Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 15-Δεκ-2020 09:46

  ΕΥΑΘ: Μείωση του κύκλου εργασιών στο εννεάμηνο

  ΕΥΑΘ: Μείωση του κύκλου εργασιών στο εννεάμηνο
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Με μειωμένο κύκλο εργασιών και μικτό κέρδος έκλεισε το εννεάμηνο για την ΕΥΑΘ.

  Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε € 19.143χιλ. κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020 και €53.607χιλ. κατά το εννεάμηνο του 2020 έναντι € 18.888χιλ. και € 54.510χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,35% και μείωση κατά 1,66% αντίστοιχα.

  Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι η διακύμανση του κύκλου εργασιών οφείλεται κυρίως στην εφαρμογή της νέας τιμολογιακής πολιτικής (από 01/05/2019), η οποία ακολουθεί τη λογική της μείωσης της τιμής του νερού στις χαμηλές κλίμακες κατανάλωσης (ο μεγαλύτερος όγκος καταναλωτών) και της αύξησης στις υψηλές για την αποφυγή της κατασπατάλησης του φυσικού πόρου, όπως και στην αιφνίδια εμφάνιση στις αρχές του 2020 του κορονοϊού (Covid-19) και στην ταχύτατη εξάπλωσή αυτού την αμέσως επόμενη περίοδο σε παγκόσμια κλίμακα, η οποία οδήγησε σε άμεση λήψη προληπτικών μέτρων, αλλά και μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του ιού.

  Το κόστος πωλήσεων ανήλθε στο ποσό των € 10.695 χιλ. κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020 και €32.105 κατά το εννεάμηνο του 2020 έναντι € 10.367 χιλ. και € 31.295χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,17% και 2,59% αντίστοιχα.

  Η αύξηση του κόστους πωληθέντων προκύπτει κατά κύριο λόγο εξαιτίας των αυξημένων τιμολογήσεων και μειωμένων εκπτώσεων από λογαριασμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ), κυρίως στο δίκτυο ύδρευσης, στα αντλιοστάσια και τους βιολογικούς σταθμούς.

  Συνεπώς, το Μικτό Κέρδος ανήλθε στο ποσό των € 8.448χιλ. κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020 και € 21.502χιλ. κατά το εννεάμηνο του 2020 έναντι € 8.521χιλ. και € 23.215χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,86% και 7,38% αντίστοιχα.

  Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε € 643 χιλ. κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020 και €1.751χιλ κατά το εννεάμηνο του 2020 έναντι € 1.356 χιλ. και 1.827χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 52,58% και 4,16% αντίστοιχα.

  Η μείωση στο γ΄ τρίμηνο οφείλεται στην αναστροφή της πρόβλεψης απομάκρυνσης λυματολάσπης συνολικής αξίας € 1.189χιλ. η μεταφορά της οποίας ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019, ενώ η σημαντικά μικρότερη μείωση σε ορίζοντα εννεαμήνου οφείλεται στην τιμολόγηση και στον σχηματισμό πρόβλεψης για το οικονομικό αντικείμενο των εργασιών, που εκτελέστηκαν μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2020 στα πλαίσια της προγραμματικής  σύμβασης με τίτλο "Καθαρισμός και συντήρηση δικτύου ομβρίων στην περιοχή Πολεοδομικού Συγκροτήματος Μείζονος Θεσσαλονίκης"

  Οι λειτουργικές δαπάνες ανήλθαν σε € 2.640 χιλ. κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020 και €8.522χιλ κατά το εννεάμηνο του 2020 έναντι € 1.853 χιλ. και € 7.446χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 42,47% και 14,45% αντίστοιχα. Η αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο σε μισθοδοτικό κόστος και στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ).

  Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε € 347 χιλ. κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020 και €1.547χιλ κατά το εννεάμηνο του 2020 έναντι € 34 χιλ. και € 239χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 930,49% και 548,07% αντίστοιχα. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο σε δικαστική απόφαση εφάπαξ καταβολής αναδρομικών μισθών σε υπαλλήλους της εταιρείας καθώς και του σχηματισμού προβλέψεων σχετικά με την απομάκρυνση ιλύος που έγιναν την περασμένη περίοδο.

  Εξαιτίας των παραπάνω γεγονότων, τα προ Φόρων Κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των € 6.251 χιλ. κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020 και € 13.601χιλ. κατά το εννεάμηνο του 2020 έναντι € 8.226 χιλ. και € 18.251χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 24,01% και 25,48% αντίστοιχα.

  Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 7.670 χιλ. κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020 και € 17.856χιλ. κατά το εννεάμηνο του 2020 έναντι € 9.617 χιλ. και € 22.240χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 20,24% και 19,71% αντίστοιχα.

  Τέλος τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας ανήλθαν σε € 74.026 χιλ. κατά το εννεάμηνο του 2020 έναντι € 77.497 χιλ. κατά την αντίστοιχη περίοδο, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,48%, εξαιτίας του αυξημένου μερίσματος της χρήσης 2019.

  Τα οικονομικά δεδομένα της ΕΥΑΘ ΑΕ, μετά από σειρά εκτιμήσεων και αναλύσεων κατά την περίοδο αναφοράς, επιδεικνύουν περιορισμένη διακύμανση χωρίς σημαντικές επιδράσεις της υγειονομικής κρίσης επί των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της ρευστότητας της εταιρείας. Παρ’ όλα αυτά, η διοίκηση συνεχίζει να παρακολουθεί επισταμένως τις εξελίξεις, ούτως ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα στις απαιτήσεις του εγχώριου αλλά και του παγκόσμιου περιβάλλοντος, βασιζόμενη σε σημαντικές δικλείδες ασφαλείας, όπως το σημαντικό ύψος διαθεσίμων της και η καθολική απουσία δανεισμού.

  Επιπρόσθετα, και σε συνέχεια του αρχικού προσανατολισμού της για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, η ΕΥΑΘ ΑΕ με κύριο γνώμονα την προστασία των εργαζομένων και των καταναλωτών, ακολουθεί τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ) και εφαρμόζει την σχετική νομοθεσία του Κράτους για θέματα που αφορούν τον κορονοϊό, ώστε να λαμβάνει άμεσα όλα τα μέτρα (μοριακά test στο προσωπικό, εβδομαδιαίες απολυμάνσεις των χώρων, ηλεκτρονική ή κατόπιν ραντεβού εξυπηρέτηση του κοινού, τηλεργασία, κ.α ) για την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων και των καταναλωτών. Στο πλαίσιο δε, της εταιρικής και κοινωνικής της ευθύνης, η ΕΥΑΘ ΑΕ δώρισε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, εξειδικευμένο αναισθησιολογικό εξοπλισμό για τη διασωλήνωση ασθενών COVID- 19 και ενίσχυσε οικονομικά την διεπιστημονική ομάδα του ΑΠΘ, που διενεργεί αναλύσεις στα δείγματα λυμάτων, για την παρακολούθηση του γονιδιώματος του ιού στα λύματα της πόλης.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ