Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 19-Μαϊ-2021 16:17

  Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Premia

  Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Premia
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Το νέο 8μελές διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας εξέλιξε ομόφωνα η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Premia που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

  Το νέο ΔΣ στη συνέχεια συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 

  1. Ηλίας Γεωργιάδης του Νικολάου, Πρόεδρος του ΔΣ, Εκτελεστικό Μέλος 

  2. Frank Roseen του Αναστασίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ, Μη Εκτελεστικό Μέλος 

  3. Κωνσταντίνος Μαρκάζος του Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 

  4. Καλλιόπη Καλογερά του Σταμάτη, Εκτελεστικό Μέλος 

  5. Δημήτριος Τσίκλος του Ηλία, Μη Εκτελεστικό Μέλος 

  6. Βασίλειος Ανδρικόπουλος του Φιλίππου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

  7. Παναγιώτης Βρουστούρης του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

  8. Ρεβέκκα Πιτσίκα του Γεωργίου Ταξιάρχη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

  Επιπλέον, κατά την ως άνω συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τους εξής: 

  1. Παναγιώτη Βρουστούρη του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 

  2. Frank Roseen του Αναστασίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 

  3. Βασίλειο Ανδρικόπουλο του Φιλίππου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

  Ο ορισμός των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου έγινε, αφού διακριβώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. 

  Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίαση της στις 19.05.2021 αποφάσισε τον ορισμό του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, κ. Παναγιώτη Βρουστούρη, ως Προέδρου αυτής και συγκροτήθηκε σε σώμα. 

  Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ως άνω συνεδρίαση της 19.05.2021, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών – Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων του εξής: 

  1. Ρεβέκκα Πιτσίκα του Γεωργίου Ταξιάρχη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 

  2. Frank Roseen του Αναστασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 

  3. Βασίλειο Ανδρικόπουλο του Φιλίππου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 

  Σημειώνεται ότι η ως άνω σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών – Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020. 

  Η θητεία της Επιτροπή Αποδοχών – Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συμπίπτει με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. 

  Τέλος, σημειώνεται ότι η Επιτροπή Αποδοχών – Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων κατά τη συνεδρίαση της στις 19.05.2021 αποφάσισε τον ορισμό του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κας Ρεβέκκας Πιτσίκα, ως Προέδρου αυτής και συγκροτήθηκε σε σώμα.
   

  Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις για τα κάτωθι: 

  ΘΕΜΑ 1Ο: Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για λήψη απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας, δυνάμει των άρθρων 24 παρ. 1(β) και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 

  Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε όπως εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου: 

  (α) να αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018. Η εν λόγω εξουσία θα ισχύσει για πέντε (5) έτη και το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του σήμερα υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι μέχρι και ποσό €52.565.746,50. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ασκεί την ανωτέρω εξουσία, εφάπαξ ή τμηματικώς. και 

  (β) να περιορίζει, αποκλείει, ή μη, το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, στο πλαίσιο των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την ανωτέρω υπό (α) εξουσία. 

  ΘΕΜΑ 2Ο Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020. 

  Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την Πολιτική Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020, εγκρίθηκε με την από 27.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4706/2020 και τέθηκε στη διάθεση των μετόχων κατά το χρόνο δημοσίευσης της Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης. 

  ΘΕΜΑ 3Ο Τροποποίηση του άρθρου 19 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με τη διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

  Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε τη μείωση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου από έξι έτη που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 2 του καταστατικού της Εταιρείας, σε τρία έτη. Συνεπεία αυτού, η παρ. 2 του άρθρου 19 του καταστατικού της Εταιρείας τροποποιείται ως ακολούθως: 

  "2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης". 

  ΘΕΜΑ 4Ο Ανακοίνωση εκλογής νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους καθώς και ορισμού νέου μέλους Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους. 

  Ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωσε στη Γενική Συνέλευση: α) την εκλογή του κ. Βασιλείου Ανδρικόπουλου ως νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κ. Γεωργίου Μπάκου, όπως αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 16.04.2021, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, και β) τον ορισμό του κ. Βασιλείου Ανδρικόπουλου ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κ. Γεωργίου Μπάκου όπως αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 16.04.2021, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(στ) του ν. 4449/2017. 

  ΘΕΜΑ 5Ο Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του. 

  Η Γενική Συνέλευση, εξέλεξε ομόφωνα, νέο οκταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε τα ανεξάρτητα μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 5 του ν. 4706/2020, απαρτιζόμενο από τους κάτωθι: 

  1. Ηλία Γεωργιάδη του Νικολάου, 

  2. Frank Roseen του Αναστασίου, 

  3. Κωνσταντίνο Μαρκάζο του Αλεξίου, 

  4. Καλλιόπη Καλογερά του Σταματίου, 

  5. Δημήτριο Τσίκλο του Ηλία, 

  6. Βασίλειο Ανδρικόπουλο του Φιλίππου, 

  7. Παναγιώτη Βρουστούρη του Κωνσταντίνου, 

  8. Ρεβέκκα Πιτσίκα του Γεωργίου Ταξιάρχη. 

  Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τριετής και θα παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. 

  Η εκλογή των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών έγινε αφού διακριβώθηκε ότι έκαστος εξ αυτών πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. 

  Σημειώνεται ότι η ως άνω σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

  ΘΕΜΑ 6Ο Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017. 

  Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφάσισε, την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία θα είναι επιτροπή του Δ.Σ, αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, και από ένα μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι να είναι τριετής, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. 

  Σημειώνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Δ.Σ. σε επόμενη συνεδρίασή του, δεδομένου ότι η εν λόγω Επιτροπή αποτελεί επιτροπή του Δ.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1γ) του αρ. 44 του ν. 4449/2017. 

  Τέλος, σημειώνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα των ακινήτων και ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής, το οποίο είναι και ανεξάρτητο από την Εταιρεία, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1ζ) του αρ. 44 του ν. 4449/2017.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ