Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 08-Ιουλ-2020 17:45

  Housemarket: Απόφαση για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2019

  Housemarket: Απόφαση για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2019
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2019 αποφάσισε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Housemarket, η οποία συνήλθε στις 11 Ιουνίου.

  Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, "κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας που συνήλθε την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν εμπροθέσμως μέτοχοι, κάτοχοι 47.450.647 μετοχών σε σύνολο μετοχών – δικαιωμάτων ψήφου 47.450.647, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου.

  Οι αποφάσεις που λήφθηκαν με το αντίστοιχο ποσοστό είναι :

  Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και εταιρείας (Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 - 31/12/2019.

  Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 47.450.647 ή ποσοστό 100%

  Αριθμός ψήφων ‘Υπέρ’: 47.450.647 ή ποσοστό 100%

  Αριθμός ψήφων ‘Κατά’: Μηδέν (0) ή ποσοστό 0%

  Αριθμός αποχών: Μηδέν (0) ή ποσοστό 0%

  ΟΠρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, ενοποιημένων και εταιρείας και των σχετικών Στοιχείων και Πληροφοριών, μετά των επ’ αυτών σημειώσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 - 31/12/2019.

  Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

  Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 11ης Ιουνίου 2020

  Σελίδα : 2

  ΘΕΜΑ 2ο: Μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 - 31/12/2019.

  Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

  Απαιτούμενη πλειοψηφία: 80% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 47.450.647 ή ποσοστό 100%

  Αριθμός ψήφων ‘Υπέρ’: 47.450.647 ή ποσοστό 100%

  Αριθμός ψήφων ‘Κατά’: Μηδέν (0) ή ποσοστό 0%

  Αριθμός αποχών: Μηδέν (0) ή ποσοστό 0%

  Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε τη λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 - 31/12/2019 και τη μεταφορά των ως άνω κερδών στη νέα χρήση, ως πρόσφορο μέτρο για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας και ειδικότερα προκειμένου να διαφυλαχθεί και ενισχυθεί η χρηματοοικονομική επάρκεια της Εταιρείας και να διατηρηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης του Ομίλου HOUSEMARKET.

  ΗΤακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και αποφάσισε τη μη διανομή των κερδών της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 - 31/12/2019 και τη μεταφορά των ως άνω κερδών στη νέα χρήση, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

  Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

  Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 47.450.647 ή ποσοστό 100%

  Αριθμός ψήφων ‘Υπέρ’: 47.450.647 ή ποσοστό 100%

  Αριθμός ψήφων ‘Κατά’: Μηδέν (0) ή ποσοστό 0%

  Αριθμός αποχών: Μηδέν (0) ή ποσοστό 0%

  ΟΠρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, καθώς την απαλλαγή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από κάθε σχετική ευθύνη.

  Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

  Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 11ης Ιουνίου 2020

  Σελίδα : 3

  Θέμα 4ο: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2020 - 31/12/2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

  Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 47.450.647 ή ποσοστό 100%

  Αριθμός ψήφων ‘Υπέρ’: 47.450.647 ή ποσοστό 100%

  Αριθμός ψήφων ‘Κατά’: Μηδέν (0) ή ποσοστό 0%

  Αριθμός αποχών: Μηδέν (0) ή ποσοστό 0%

  ΟΠρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την εκλογή της ελεγκτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, ενοποιημένων και της εταιρείας, της τρέχουσας χρήσης 2020.

  Τέλος, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε, για τη χρήση 2020, ως προς την αμοιβή των ελεγκτών, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, απλών και ενοποιημένων και τη σύνταξη και χορήγηση έκθεσης ελέγχου, περιλαμβανομένης κάθε εν γένει σχετικής με τον έλεγχο δαπάνης, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό συμβούλιο για τον ακριβή καθορισμό της ως άνω αμοιβής, έως του ποσού των 66.215,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

  Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

  ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

  Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 47.450.647 ή ποσοστό 100%

  Αριθμός ψήφων ‘Υπέρ’: 47.450.647 ή ποσοστό 100%

  Αριθμός ψήφων ‘Κατά’: Μηδέν (0) ή ποσοστό 0%

  Αριθμός αποχών: Μηδέν (0) ή ποσοστό 0%

  ΟΠρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, επί του θέματος της έγκρισης αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019 και της προέγκρισης αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020, πρότεινε τα ακόλουθα:

  α) Να εγκριθούν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ποσού 1.492.415,80 ευρώ.

  Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 11ης Ιουνίου 2020

  Σελίδα : 4

  β) Να προεγκριθούν οι αμοιβές που έχουν ήδη καταβληθεί ή θα καταβληθούν κατά την εταιρική χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι του συνολικού ποσού των 1.550.000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο και να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει, εντός του πλαισίου του ανωτάτου ορίου, τα ακριβή ποσά αμοιβών και το χρόνο καταβολής τους.

  Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα.

  Θέμα 6ο: Εκλογή νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

  Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 47.450.647 ή ποσοστό 100%

  Αριθμός ψήφων ‘Υπέρ’: 47.450.647 ή ποσοστό 100%

  Αριθμός ψήφων ‘Κατά’: Μηδέν (0) ή ποσοστό 0%

  Αριθμός αποχών: Μηδέν (0) ή ποσοστό 0%

  ΟΠρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωσε προς τη Γενική Συνέλευση ότι ο κ. Ιωάννης Ευάγγ. Μπρέμπος, με επιστολή του, υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση και τα καθήκοντά του ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και εισηγείται να εκλεγεί στη θέση του ως άνω παραιτηθέντος μέλους ο κ. Στέλιος Στεφάνου του Μάρκου ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του παραιτηθέντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 ν. 4449/2017.

  Οκ. Στέλιος Μ. Στεφάνου τελεί σε ανεξαρτησία προς την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002, διαθέτει δε αποδεδειγμένα μεγάλη γνώση και εμπειρία σε θέματα ελεγκτικής και λογιστικής και επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, όπως επιτάσσει ο νόμος.

  Παιανία, 11 Ιουνίου 2020

  HOUSEMARKET A.E.

  Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ