Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 20-Νοε-2020 15:19

  Pasal: Εγκρίθηκε από την ΕΓΣ η ΑΜΚ €9,1 εκατ. και το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

  Pasal: Εγκρίθηκε από την ΕΓΣ η ΑΜΚ €9,1 εκατ. και το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 9,1 εκατ. ευρώ και το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών έως ποσοστό 10% ενέκρινε η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Pasal, η οποία συνήλθε σήμερα. Παράλληλα προχώρησε και στην εκλογή του κ. Γεωργίου Μπάκου ως νέου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας.

  Όπως αναφέρεται αναλυτικά στην εταιρική ανακοίνωση, "η Εταιρεία με την επωνυμία "PASAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "PASAL Development SA" (η "Εταιρεία") ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 20.11.2020 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στην οποία παρέστησαν τρείς (3) μέτοχοι που εκπροσωπούν 15.355.905 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 91,25 % του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και κατά συνέπεια υπήρξε απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

  Στην Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

  ΘΕΜΑ 1ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €9.102.451,50 με την έκδοση έως 18.204.903 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία και με τιμή διάθεσης €1,10 έκαστη με εισφορά ιδανικών μεριδίων επί δύο ακινήτων, και μετοχών και ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας με την επωνυμία "JPA ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ". Έγκριση των σχετικών εκτιμήσεων του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και της παραγράφου 4.1.3.13.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου

  4.1.3.13.4και του Ν. 4548/2018. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

  Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ομόφωνα:

  (α)ενέκρινε (i) την από 30.10.2020 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.13.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με εισφορές σε είδος, (ii) την από 30.10.2020 έκθεση αποτίμησης με τίτλο "Μελέτη Εκτίμησης Αγοραίας Αξίας Ακινήτων για την ΑΜΚ της PASAL Development" των πιστοποιημένων εκτιμητών ακίνητης περιουσίας MRICS, κκ. Μαρίας Αφτιά και Δημήτρη Παπαχρήστου της Εταιρείας Real Estate Advisory-REA E.E., και (iii) την από 30.10.2020 έκθεση αποτίμησης με τίτλο "Έκθεση Γνωμοδότησης για τους σκοπούς του Άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και της παραγράφου 4.1.3.13.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σχετικά με την επικείμενη Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Pasal Development A.E. με μερική κάλυψη αυτής μέσω εισφοράς σε είδος από την Sterner Stenhus Greece AB" των ορκωτών ελεγκτών λογιστών κ.κ. Αλέξη Χατζηπαύλου και Γεωργίου Μπουρνή της Εταιρείας Deloitte Business Solutions A.E.,

  (β)αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €9.102.451,50 με εισφορές σε είδος (η "Αύξηση"), με την έκδοση 18.204.903 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία (οι "Νέες Μετοχές") και με τιμή διάθεσης €1,10 έκαστη (η "Τιμή Διάθεσης"),

  (γ)αποφάσισε τη διάθεση των Νέων Μετοχών ως εξής: (i) 6.846.505 Νέες Μετοχές θα διατεθούν στην Εταιρεία "ΝΟΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με εισφορά από την τελευταία στην Εταιρεία ποσοστού 22,10102% εξ αδιαιρέτου της κυριότητας ενός αγροτεμαχίου επιφάνειας, σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης, 129.599,55 τ.μ. μετά των επ’ αυτού υφιστάμενων κτισμάτων, επιφάνειας 47.573,60 τ.μ., κείμενου στη θέση "ΚΥΡΙΛΛΟΣ" ή "ΚΥΡΙΛΛΟ" ή "ΓΡΟΠΑ ΚΥΡΙΛΛΟ", εκτός σχεδίου πόλεως της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής ("Ακίνητο Α") και ενός αγροτεμαχίου επιφάνειας 11.096,00 τ.μ., σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης, μετά των επ’ αυτού υφιστάμενων κτισμάτων, επιφάνειας 4.429,15 τ.μ., κείμενου στη θέση "ΨΑΡΙ" εκτός σχεδίου πόλεως της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής ("Ακίνητο Β"). Ειδικότερα, για την εισφορά ποσοστού εξ αδιαιρέτου 22,10102% του Ακινήτου Α με βάση την αξία που προέκυψε από την αποτίμησή του κατά τα ανωτέρω, θα διατεθούν στην Εταιρεία "ΝΟΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", 5.915.579,09 Νέες Μετοχές, και, κατόπιν στρογγυλοποίησης, 5.915.579 Νέες Μετοχές, και για την εισφορά ποσοστού εξ αδιαιρέτου 22,10102% του Ακινήτου Β με βάση την αξία που προέκυψε από την αποτίμησή του κατά τα ανωτέρω, θα διατεθούν στην Εταιρεία "ΝΟΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", 930.926,36 Νέες Μετοχές, και, κατόπιν στρογγυλοποίησης, 930.926 Νέες Μετοχές. Η διαφορά μεταξύ του μετοχικού κεφαλαίου και της αξίας αποτίμησης, ήτοι €3.549.347,50 αναφορικά με την εισφορά του Ακινήτου Α, και €558.556 αναφορικά με την εισφορά του Ακινήτου Β, δηλαδή συνολικά €4.107.903,50, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας "Διαφορά υπέρ το άρτιο", και (iii) 11.358.398 Νέες Μετοχές θα διατεθούν στην μέτοχο της Εταιρείας, "STERNER STENHUS GREECE AB" με εισφορά από την τελευταία στην Εταιρεία του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την επωνυμία "JPA ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ", ήτοι 947.269 μετοχών ονομαστικής αξίας €5,00 η καθεμία (ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας €4.736.345) (οι "Μετοχές JPA") και 4.842.558 ομολογιών έκδοσης της Εταιρείας με την επωνυμία "JPA ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ", ονομαστικής αξίας €1,00 η καθεμία, με σταθερό επιτόκιο 5,75%, εξάμηνη εκτοκιστική περίοδο και ημερομηνία λήξης την 08.11.2034 (οι "Ομολογίες JPA"). Ειδικότερα, για την εισφορά των Μετοχών JPA με βάση την αξία που προέκυψε από την αποτίμησή τους θα διατεθούν στη μέτοχο της Εταιρείας, "STERNER STENHUS GREECE AB" 6.687.488,18 Νέες Μετοχές, και, κατόπιν στρογγυλοποίησης, 6.687.488 Νέες Μετοχές, και για την εισφορά των Ομολογιών JPA με βάση την αξία που προέκυψε από την αποτίμησή τους κατά τα ανωτέρω, θα διατεθούν σε αυτήν 4.670.910 Νέες Μετοχές. Η διαφορά μεταξύ του μετοχικού κεφαλαίου και της αξίας αποτίμησης, ήτοι €4.012.493 αναφορικά με την εισφορά των Μετοχών JPA, και €2.802.546 αναφορικά με την εισφορά των Ομολογιών JPA, δηλαδή συνολικά €6.815.039, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας "Διαφορά υπέρ το άρτιο", και

  (δ)εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, και ειδικότερα τους κ.κ. Ηλία Γεωργιάδη ή/και Κωνσταντίνο Μαρκάζο, προκειμένου, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας ατομικά, να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να ρυθμίσουν τις λεπτομέρειες για την Αύξηση και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε άλλο εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή προς υπαλλήλους της Εταιρείας

  ΘΕΜΑ 2ο:Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία των ανωτέρω

  Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, με την προσθήκη των κατωτέρω στο τέλος της παραγράφου 1:

  "Με την από 20 Νοεμβρίου 2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €9.102.451,50 με εισφορές σε είδος, με την έκδοση 18.204.903 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία και με τιμή διάθεσης €1,10 έκαστη. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €17.521.915,50, διαιρούμενο σε 35.043.831 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ του καλυφθέντος μετοχικού κεφαλαίου και της αξίας αποτίμησης των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων, ύψους €10.922.942,50, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας "Διαφορά υπέρ το άρτιο"".

  ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση του άρθρου 19 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας για την αύξηση του μέγιστου δυνατού αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

  Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε τη μεταβολή του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τρία (3) έως επτά (7) που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας, σε τρία (3) έως δεκαπέντε (15). Συνεπεία αυτού, αποφάσισε την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 19 του καταστατικού της Εταιρείας, η οποία θα διαμορφωθεί ως ακολούθως:

  "1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως δεκαπέντε (15) συμβούλους."

  Περαιτέρω, εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του ΔΣ της Εταιρείας, κ. Ηλία Γεωργιάδη, προκειμένου να προβεί στη σύνταξη, κωδικοποίηση και υπογραφή ολόκληρου του κειμένου του νέου καταστατικού της Εταιρείας, όπως διαμορφώνεται μετά την τροποποίηση του άρθρου 5 και του άρθρου 19 και να φροντίσει για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπει ο νόμος.

  ΘΕΜΑ 4ο: Αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας

  Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε την ματαίωση της λήψης απόφασης επί του θέματος και τη συζήτηση του σε επόμενη Γενική Συνέλευση.

  ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018.

  Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018 από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 23.10.2020 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας http://www.pasal.gr.

  ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

  Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 τουν. 4548/2018 και κατ' εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ/596/2014 και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού ΕΕ/1052/2016.

  Ειδικότερα, αποφάσισε την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10%, κατ’ ανώτατο όριο, του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, με εύρος τιμών αγοράς από 0,50 ευρώ ανά μετοχή (κατώτατο όριο) έως 4,00 ευρώ ανά μετοχή (ανώτατο όριο).

  ΘΕΜΑ 7ο: Ανακοίνωση εκλογής νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους καθώς και ορισμού νέου μέλους Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους

  Ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωσε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση:

  (α) την εκλογή του κ. Γεώργιου Μπάκου ως νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κ. Σωτηρίου Θεοδωρίδη, όπως αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 30.10.2020, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, με θητεία έως την 27.07.2026, και (β) τον ορισμό του κ. Γεωργίου Μπάκου ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κ. Σωτηρίου Θεοδωρίδη όπως αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 30.10.2020, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(στ) του ν. 4449/2017, με θητεία έως την 27.07.2026. 

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ