Συνεχης ενημερωση

  Σάββατο, 25-Σεπ-2021 08:56

  Αυτές είναι οι 13 αλλαγές στο σχέδιο εξυγίανσης της Folli Follie

  Αυτές είναι οι 13 αλλαγές στο σχέδιο εξυγίανσης της Folli Follie
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  της Αλεξάνδρας Γκίτση 

  Για την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου στις 9 το πρωί, έχει ορισθεί η συζήτηση επί της νέας τροποποιημένης αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης – μεταβίβασης Folli Follie. 

  Η νέα τροποποιημένη συμφωνία -οι αλλαγές επί της αρχικής αίτησης έγιναν μετά από συμμόρφωση με το διατακτικό απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Εκουσία Δικαιοδοσία)- κατατέθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου. Στην αίτηση αναφέρεται πως τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν την τροποποίηση της συμφωνίας εξυγίανσης κατά το διατακτικό της μη οριστικής απόφασης του Πτωχευτικού Δικαστηρίου και τη διόρθωση του Παραρτήματος 8-Μεταβιβαζόμενα ακίνητα στην European AssetsCo της εξυγίανσης λόγω προδήλου σφάλματος. 

  Η αρχική αίτηση επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης της FF Group με την πλειοψηφία των πιστωτών της είχε κατατεθεί στις 31/12/2020, συζητηθεί στις 3 Φεβρουαρίου και στις 3 Ιουνίου δημοσιεύτηκε μη οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία ανέβαλε την έκδοση οριστικής απόφασης και διέταξε την επανάληψη της συζήτησης, ώστε να τροποποιηθούν ορισμένοι όροι της συμφωνίας. 

  Τι αλλάζει στη συμφωνία εξυγίανσης

  Η Ολοκλήρωση της Συναλλαγής και η υλοποίηση των προβλεπόμενων στην Συμφωνία Εξυγίανσης ρυθμίσεων αποπληρωμής και απομειώσεων εξαρτώνται από την προηγούμενη σωρευτική εκπλήρωση των ακόλουθων αιρέσεων. 

  1. Την επικύρωση από το αρμόδιο Πτωχευτικό Δικαστήριο της Συμφωνίας εξυγίανσης

  2.Την έγκριση της Συμφωνίας εξυγίανσης από τη γενική συνέλευση της εταιρείας

  3. Τη μεταβίβαση του 90% των μετοχών της OpsCo στην AssetsCo και τη μεταβίβαση της επιχείρησης και του μεταβιβαζόμενου ενεργητικού στις OpsCo, AssetsCo ή/και European AssetsCo (κατά περίπτωση). 

  4. Οι αιρέσεις 2 και 3 θα πρέπει να έχουν πληρωθεί το αργότερο 9 μήνες από την επικύρωση της Συμφωνίας εξυγίανσης από το αρμόδιο Πτωχευτικό Δικαστήριο. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των αιρέσεων, -εκτός αν οι συμβαλλόμενοι πιστωτές συμφωνήσουν στην άρση αυτών- η Συμφωνίας εξυγίανσης καθώς και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν και γενικά οι έννομες συνεπείς της δεν επέρχονται και ουδεμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα δύναται να εγερθεί έναντι οιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους για οποιονδήποτε λόγω από τη Συμφωνίας εξυγίανσης, έκαστος δε πιστωτής δικαιούται να αξιώσει τις απαιτήσεις του με κάθε νόμιμο μέσο, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, κατά της εταιρείας ως είχαν κατά το χρόνο υπογραφή της παρούσας και με βάση τις οικείες συμβάσεις που ρυθμίζονται για της παρούσας Συμφωνίας εξυγίανσης, πλέον τόκων και εξόδων μέχρις εξοφλήσεως. 

  5. Η εταιρεία δεσμεύεται να μεταβιβάσει όλες τις μεταβιβαζόμενες μετοχές ελεύθερες από δεσμεύσεις, βάρη, αξιώσεις, ενέχυρα, προνόμια, κατασχέσεις, αντιδικίες, εκχώρηση ή δικαιώματα τρίτων, φόρους, χαρτόσημα ή άλλες εισφορές. Αναφορικά με τυχόν υφιστάμενες επί των μεταβιβαζομένων μετοχών κατασχέσεις ή δεσμεύσεις -εξαιρουμένων των κατασχέσεων ή δεσμεύσεων που έχουν επιβληθεί από τον πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τον Οικονομικό Εισαγγελέα, ανακριτές και εισαγγελικές αρχές- αυτές αίρονται αυτοδικαίως με την επικύρωση της Συμφωνίας εξυγίανσης. Ρητώς συμφωνείται ότι τυχόν εμπράγματες εξασφαλίσεις που θα συσταθούν στις μετοχές εκδόσεως Bridge MidCo και Folli Follie Συμμετοχών θα συνεχίσουν να υφίστανται αμετάβλητες εξασφαλίζοντας το ποσό της οφειλής απο την ενδιάμεση χρηματοδότηση, έως ότου η οφειλή που μεταβιβάζεται στην OpsCo αποπληρωθεί στο σύνολό της.

  6. Αναφορικά με τυχόν υφιστάμενες επί λογαριασμών ή άλλων ταμειακών ισοδύναμων κατασχέσεις ή δεσμεύσεις -εξαιρουμένων των κατασχέσεων ή δεσμεύσεων που έχουν επιβληθεί από τον πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τον Οικονομικό Εισαγγελέα, ανακριτές και εισαγγελικές αρχές- αυτές αίρονται αυτοδικαίως με την επικύρωση της Συμφωνίας Εξυγίανσης. 

  7. Η εταιρεία και οι ομολογιούχοι αναγνωρίζουν ότι (α) τραπεζικός λογαριασμός που τηρείται στην Τράπεζα J.H.SAFRA SARASHIN Ltd στο Λονδίνο είναι δεσμευμένος από τον Οικονομικό Εισαγγελέα δυνάμει της από 6/12/2018 διάταξης του και (β) τραπεζικός λογαριασμός που διατηρείται στην Εθνική Τράπεζα είναι δεσμευμένος από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων απο΄Εγκληματικές Δραστηριότητες έως του ποσού των 2 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες για την υποχρέωση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες για την αποδέσμευση των εν λόγω δεσμευμένων λογαριασμών. 

  8. Αναφορικά με τυχόν υφιστάμενες κατά την ημερομηνία αναφοράς ή που τυχόν εγγραφούν κατά την περίοδο μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής (συντηρητικές/αναγκαστικές) κατασχέσεις ή δεσμεύσεις επί των μεταβιβαζόμενων ακινήτων, αυτές αίρονται αυτοδικαίως με την έκδοση δικαστικής απόφασης -με την εξαίρεση όσων έχουν επιβληθεί από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τον Οικονομικό Εισαγγελέα, ανακριτές και εισαγγελικές αρχές. Στο πλαίσιο αυτό το Ελληνικό Δημόσιο, οι Οργανισμοί/Φορείς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης, οι αρμόδιοι Δήμοι/Περιφέρειες, άλλες δημόσιες αρχές ή/και τυχόν άλλοι πιστωτές της εταιρείας, ανεξάρτητα από το εάν συμβάλλονται στην παρούσα συμφωνία ή όχι, στον βαθμό που έχουν επιβάλει (συντηρητικές/αναγκαστικές) κατασχέσεις επί των Μεταβιβαζομένων Ακινήτων υποχρεούνται όπως προβούν εντός 10 εργάσιμων ημερών από την έκδοση της δικαστικής απόφασης στην πλήρη άρση τυχών κατασχέσεων ή δεσμεύσεων. 

  9. Η δικαστική απόφαση που θα επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης, θα αποτελεί τίτλο εκτελεστό και θα επέχει θέση εντολής προς τον προϊστάμενο του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου/κτηματολογικού γραφείου, προκειμένου να προβεί στην άρση των κατασχέσεων ή/και δεσμεύσεων -με την εξαίρεση των εξασφαλίσεων, οι οποίες διατηρούνται βάσει των όρων της παρούσας καθώς και με την εξαίρεση των κατασχέσεων ή δεσμεύσεων που έχουν επιβληθεί από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τον Οικονομικό Εισαγγελέα, ανακριτές και εισαγγελικές αρχές- εντός 3 εργάσιμων ημερών από τη σχετική ενημέρωση για την έκδοση της δικαστικής απόφασης και να εκδώσει σχετικά πιστοποιητικά από τα οποία προκύπτει ότι έκαστα ακίνητα είναι ελεύθερα πάσης κατάσχεσης ή/και δέσμευσης ή/και ότι το προς εξασφάλιση ποσό έχει απομειωθεί κατά το ποσοστό της απομείωσης της υποχρέωσης της εταιρείας, που προβλέπεται στη συμφωνία εξυγίανσης και η οποία ασφαλίζεται με την υποθήκη ή την προσημείωση της υποθήκης.

  10. Αναφορικά με τυχόν υφιστάμενες επί των κινητών κατασχέσεις ή δεσμεύσεις -με την εξαίρεση όσων έχουν επιβληθεί από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τον Οικονομικό Εισαγγελέα, ανακριτές και εισαγγελικές αρχές- αυτές αίρονται αυτοδικαίως με την επικύρωση της Συμφωνίας εξυγίανσης. 

  11. Έως και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, τα περιουσιακά στοιχεία του μεταβιβαζόμενου ενεργητικού δεν δύναται να κατασχεθούν ή να εγγραφεί βάρος ή να δεσμευτούν από οποιονδήποτε πιστωτή της εταιρείας -συμπεριλαμβανομένων του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών/Φορέων Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης. Σε κάθε περίπτωση η δικαστική απόφαση που θα επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης θα αποτελεί τίτλο εκτελεστό και θα επέχει θέση εντολής προς οιαδήποτε αρμόδια Αρχή προς άρση των τυχών κατασχέσεων ή βαρών ή δεσμεύσεων επί των περιουσιακών στοιχείων του μεταβιβαζόμενου ενεργητικού.

  12. Ρητώς συμφωνείται ότι οι Οργανισμοί και Εταιρείες Κοινής Ωφέλειας (όπως ΔΕΗ, ΔΕΣΦΑ, ΕΥΔΑΠ,, κ.ά.) δεν δύναται να διακόψουν την παροχή τνω υπηρεσιών τους προς την εταιρεία μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του ενεργητικού στην OpsCo και την European AssetsCo και αυτό διότι η επιχείρηση δεν δύναται να λειτουργήσει διαφορετικά και άρα να ολοκληρωθεί η υλοποίηση της συμφωνίας εξυγίανσης αν δεν παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς αυτήν οι ανωτέρων Οργανισμοί και Εταιρείες Κοινής Ωφέλειας. Σε κάθε περίπτωση η δικαστική απόφαση που θα επικυρώνει τη Συμφωνία εξυγίανσης θα αποτελεί τίτλο εκτελεστό και θα επέχει θέση εντολής προς οιαδήποτε αρμόδια αρχή προς επανασύνδεση των παροχών. Οφειλές προς Οργανισμούς και Εταιρείες Κοινής Ωφέλειας που γεννώνται μετά την ημερομηνία αναφοράς και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης συναλλαγής θα αποπληρώνονται κανονικά από την εταιρεία.

  13. Η δικαστική απόφαση που θα επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης, θα αποτελεί τίτλο εκτελεστό δυνάμει του οποίου οι συμβαλλόμενοι πιστωτές δύναται να επιδιώκουν την είσπραξη των οφειλών, που καθίστανται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη συμφωνία εξυγίανσης. 

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ