Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 24-Ιαν-2022 18:22

  Intrakat: Aπό 31/1 έως και 14/2 η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης

  Intrakat: Aπό 31/1 έως και 14/2 η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την ημερομηνία αποκοπής και την περίοδο άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων γνωστοποίησε σήμερα η ΙNTRAKAT ως εξής: 

  ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 26.01.2022
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 31.01.2022 - 14.02.2022
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 31.01.2022 - 09.02.2022

  Ειδικότερα, η εταιρεία "ΙNTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ" (η "ΙΝΤΡΑΚΑΤ" ή η "Εταιρία") γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

  Με βάση την από 20.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018 δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την από 17.12.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά ποσό έως οκτώ εκατομμύρια εκατόν οκτώ χιλιάδες εκατόν οκτώ Ευρώ και σαράντα λεπτά (€8.108.108,40), με την έκδοση έως 27.027.028 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης (οι "Νέες Μετοχές") και τιμή διάθεσης 1,90 Ευρώ για κάθε μία Νέα Μετοχή (η "Τιμή Διάθεσης"), με καταβολή μετρητών, και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας (η "Αύξηση"). Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 0,562748049940626 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλαιά μετοχή της Εταιρίας. Σε περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, θα υπάρξει δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει (δυνατότητα μερικής κάλυψης). 

  Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει σε έως €22.516.169,00 διαιρούμενο σε 75.053.899 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμία. Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Αύξησης, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα ανέλθουν σε €51.351.353,20. Η συνολική διαφορά μεταξύ της Τιμής Διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών, συνολικού ύψους (εφόσον η Αύξηση καλυφθεί πλήρως) €43.243.244,80 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού "Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". 

  Την 21.01.2022 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2781214, το πρακτικό της από 20.01.2022 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με το οποίο αποφασίστηκε η Αύξηση και οι όροι αυτής και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

  Προθεσμία άσκησης δικαιώματος προτίμησης

  Η προθεσμία για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, είναι δεκατέσσερις (14) ημέρες. 

  Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος προτίμησης

  Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση ορίζεται η 26.01.2022 (η "Ημερομηνία Αποκοπής"). Από την Ημερομηνία Αποκοπής, οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το "Χ.Α.") χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση και η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

  Διαδικασία άσκησης δικαιώματος προτίμησης

  Δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση των Νέων Μετοχών στην Αύξηση έχουν:
  i. όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ΕΛ.Κ.Α.Τ, κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού Χ.Α., ήτοι την 27.01.2022, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, και
  ii. όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χ.Α.

  Τα ανωτέρω υπό (i) και (ii) αναφερόμενα πρόσωπα θα δικαιούνται να ασκήσουν δικαιώματα προτίμησης στις Νέες Μετοχές με αναλογία 0,562748049940626 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλαιά μετοχή της Εταιρίας. 

  Σύμφωνα με την από 20.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, Τιμή Διάθεσης θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χ.Α.

  Η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης ορίζεται από την 31.01.2022 έως και την 14.02.2022.

  Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους.

  Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 09.02.2022.

  Η διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης θα είναι η ακόλουθη:

  Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησης μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους, σύμφωνα με το άρθρο 5.3.1.2 περίπτωση (5) του Κανονισμού Χ.Α..

  Τα δικαιώματα προτίμησης θα ασκηθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης είτε μέσω των Συμμετεχόντων των Λογαριασμών Αξιογράφων των επενδυτών (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας) με την υποβολή αίτησης προς αυτούς, είτε απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των Συμμετεχόντων τους).
  Το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης καταβάλλεται ταυτόχρονα με την άσκηση του δικαιώματος (με μέριμνα του ασκούντος επενδυτή ή του Συμμετέχοντα μέσω του οποίου ασκεί τα δικαιώματα προτίμησης, κατά περίπτωση) στον ειδικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί για την Αύξηση στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.. 

  Ειδικότερα, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. οι κάτοχοί τους θα πρέπει α) να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων τους, β) να δηλώσουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., τον αριθμό Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. και τον εξουσιοδοτημένο Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης, και γ) να καταβάλουν, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί για την Αύξηση, το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησής τους.

  Η καταβολή του ως άνω ποσού θα γίνεται, είτε με κατάθεση μετρητών στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί ειδικά για την Αύξηση αυτή είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο μέτοχος στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. κατά ποσό ίσο με το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού της Αύξησης. 

  Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησής τους, οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη ή μεταβιβάσιμη.

  Σε περίπτωση περισσοτέρων της μίας εγγραφής από το ίδιο πρόσωπο με βάση τα καταγεγραμμένα στοιχεία στο Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω εγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή. 

  Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των εγγραφών, αποσβένονται και παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως.

  Οι επενδυτές που ασκούν δικαιώματα προτίμησης δεν επιβαρύνονται με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των Νέων Μετοχών τους και με οποιοδήποτε άλλο κόστος. Για την αγορά δικαιωμάτων προτίμησης ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει συμφωνήσει με την Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή τράπεζα που συνεργάζεται για την ως άνω αγορά καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

  Οι Νέες Μετοχές, θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στους Λογαριασμούς Αξιογράφων που τηρούνται στο Σ.Α.Τ., που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους. 

  Δεν θα εκδοθούν κλάσματα μετοχών. Τυχόν κλάσματα μετοχών που αντιστοιχούν στα δικαιώματα προτίμησης που ασκούνται θα στρογγυλοποιούνται στον αμέσως μικρότερο ακέραιο αριθμό μετοχών ανά δικαιούχο κατά την άσκηση, ενώ δεν θα είναι δυνατή η άσκηση δικαιωμάτων για το τυχόν υπολειπόμενο κλάσμα μετοχής.
  Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να επιστραφεί στους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης το καταβληθέν αντίτιμο των Νέων Μετοχών, αυτό θα επιστρέφεται ατόκως. 

  Διαδικασία άσκησης Δικαιώματος Προεγγραφής

  Σύμφωνα με την από 20.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, τα πρόσωπα που άσκησαν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν έχουν δικαίωμα προεγγραφής (το "Δικαίωμα Προεγγραφής") για την απόκτηση από κάθε ασκήσαντα στην Τιμή Διάθεσης, Νέων Μετοχών που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης (οι "Αδιάθετες Μετοχές"). Το Δικαίωμα Προεγγραφής δύναται να ασκηθεί για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών που δε θα υπερβαίνουν σε αριθμό το 100% των Νέων Μετοχών που προκύπτουν από τα ασκηθέντα δικαιώματα προτίμησης του ασκήσαντα αυτού. 

  Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτόχρονα με το δικαίωμα προτίμησης σε όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης είτε μέσω των Συμμετεχόντων των Λογαριασμών Αξιογράφων των επενδυτών (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας) με την υποβολή αίτησης προς αυτούς, είτε απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των Συμμετεχόντων τους).

  Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. είναι η ύπαρξη καταθετικού λογαριασμού στην Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.

  Οι δικαιούχοι του Δικαιώματος Προεγγραφής, εφόσον ασκούν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης των οποίων είναι δικαιούχοι, δύνανται να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής για την κάλυψη τυχόν Αδιάθετων Μετοχών, με την υπογραφή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. όπου θα αναφέρονται ο αριθμός και η αξία των Νέων Μετοχών που επιθυμούν να αποκτήσουν. Η άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής θα πραγματοποιείται με δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που ο ασκών το Δικαίωμα Προεγγραφής τηρεί ή θα ανοίξει στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., κατά ποσό ίσο με την αξία των Νέων Μετοχών για τις οποίες ασκεί το Δικαίωμα Προεγγραφής.

  Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. κατά την ημέρα της ολικής ή μερικής ικανοποιήσεως του ασκηθέντος Δικαιώματος Προεγγραφής των δικαιούχων, θα προβεί στη χρέωση του λογαριασμού αυτού κατά ποσό ίσο με τη συνολική αξία των Νέων Μετοχών που τυχόν θα διατεθούν τελικώς στον ασκούντα το Δικαίωμα Προεγγραφής και εν συνεχεία στην πίστωση του ειδικού λογαριασμού της Αύξησης. 

  Οι δικαιούχοι του Δικαιώματος Προεγγραφής που θα ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής μέσω των Συμμετεχόντων θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέσω αυτών, στην οποία θα προσδιορίζεται ο αριθμός των Νέων Μετοχών για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Προεγγραφής. Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους δικαιούχους του Δικαιώματος Προεγγραφής και να προβούν στις δέουσες ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής των πελατών τους.

  Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας προεγγραφής των ιδίων προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω προεγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία προεγγραφή.

  Μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, οι ασκούντες τέτοια δικαιώματα θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

  Εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μετοχών που ζητήθηκαν μέσω προεγγραφών, οι προεγγραφές θα ικανοποιηθούν στο σύνολό τους. Σε περίπτωση που ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης που εκδηλώθηκε από τους ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής, οι τελευταίοι θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των Νέων Μετοχών για τις οποίες άσκησαν το Δικαίωμα Προεγγραφής σε σχέση με το σύνολο των Αδιάθετων Μετοχών μέχρι την πλήρη εξάντλησή τους. Ποσά καταβληθέντα κατά την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη Αδιάθετων Μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες Δικαίωμα Προεγγραφής.

  Διαδικασία Kάλυψης Αδιάθετων Μετοχών

  Σε περίπτωση που μετά τις κατανομές Νέων Μετοχών βάσει των ασκηθέντων δικαιωμάτων προτίμησης και Δικαιωμάτων Προεγγραφής εξακολουθούν να υφίστανται Αδιάθετες Μετοχές, αυτές θα διατεθούν στην Τιμή Διάθεσης, κατά την κρίση του Δ.Σ. Εφόσον, συνεχίζουν να υφίστανται αδιάθετες μετοχές, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν 

  Υπαναχώρηση

  Σε περίπτωση που ανακύπτουν σημαντικά νέα στοιχεία, ουσιώδη σφάλματα ή ουσιώδεις ανακρίβειες, που μπορούν να επηρεάσουν την αξιολόγηση των Νέων Μετοχών, κατά την περίοδο που μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου (όπως αυτό ορίζεται κατωτέρω) έως τη λήξη της δημόσιας προσφοράς των Νέων Μετοχών ή την έναρξη διαπραγμάτευσης τους, οποιοδήποτε συμβεί αργότερα, η Εταιρία υποχρεούται σε δημοσίευση συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει. 

  Σε περίπτωση δημοσίευσης συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με την παρ. 2α) του άρθρου 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 1129/2017, ως ισχύει, οι επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει να εγγραφούν ή να προεγγραφούν για την απόκτηση Νέων Μετοχών πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, δύνανται να υπαναχωρήσουν από την εγγραφή τους, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος. Η περίοδος αυτή υπαναχώρησης μπορεί να παρατείνεται από την Εταιρία. Η τελική ημερομηνία για το δικαίωμα υπαναχώρησης θα αναφέρεται στο συμπλήρωμα.

  Ενημερωτικό Δελτίο

  Περαιτέρω πληροφορίες για την Εταιρία, τις Νέες Μετοχές και την Αύξηση περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο (το "Ενημερωτικό Δελτίο"), το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 21.01.2022, και είναι διαθέσιμο από την 21.01.2022 στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:
  • της Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Συμμετοχών Α.Ε. (http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus)
  • της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia)
  • της Εταιρίας (https://www.intrakat.gr/investor-relations/shareholders-information/information-bulletins/)

  Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο, κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, δωρεάν στα γραφεία της Εταιρίας στο 19ο χλμ Παιανίας – Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 190 02, Παιανία Αττικής.

  Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α., μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, θα αποφασιστεί από την Εταιρία και θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

  Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας τηλ.: 210-6674700 (αρμόδιοι ο κ. Σωτήριος Καραμαγκιώλης, Οικονομικός Διευθυντής και η κα. Ιωάννα Παπαβασιλείου, Υπεύθυνη Υπηρεσιών Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων).

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ