Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 09-Ιουλ-2020 18:00

  Οι επιχειρήσεις που κάνουν τη διαφορά σε κοινωνία και περιβάλλον

  Οι επιχειρήσεις που κάνουν τη διαφορά σε κοινωνία και περιβάλλον
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Περισσότερες από 60 ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις έχουν συµµετάσχει έως σήµερα στην αξιολόγηση του CR Index. Ποιοι διακρίθηκαν στον CR Index 2019 - 2020. 


  Δώδεκα χρόνια ζωής έκλεισε πρόσφατα το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης, η Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρεία που εκπροσωπεί αποκλειστικά τον Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης (CR Index) στην Ελλάδα, σε συνεργασία µε το Business in the Community (BITC), τον αναγνωρισµένο βρετανικό φορέα υπό την προεδρία του Πρίγκιπα της Ουαλίας, που αποτελεί έναν από τους κορυφαίους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισµούς που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ΕΚΕ και προάγει την Υπεύθυνη Επιχειρηµατικότητα. 

  Πρωταρχικός στόχος του Ινστιτούτου είναι να παρέχει στις ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις ένα διεθνώς αναγνωρισµένο εργαλείο αξιολόγησης των επιδόσεών τους σε θέµατα ΕΚΕ, για την καλύτερη ενσωµάτωσή της στη στρατηγική και την πρακτική τους. 

  Περισσότερες από 60 ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις και οργανισµοί από 12 διαφορετικούς κλάδους, που απασχολούν στην Ελλάδα χιλιάδες εργαζοµένους και διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στην ελληνική οικονοµία, έχουν συµµετάσχει έως σήµερα στην αξιολόγηση του CR Index και, µε τον τρόπο αυτό, έχουν καταφέρει να συστηµατοποιήσουν και να αναπτύξουν τη στρατηγική τους στην Εταιρική Υπευθυνότητα. Πρόκειται για εταιρείες που εκπροσωπούν το 20% του ΑΕΠ της χώρας.

  Επιπλέον, οι δράσεις του Ινστιτούτου περιλαµβάνουν ανάπτυξη και διαχείριση επιµορφωτικών πρωτοβουλιών, διοργάνωση βραβεύσεων και εκδηλώσεων, συµµετοχή σε αναπτυξιακά και ερευνητικά προγράµµατα σχετικά µε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και ανάπτυξη συνεργασιών µε ιδιωτικούς και δηµόσιους οργανισµούς, ακαδηµαϊκά, ερευνητικά, εκπαιδευτικά δίκτυα άλλων χωρών και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. 

  Με σκοπό να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο και να µεταφέρει κατάλληλα προσαρµοσµένες για το ελληνικό πλαίσιο γνώσεις και τεχνικές, το Ινστιτούτο αναπτύσσει συνέργειες µε διεθνείς φορείς εγνωσµένου κύρους. Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης είναι πλήρες µέλος του CSR360 Global Partnership Network (CSR360 GPN), του διεθνούς δικτύου εταίρων του BITC. Αποτελείται από 133 µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς σε 67 χώρες και ως κύριο στόχο του έχει την προώθηση της ΕΚΕ µέσω της στενής συνεργασίας των µελών του και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, εργαλείων και µεθόδων (http://www.csr360gpn.org/). Το Ινστιτούτο διοικείται από επταµελές δ.σ., πρόεδρος του οποίου είναι ο κ. Δηµήτρης Μαύρος.

  O Δεικτης CR Index

  Ο Δείκτης Εταιρικής Ευθύνης CR Index είναι το πιο αναγνωρισµένο εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης των εταιρειών ως προς τις επιδόσεις τους σε θέµατα ΕΚΕ, µε βάση διεθνή κριτήρια. Αναπτύχθηκε από το Business in the Community το 2002, σε συνεργασία µε αναλυτές του City of London και εκπροσώπους επιχειρήσεων, µέσω µιας σειράς διαβουλεύσεων και εργαστηρίων στα οποία συµµετείχαν περισσότερες από 80 εταιρείες, καθώς και άλλα βασικά ενδιαφερόµενα µέρη. 

  Στην Ελλάδα ο CR Index εκπροσωπείται αποκλειστικά από το Ινστιτούτο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εδώ και 12 χρόνια, µε στόχο την παροχή στις ελληνικές επιχειρήσεις και στους οργανισµούς τού πιο αναγνωρισµένου εργαλείου αξιολόγησης και σηµείου αναφοράς για την αναγνώριση των επιδόσεών τους σε θέµατα ΕΚΕ µε βάση τα διεθνή κριτήρια.

  Σηµειώνεται ότι ο Δείκτης δεν εξετάζει συγκεκριµένες δράσεις, αλλά τη συνολική στρατηγική της εταιρείας σχετικά µε το περιβάλλον, την κοινωνία, τους εργαζοµένους και την αγορά. Σηµαντικό είναι να αναφέρουµε ότι ο Εθνικός Δείκτης CR Index συνδέεται άµεσα και υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της σχετικής νοµοθεσίας που υπάρχει στη χώρα µας για δηµοσιοποίηση µη οικονοµικών στοιχείων, αλλά εναρµονίζεται και µε τα GRI Standards (Global Reporting Initiative) για τη Σύνταξη Εκθέσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας.

  Τι εξεταζει ο Δεικτης

  Ο Δείκτης CRI είναι ένα σύγχρονο, στρατηγικό εργαλείο που µετράει την απόδοση των επιχειρήσεων και την επίδρασή τους σε τοµείς όπως η κοινωνία, το περιβάλλον, η αγορά, οι καταναλωτές και οι εργαζόµενοι. Η κατάρτιση του Δείκτη γίνεται µέσω έρευνας αξιολόγησης που εξετάζει τέσσερις βασικούς τοµείς διαχείρισης (Κοινωνία, Περιβάλλον, Αγορά και Χώρος Εργασίας) και έξι βασικούς τοµείς επιδράσεων (τρεις περιβαλλοντικούς και τρεις κοινωνικούς).

  Η έρευνα χωρίζεται σε πέντε ενότητες, καθεµία από τις οποίες έχει διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας στη συνολική βαθµολογία: Εταιρική Στρατηγική, Ενσωµάτωση, Διαχείριση, Τοµείς επίδρασης, Δηµοσιοποίηση. 

  Στη διαδικασία αξιολόγησης του CR Index, ανεξάρτητοι εµπειρογνώµονες επιθεωρούν, µε βάση τα παραπάνω κριτήρια, τις επιδόσεις των επιχειρήσεων στους συγκεκριµένους τοµείς και κατατάσσουν τους οργανισµούς σε Platinum, Gold, Silver και Bronze κατηγορίες. Από το 2012 ο Εθνικός Δείκτης συµπεριέλαβε το ανώτερο επίπεδο διάκρισης Diamond για εταιρείες που παρουσιάζουν µέγιστη ενσωµάτωση της Εταιρικής Ευθύνης µε τη συνολική εταιρική στρατηγική τους.

  Τα πλεονεκτηµατα

  Εκτός από την ανάδειξη των καλών πρακτικών που ακολουθούν οι επιχειρήσεις που συµµετέχουν στον CR Index, τα αποτελέσµατα της µελέτης παρέχουν περισσότερο ουσιώδεις και ακριβείς αποδείξεις για την ποιότητα διοίκησης µιας επιχείρησης. 

  Οι εκθέσεις (feedback reports) που παραλαµβάνουν οι εταιρείες που συµµετέχουν στην αξιολόγηση αποτελούν εργαλείο παρακολούθησης της προόδου τους σε θέµατα ΕΚΕ, παρέχοντας µεταξύ άλλων:

  - Σύγκριση µε τον κλάδο (benchmarking)
  - Σύγκριση µε το σύνολο των εταιρειών του CR Index
  - Λεπτοµερή ανάλυση ελλείψεων (gap analysis) για ανάληψη δράσεων
  - Αναγνώριση περιοχών βελτίωσης
  - Ανασκόπηση προτεραιοτήτων/στόχων για την επόµενη χρονιά
  - Κατανόηση της διαθέσιµης εξωτερικής βοήθειας
  - Εφαρµογή επιχειρηµατικών βελτιώσεων
  - Μακροπρόθεσµη θεώρηση. 

  Παράλληλα, µε τις εκθέσεις προσδιορίζονται περιπτώσεις ρίσκου και ευκαιριών και σηµείων προς βελτίωση που αφορούν την ΕΚΕ µιας επιχείρησης, αλλά και το αν οι καθορισµένες δραστηριότητες διεξάγονται µε συστηµατικό τρόπο. Τέλος, παρέχονται αξιόπιστες πληροφορίες από ανεξάρτητη πηγή στους συµµέτοχους (stakeholders) µιας επιχείρησης, οδηγώντας σε µακροχρόνιες σχέσεις εµπιστοσύνης µε τους συµµέτοχους.

  CRI Pass

  Ο δείκτης για τις εταιρείες που τώρα ξεκινούν τη δράση τους στην ΕΚΕ

  Για να διευκολυνει τις µικροµεσαίες αλλά και πολυεθνικές επιχειρήσεις που βρίσκονται στα πρώτα στάδια σχεδιασµού και υλοποίησης προγραµµάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας και θέλουν να ωφεληθούν από τα πλεονεκτήµατά της, το Ινστιτούτο ανέπτυξε ένα ειδικό διαγνωστικό εργαλείο, το CRI Pass, σε συνεργασία µε ανεξάρτητους ειδικούς και µε βάση διεθνή standards και πρακτικές. Ήδη περισσότερες από 15 ελληνικές αλλά και πολυεθνικές εταιρείες έχουν συµµετάσχει στο CRI Pass.

  Το CRI Pass δίνει τη δυνατότητα στους συµµετέχοντες να γνωρίσουν βασικά ζητήµατα που πρέπει να λαµβάνει υπόψη της µια υπεύθυνη επιχείρηση µε στόχο να αναγνωριστεί για την εφαρµογή της Εταιρικής Υπευθυνότητας και να την ενσωµατώσει ορθότερα στη στρατηγική, στη δοµή και λειτουργία της. Έτσι, η επιχείρηση προετοιµάζεται για τον απαιτητικότερο CR Index.

  Οι εταιρείες που συµµετέχουν στον δείκτη αυτό λαµβάνουν επίσης feedback report µε αναφορά στα δυνατά τους σηµεία, σε τοµείς που χρήζουν βελτίωσης και προτάσεις µελλοντικών ενεργειών.

  Επισηµαίνεται πως οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συµµετοχή στην αξιολόγηση του CRI PASS όλο τον χρόνο, ενώ η διαδικασία συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου είναι ένας µήνας.

  Οι 12 κορυφαίες επιχειρήσεις στην Εταιρική Υπευθυνότητα

  Η 12η Τελετη Βραβευσης των πιο υπεύθυνων εταιρειών στην Ελλάδα σύµφωνα µε τον δείκτη CR Index και CRI Pass πραγματοποιήθηκε µέσω ενός online event στις 30 Ιουνίου 2020. 

  Θέλοντας να αναγνωριστεί η ιδιαίτερα σηµαντική προσπάθεια που κατέβαλαν φέτος οι εταιρείες που συµµετείχαν στον Δείκτη, η Τελετή Βράβευσης θα γίνει έγινε µέσα από µια διαδικτυακή "virtual" εορταστική εκδήλωση. Για πρώτη φορά οι εταιρείες που έχουν συµµετέχει στον CR Index, τον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης, μπόρεσαν να µοιραστούν τη χαρά της βράβευσης και αναγνώρισης των προσπαθειών τους µαζί µε όλους τους εργαζοµένους και τους συνεργάτες τους. Παράλληλα, η εκδήλωση ήταν ανοιχτή και στο ευρύ κοινό.

  Την εκδήλωση τίμησαν µε την παρουσία τους εκπρόσωποι από την ελληνική επιχειρηµατική κοινότητα και εκπρόσωποι θεσµικών οργάνων. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε µε την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και Μέγας Χορηγός ήταν ο Όµιλος ΟΤΕ. Υποστηρικτές ήταν το PRC Group/The Management House, το Κέντρο Αειφορίας (CSE) και η Palladian.

  πιν

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ