Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 09-Ιουν-2021 12:02

  Ευρωσύμβουλοι: Στις 30/6 η Γ.Σ. για την υιοθέτηση μέτρων για βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης

  Ευρωσύμβουλοι: Στις 30/6 η Γ.Σ. για την υιοθέτηση μέτρων για βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 30 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τη λήψη απόφασης για την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 119 του Ν. 4548/2018 για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρίας – Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με έκδοση νέων κοινών μετοχών, με την καταβολή μετρητών.

  Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ" με τον διακριτικό τίτλο "ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε." (εφεξής η "Εταιρεία"), καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη, 30η Ιουνίου 2021, και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, επί της οδού Αντώνη Τρίτση 21, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς επίσης και  της Εκθέσεως Αποδοχών της εταιρίας και ανάγνωση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.

  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.

  3. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020. 

  4. Έγκριση παρατάσεως των υφισταμένων συμβάσεων εργασίας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον ν.4548/2018, καθορισμός και προέγκριση  των αμοιβών για τη χρήση 2021. 

  5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2021. 

  6. Παροχή αδείας σύμφωνα με τον ν.4548/2018 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων (ή και μη συνδεδεμένων, κατά την έννοια του ν.4548/2018) εταιρειών, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

  7. Λήψη απόφασης για την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 119 του Ν. 4548/2018  για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρίας – Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με έκδοση νέων κοινών μετοχών, με την καταβολή μετρητών.

  8. Νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρίας μετά την ανωτέρω τροποποίηση  κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού και του ν. 4548/2018. 

  9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της ιδιότητας του κάθε μέλους του Δ.Σ. σύμφωνα με τα κριτήρια ανεξαρτησίας του ν.4706/20 περί εταιρικής διακυβέρνησης και την κείμενη νομοθεσία. Έγκριση των ενεργειών του Δ.Σ. για την αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ. με προσωρινό ανεξάρτητο μέλος, στο χρονικό διάστημα το οποίο έχει μεσολαβήσει από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση.

  10. Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων του Δ.Σ.

  11. Έγκριση της τροποποίησης του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, έγκριση του Κανονισμού Υποψηφιοτήτων και άλλα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.

  12. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική  Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 12η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς να απαιτείται νέα πρόσκληση.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ