Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 23-Νοε-2021 14:48

  Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ευρωσύμβουλοι

  Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ευρωσύμβουλοι
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Ευρωσύμβουλοι το οποίο εξελέγει από την Α' Επαναληπτική Γ.Σ. της 12.7.2021.

  Ο ορισμός των ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. έγινε όπως ο ν.4706/2020 ορίζει από την Α' Επαναληπτική Τακτική Γ.Σ. της 12.7.2021

  Παρέστησαν επομένως όλα τα  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο έχει εκλεγεί από την Α' Επαναληπτική Τακτική Γ.Σ. της 12.7.2021 με τετραετή θητεία αρχομένη από σήμερα, για να διοικήσει την εταιρεία μέχρι την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2025 και όχι πέραν της 10.9.2025, για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2024.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα κατένειμε στα μέλη του τις ιδιότητες του Εκτελεστικού και του Μη Εκτελεστικού Μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.4706/2020, ως ακολούθως:

  1) Πάρις Κοκορότσικος του Στέργιου, Εκτελεστικό Μέλος.

  2) Ευστάθιος Ταυρίδης του Γαβριήλ, Εκτελεστικό Μέλος.

  3) Ανέστης Κερεμλόγλου του Αντωνίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

  4) Ευάγγελος Πούλιος του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

  5) Πέτρος Ιακώβου του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

  6) Αϋφαντοπούλου Γεωργία του Βασιλείου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

  7) Ελένη Τζάκου του Αλκιβιάδη, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

  Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και εξέλεξε ομόφωνα ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Πάρι Κοκορότσικο, ως  Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Ευστάθιο Ταυρίδη και ως Μη Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του ν.4706/2020 τον κ. Ευάγγελο Πούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του καταστατικού της εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει την άσκηση των εξουσιών του και την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Πάρι Κοκορότσικο και στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευστάθιο Ταυρίδη οι οποίοι μαζί ή ξεχωριστά διά μόνης της υπογραφής τους κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας, θα δεσμεύουν την εταιρεία.

  Κατόπιν τούτων η πλήρης σύνθεση και οι ιδιότητες των μελών του Δ.Σ. έχουν ως εξής:

  1. Πάρις Κοκορότσικος του Στέργιου και της Μαρίκας, Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και Νόμιμος Εκπρόσωπος.

  2. Ευστάθιος Ταυρίδης του Γαβριήλ και της Αλίκης, Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και Νόμιμος Εκπρόσωπος.

  3. Ευάγγελος Πούλιος του Νικολάου και της Ειρήνης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

  4. Ανέστης Κερεμλόγλου  του Αντώνιου και της Ευαγγελίας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

  5. Πέτρος Ιακώβου του Νικολάου και της Καίτης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

  6. Γεωργία Αϋφαντοπούλου  του Βασιλείου και της Ναυσικάς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

  7. Ελένη Τζάκου του Αλκιβιάδη και της Έλλης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

  Σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από την Α' Επαναληπτική Τακτική Συνέλευσης της 12.7.2021: - Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, - Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, - Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, - Πολιτική Καταλληλότητας, σύμφωνα με τον ν.4706/2020 και σύμφωνα με τις αποφάσεις της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12.7.2021, η οποία αποφάσισε  οι Επιτροπές να απαρτίζονται από Μέλη του Δ.Σ. το Διοικητικό Συμβούλιο, εκκίνησε την διαδικασία για την εκλογή των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, τα οποία θα στελεχώσουν τις Επιτροπές του Δ.Σ.

  Για τον λόγο αυτό, το Δ.Σ. έλαβε υπόψη του την σχετική πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, με την οποία παρουσιάζονται οι υποψήφιοι για την στελέχωση των Επιτροπών καθώς επίσης και το σκεπτικό της εκλογής τους. Διαπιστώνεται ότι για την εκλογή των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών οι οποίοι είναι υποψήφιοι για την στελέχωση των Επιτροπών, ήτοι των: 

  1. Ανέστη Κερεμλόγλου, 

  2. Ευάγγελου Πούλιου, 

  3. Πέτρου Ιακώβου, 

  4. Γεωργίας Αϋφαντοπούλου και 

  5. Ελένης Τζάκου,  

  έχει ήδη  διαπιστωθεί από την Γ.Σ. η καταλληλότητα ενός εκάστου εξ αυτών, καθώς επίσης και ότι δεν υφίστανται κωλύματα ή ασυμβίβαστα σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Καταλληλότητας και τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της εταιρίας, όπως επίσης και με τις πρόνοιες του ν.4706/2020. Τα ανωτέρω επαναπιστοποιούνται και από το Δ.Σ.

  Από τα Βιογραφικά στοιχεία και τις δηλώσεις των Μελών, που έχει στην διάθεση του το Δ.Σ., διαπιστώθηκε ότι:

  α) Άπαντα τα μέλη διαθέτουν πλήρη γνώση του τομέα δραστηριότητας της εταιρίας.

  β) Τουλάχιστον 2 Μέλη, ήτοι οι κ.κ. Πέτρος Ιακώβου και Ανέστης Κερεμλόγλου διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία Ελεγκτικής. Τούτο τεκμηριώνεται εκ του γεγονότος ότι αμφότεροι οι κ.κ. Πέτρος Ιακώβου και Ανέστης Κερεμλόγλου έχουν διατελέσει Πρόεδροι των Επιτροπών Ελέγχου εισηγμένων στο Χ.Α. εταιριών και έχουν πολυετή εμπειρία στην συγκρότηση, την λειτουργία και την εποπτεία του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου Εισηγμένων Εταιριών, ασκώντας τα σχετικά ελεγκτικά τους καθήκοντα. Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι τα ανωτέρω προσόντα των κ.κ. Πέτρου Ιακώβου και Ανέστη Κερεμλόγλου επικουρικά τεκμηριώνονται και εκ του γεγονότος ότι η εκλογή και η παραμονή αμφοτέρων σε προηγούμενες θέσεις τους ως Προέδρων της Επιτροπής Ελέγχου (της AS Company ο πρώτος και της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. ο δεύτερος), έχει ελεγχθεί ως προς την καταλληλότητα των προσόντων τους και την επαρκή γνώση και εμπειρία ελεγκτικής, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα προηγούμενα έτη.

  γ) Άπαντα τα μέλη πληρούν πλήρως όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας

   Κατόπιν τούτων το Δ.Σ. εξέλεξε ομόφωνα εκ των μελών του, τα μέλη α) της  Επιτροπής Ελέγχου και β) της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

  Η Θητεία των ανωτέρω Επιτροπών είναι αντίστοιχη της θητείας του Δ.Σ.

  Οι σύνθεση των Επιτροπών αυτών έχει ως ακολούθως:

  Η Επιτροπή Ελέγχου θα απαρτίζεται από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.:

  1. Πέτρο Ιακώβου

  2. Ανέστη Κερεμλόγλου

  3. Ευάγγελο Πούλιο

  Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών θα απαρτίζεται από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.:

  1. Ευάγγελο Πούλιο

  2. Γεωργία Αϋφαντοπούλου

  3. Ελένη Τζάκου

  Για τις ως άνω συνεδριάσεις των Επιτροπών τηρήθηκαν από τις Επιτροπές ανεξάρτητα πρακτικά.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ