Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 05-Οκτ-2021 07:46

  MARKET In: Ανάπτυξη με σταθερό δίκτυο και κάρτα από τον Ορκωτό

  MARKET In: Ανάπτυξη με σταθερό δίκτυο και κάρτα από τον Ορκωτό
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Της Αλεξάνδρας Γκίτση 

  Οργανική ανάπτυξη κοντά στα επίπεδα της αύξησης των πωλήσεων που πέτυχε πέρυσι ο κλάδος του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων, πέτυχε πέρυσι η MARKET In, ο ορκωτός ελεγκτής της οποίας εφιστά την προσοχή σε δύο θέματα ενώ εκφράζει γνώμη με επιφύλαξη για τέσσερα.

  Η αλυσίδα σούπερ μάκρετ MARKET In, που ιδρύθηκε το 1990 και πέρυσι ο αριθμός των καταστημάτων της ήταν 196 όσα και το 2019 -παραμένει άγνωστο αν υπήρξαν και πόσες μετεγκαταστάσεις διότι η αλυσίδα στην οικονομική της έκθεση κάνει λόγο για λειτουργία νέων καταστημάτων παρά το γεγονός ότι ο απόλυτος αριθμός του δικτύου της παρέμεινε ο ίδιος σε σχέση με το 2019- εμφάνισε πωλήσεις 347,139 εκατ. ευρώ έναντι 318,748 εκατ. ευρώ (+8,91%) και τα καθαρά της κέρδη ανήλθαν στα 1,392 εκατ. ευρώ από 929.033,65 ευρώ το 2019 (+49,86%). 

  Αύξηση 10,22% σημείωσε το σύνολο των υποχρεώσεών της στα 130 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 127,46 εκατ. ευρώ αφορούν βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις με το μεγαλύτερο κονδύλι 103,361 εκατ. ευρώ να αφορά εμπορικές υποχρεώσεις (+10,38%).  

  Σημαντική ήταν και η αύξηση κατά 12,23% στα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα τα οποία ανήλθαν στο τέλος του 2020 στα 22,786 εκατ. ευρώ και 7% στον αριθμό του απασχολούμενου προσωπικού της που στο τέλος του 2020 ήταν 3.226 άτομα.  

  Και η κίτρινη κάρτα από τον Ορκωτό 

  Την ίδια περίοδο από τον έλεγχό του Ορκωτού προέκυψαν τα εξής: 

  Στο λογαριασμό "Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες", ποσού 2,788 εκατ. ευρώ, απεικονίζεται η αξία κτήσης μετοχών ΑΕ μη εισηγμένης στο χρηματιστήριο. Με βάση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31/12/2020 της εταιρείας αυτής, η εύλογη αξία των μετοχών ανέρχεται στο ποσό 970 χιλ. ευρώ και είναι μικρότερη της αξίας κτήσεως τους κατά ποσό ευρώ 1.818χιλ. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα δεν έχει διενεργηθεί απομείωση των μετοχών αυτών για την προκύπτουσα διαφορά ποσού ευρώ 1,818 εκατ. ευρώ, με συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα κατά 1,818 εκατ. ευρώ.  

  Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε 5,166 εκατ. ευρώ με συνέπεια οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους να εμφανίζονται μειωμένες κατά 5,166 εκατ. ευρώ, τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά 5,166 εκατ. ευρώ και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά 304 χιλ. ευρώ περίπου. 

  Στους λογαριασμούς των υποχρεώσεων "Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις", "Λοιποί φόροι τέλη" και "Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης" περιλαμβάνονται και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις συνολικού ποσού 3,039 εκατ. ευρώ, που έχουν ρυθμιστεί και καταβάλλονται σε μηνιαίες δόσεις. Με βάση τις ρυθμίσεις πληρωμής τους έχουν καταλογισθεί προσαυξήσεις και τόκοι καθυστέρησης συνολικού ποσού 508 χιλ. ευρώ περίπου, που λογίζονται από την εταιρεία με την πληρωμή τους. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για τις προσαυξήσεις αυτές 508 χιλ. 5,166 εκατ. ευρώ, με συνέπεια οι "Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις" να εμφανίζονται μειωμένες κατά 187 χιλ. ευρώ, οι "Λοιποί φόροι τέλη" μειωμένοι κατά 86 χιλ. ευρώ, οι "Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης" μειωμένοι κατά 235 χιλ. ευρώ, και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά 508 χιλ. ευρώ. 

  Στις εμπορικές απαιτήσεις και λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από την προηγούμενη χρήση, συνολικού ποσού 2,4 εκατ. ευρώ. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί απομείωση επί των απαιτήσεων αυτών, κατά την εκτίμηση ποσού 1,2 εκατ. ευρώ. Λόγω του γεγονότος αυτού η αξία των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων, τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα χρήσης, εμφανίζονται αυξημένα κατά 1,2 εκατ. ευρώ.  

  Επίσης ο Ορκωτός εφιστά την προσοχή σε δύο θέματα, χωρίς να διατυπώνει επιφύλαξη σε σχέση με αυτά. Το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων κατά 44,138 εκατ. ευρώ. Η συνθήκη αυτή υποδηλώνει αμφιβολία σχετικά με την δυνατότητα της εταιρείας να αποπληρώσει μέρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της. Ενώ στη σημείωση 9.1.3 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναφέρεται ότι στη χρήση του 2020 ολοκληρώθηκε φορολογικός έλεγχος για την χρήση του 2014, κατά τον οποίο καταλογίστηκαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις ποσού 1,218 εκατ. ευρώ, για τα ποσά αυτά η εταιρεία έχει προχωρήσει στην καταβολή τους μέσω ρύθμισης, έχοντας ασκήσει παράλληλα ενδικοφανή προσφυγή απαιτώντας τα από το Ελληνικό Δημόσιο, μη επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα της χρήσης. 

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ