Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 07-Δεκ-2020 10:04

  Pasal: Στα 27,6 εκατ. ευρώ τα κέρδη μετά από φόρους στο γ' τρίμηνο

  Pasal
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σε € 27,6 εκ. έναντι € 7,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019 ανήλθαν τα κέρδη του Γ΄ Τριμήνου 2020 της PASAL Development Α.Ε., μετά από φόρους που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής, όπως αναφέρει η εταιρεία, σε σχετική ανακοίνωση.

  Τα ενοποιημένα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε € 2,02 εκατ., έναντι ζημιών € 450 χιλ. το 2019. Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα έχει ενσωματωθεί και η επίδραση από την Συμφωνία εξυγίανσης (η οποία είχε εγκρίθηκε στις 29.08.2019 και έχει πλέον υλοποιηθεί πλήρως στις 30.09.2020) με κέρδη από διακοπείσες δραστηριότητες ύψους € 25,9 εκ.

  Η ενοποιημένη Καθαρή Θέση του Ομίλου ανήλθε σε € 18,2 εκ. έναντι αρνητικής καθαρής θέσης € 19,3 εκ. στις 31.12.2019. Σημειώνεται ότι στις 9.07.2020 ολοκληρώθηκε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία καλύφθηκε πλήρως, με την άντληση κεφαλαίων €10 εκ. ενισχύοντας περαιτέρω την καθαρή θέση της Εταιρείας και του Ομίλου.

  Τα έσοδα του Ομίλου, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, για το Γ΄ Τρίμηνο ανήλθαν σε € 1,2 εκατ. έναντι € 1,1 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

  Η αξία των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου την 30.09.2020 διαμορφώθηκε σε € 31,7 εκατ. αντί € 31,05 εκατ. την 31.12.2019.

  Στις 10.8.2020 εκταμιεύτηκε Ομολογιακό δάνειο ποσού € 13,8 εκατ. από την Alpha Bank. Μετά την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων (κυρίως προς την Alpha Bank ύψους €23,9 χιλ.) οι τραπεζικές μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας μειώθηκαν σε € 14,6 εκ.

  Την 20.11.2020 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €9.102.451,50 με την έκδοση έως 18.204.903 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία και με τιμή διάθεσης €1,10 έκαστη με εισφορά ιδανικών μεριδίων επί δύο ακινήτων, της Εταιρείας με την επωνυμία "ΝΟΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και μετοχών και ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας με την επωνυμία "JPA ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ".

  Κατωτέρω παρατίθενται συνοπτικά μεγέθη της κατάστασης συνολικών εσόδων Γ τριμήνου 2020 και της κατάστασης οικονομικής θέσης:

  ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. Ευρώ)

   

  Ο Όμιλος

   

  Η Εταιρεία

   

  01.01-

  01.01.-

  01.01-

  01.01.-

   

  30.09.2020

  30.09.2019

  30.09.2020

  30.09.2019

  Έσοδα μίσθωσης επενδυτικών ακινήτων

  1.156

  1.114

  1.156

  1.174

  Κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ)

  1.110

  863

  486

  870

  Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων

   

   

   

   

  (EBIDTA)

  1.167

  870

  543

  877

  Κέρδη (ζημίες) μετά από φόρους από

   

   

   

   

  συνεχιζόμενες δραστηριότητες

  2.024

  (450)

  1.551

  (435)

  Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους από

   

   

   

   

  διακοπείσες δραστηριότητες

  25.870

  8.404

  -

  -

  Κέρδη μετά φόρων

  27.575

  7.954

  1.552

  (435)

  ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (σε χιλ. Ευρώ)

   

  Ο Όμιλος

   

  Η Εταιρεία

   

   

  30.09.2020

  31.12.2019

  30.09.2020

  31.12.2019

  Επενδύσεις σε ακίνητα

  31.770

  31.055

  26.380

  26.310

  Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων

  18.247

  (19.276)

  15.149

  3.649

  Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

  14.408

  1.084

  14.408

  1.084

  Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

  1.690

  23.956

  1.690

  23.956

   

  Συνέπειες του κορoνοϊού (Covid-19) στον Όμιλο και τη Εταιρεία

  Λόγω της πανδημίας υπάρχουν αρνητικές επιδράσεις στην αγορά ακινήτων καθώς η οικονομία έχει εισέλθει σε ύφεση. Είναι δύσκολες οι ποσοτικές εκτιμήσεις, καθώς τα δεδομένα για την ένταση και την διάρκεια της πανδημίας μεταβάλλονται. Ενδέχεται να ανασταλούν αγοραπωλησίες και πιθανόν θα ακυρωθούν προγραμματισμένες επενδύσεις λόγω αύξησης του ρίσκου. Οι κλάδοι των ακινήτων που προβλέπεται να πληγούν περισσότερο είναι τα εμπορικά καταστήματα τα malls και τα ξενοδοχεία. Σε κάθε περίπτωση, η ταχύτητα της αποκατάστασης της επενδυτικής ζήτησης από το εξωτερικό και της βελτίωσης της εγχώριας ζήτησης θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα επαναφοράς της ομαλότητας.

  Τα βασικά έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας προέρχεται από ενοικίαση αποθηκών (logistics) και δεν προβλέπεται καμία μείωση εσόδων για το 2020. Ο Όμιλος και η Εταιρεία λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του προσωπικού τους και ακολουθεί τις κρατικές οδηγίες. Η Εταιρεία διαθέτει επαρκείς πόρους ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η επιχειρηματική δραστηριότητα και η υλοποίηση του βραχυπρόθεσμου / μεσοπρόθεσμου επενδυτικού σχεδίου.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ