κοινοποιήσουν τα στοιχεία τους αυτά.

6. Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει στο πλαίσιο κατάρτισης της λίστας «Forbes 30 κάτω των 30» για την Ελλάδα αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό αυτό, ώστε να αξιολογήσει τις συμμετοχές των υποψηφίων. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία υπόκειται στην αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή συλλέγονται και επεξεργάζονται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία και πρόσφορα για την επίτευξη του σκοπού που επιδιώκεται. Ρητά αναφέρεται ότι η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων από την Εταιρεία στο πλαίσιο του Προγράμματος δεν έχει σκοπό εμπορικής αξιοποίησης.

7. Όλοι οι αποδέκτες έχουν πρόσβαση μόνο σε όσα από τα Προσωπικά Δεδομένα είναι απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων και των υπηρεσιών που έχουν αναλάβει απέναντι στην Εταιρεία. Όπου η Εταιρεία παρέχει τα Προσωπικά Δεδομένα των υποψηφίων σε τρίτα πρόσωπα, το κάνει με δεδομένο πως αυτά τα τρίτα πρόσωπα συμφωνούν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Οποιεσδήποτε τυχόν εταιρείες, στις οποίες η Εταιρεία θα κοινοποιήσει Προσωπικά Δεδομένα των υποψηφίων δυνάμει σύμβασης παροχής υπηρεσιών, θα επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα με την ιδιότητά τους των εκτελούντων την επεξεργασία αποκλειστικά και μόνον στα πλαίσια του συγκεκριμένου σκοπού και για λογαριασμό και κατ’ εντολή της Εταιρείας.

8. Οι υποψήφιοι διατηρούν πάντοτε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους, που τηρούνται στο αρχείο της Εταιρείας. Κάθε σχετικό αίτημα υποβάλλεται στη διεύθυνση support@capital.gr.

9. Η Εταιρεία έχει θέσει σε εφαρμογή τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας πληροφοριών και διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα Προσωπικά Δεδομένα των υποψηφίων θα διατηρούνται ασφαλή και πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Ασφαλείας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων που διαβιβάζονται μέσω του διαδικτύου και οποιαδήποτε τέτοια διαβίβαση γίνεται με κίνδυνο των υποψηφίων.

10. Η Εταιρεία δεσμεύεται να μην προβεί σε καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων σε καμία τρίτη οντότητα, πέραν των συνεργατών της που λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της, όπως ρητά μνημονεύεται ανωτέρω, εκτός αν η σχετική κοινοποίηση επιβάλλεται από το νόμο.

11. Τα Προσωπικά Δεδομένα των υποψηφίων θα τηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών του Διαγωνισμού όπως αναλύονται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Δεδομένα δύναται να διατηρούνται για περισσότερο από τον αναγκαίο κατά τα ανωτέρω χρόνο σε περίπτωση που αυτό απαιτείται από το νόμο.

Δ. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΕ ΠΡΟΒΟΛΗ

1. Η Ιστορία της Επιτυχίας των τριάντα συμμετεχόντων που θα επιλεγούν θα δημοσιευθεί στο περιοδικό FORBES και στην Ιστοσελίδα. Προς τούτο, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες των νικητών στην Ιστοσελίδα της ή/και σε οποιαδήποτε έντυπο ή μέσο μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού με τον Διαγωνισμό γεγονότος. Επίσης η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση του ονόματος των νικητών και της φωτογραφίας τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από τον ίδιο, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

2. Ο συμμετέχων στον Διαγωνισμό δηλώνει ότι συγκατατίθεται στη δημοσίευση της ιστορίας, τη χρήση και προβολή τυχόν αρχείων (βίντεο, φωτογραφία κλπ) που θα δημιουργηθούν επ’ αφορμή ή επ’ ευκαιρία αυτής ή της συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα στο πλαίσιο ή επ’ ευκαιρία αυτού. Δηλώνει περαιτέρω ότι θα συμβάλει στην προώθηση του Διαγωνισμού συμμετέχοντας σε δράσεις ή events στα οποία θα κληθεί από την Εταιρεία.

E. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της να τροποποιήσει τον Διαγωνισμό, να ανακαλέσει αυτόν, να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκειά του, να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια του διαστήματος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής σε αυτόν, να τροποποιήσει τις προϋποθέσεις συμμετοχής, να τροποποιήσει τη διαδικασία αξιολόγησης, καθώς εν γένει και να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους, ανακοινώνοντας το γεγονός στην ιστοσελίδα www.capital.gr. Σε περίπτωση που η σχετική τροποποίηση συνεπάγεται την ολική ματαίωση του Διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Εταιρείας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν οποιαδήποτε αποζημίωση.

ΣΤ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε τυχόν διαφορά που θα ανακύψει, θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

Τελευταία ενημέρωση: 26-05-2022