Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 17-Ιουν-2020 18:57

  Pasal: Χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην ΑΜΚ από 19/6

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η 19η Ιουνίου ορίζεται ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Pasal με καταβολή μετρητών. Από την ίδια ημερομηνία (19.06.2020), οι υφιστάμενες μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση.

  Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε €8.419.464 και θα διαιρείται σε 16.838.928 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστη.

  Αναλυτικότερα, σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει τα εξής:

  Δυνάμει της από 02.12.2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας σε συνδυασμό με την από 25.05.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού €7.483.968 με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία οκτώ (8) νέες μετοχές για κάθε μία (1) υφιστάμενη μετοχή. Ειδικότερα, αποφασίστηκε να εκδοθούν και διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς έως 14.967.936 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστη (οι "Νέες Μετοχές") και τιμή διάθεσης €0,67 (η "Τιμή Διάθεσης") για κάθε μία νέα μετοχή (εφεξής η"Αύξηση"). Η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

  Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε €8.419.464 και θα διαιρείται σε 16.838.928 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστη. Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Αύξησης, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα ανέλθουν σε €10.028.517. Η υπέρ το άρτιο διάφορα ύψους έως €2.544.549 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας "Διαφορά υπέρ το άρτιο".

  Την 25.02.2020 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2090227 η με αριθμό 22311/25-02-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΝΝ46ΜΤΛΡ-53Σ ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

  Ημερομηνία αποκοπής Δικαιώματος Προτίμησης

  Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 19.06.2020. Από την ίδια ημερομηνία (19.06.2020), οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το "Χ.Α.") χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση και η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., όπως ισχύει.

  Δικαίωμα Προτίμησης Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (το "Σ.Α.Τ.") την 22.06.2020 (record date) για την Εταιρεία καθώς και όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χ.Α.

  περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 24.06.2020 έως και την 07.07.2020. 

  Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους.

  Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους.

  Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 02.07.2020.

  Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 07.07.2020) αποσβένονται και παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως.

  Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθόλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών των μετόχων (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακη τραπεζας), είτε απευθείας στα καταστήματα της Alpha Bank (για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους). Οι μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των χειριστών τους θα αιτούνται τηνάσκηση των δικαιωμάτων τους από το χειριστή τους.

  Για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης μέσω της Alpha Bank, οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα τα ασκούν, με την προσκόμιση της σχετικής "Βεβαίωσης Δέσμευσης Δικαιωμάτων" της "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων" (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και την ταυτόχρονη καταβολή του αντιτίμου των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης.

  Ειδικότερα, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στα καταστήματα της Alpha Bank οι κάτοχοί τους θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

  α) Να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. καθώς και τη σχετική "Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων" για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους

  β) Να δηλώσουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης.

  γ) Να καταβάλουν, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί για την Αύξηση, το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησής τους.

  Η καταβολή του ως άνω ποσού θα γίνεται, είτε με κατάθεση μετρητών στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί ειδικά για την Αύξηση αυτή είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο μέτοχος στην Alpha Bank κατά ποσό ίσο με το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού της Αύξησης.

  Σύμφωνα με την απόφαση της από 02.12.2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, κλασματικές μετοχές δεν θα εκδοθούν.

  Ο μέγιστος αριθμός Νέων Μετοχών για τις οποίες μπορεί εγγραφεί ένας κάτοχος δικαιωμάτω νπροτίμησης είναι άμεση συνάρτηση του αριθμού των  δικαιωμάτων προτίμησης που κατέχει.

  Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησής τους, οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη ή μεταβιβάσιμη.

  Οι επενδυτές που ασκούν δικαιώματα προτίμησης δεν επιβαρύνονται με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των Νέων Μετοχών τους και με οποιοδήποτε άλλο κόστος. Για την αγορά δικαιωμάτων προτίμησης ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει συμφωνήσει με την Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή την τράπεζα που συνεργάζεται για την ως άνω αγορά καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. 

  Οι Νέες Μετοχές, θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και στο Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ., που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους. Εάν, παρά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, εξακολουθούν να παραμένουν αδιάθετες μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξουσιοδοτηθεί από την από 02.12.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας να διαθέσει τις μετοχές αυτές κατά την κρίση του, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μόνον κατά το ποσό της μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει (δυνατότητα μερικής κάλυψης).

  Δυνατότητα Υπαναχώρησης

  Σε περίπτωση δημοσίευσης συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και το άρθρο 16 του ν.3401/2005 (κατά την έκταση που ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129), επενδυτές που έχουν εγγραφεί για την απόκτηση Νέων Μετοχών δύνανται να υπαναχωρήσουν από την εγγραφή τους το αργότερο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος.

  Σημειώνεται ότι μετά την πιστοποίηση καταβολής του ποσού της Αύξησης από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018) με μέριμνα του Δ.Σ. της Εταιρείας και τη σχετική καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. δεν είναι δυνατή η ανάκλησή της για οποιοδήποτε λόγο.

  Ενημερωτικό Δελτίο

  Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 17.06.2020 και θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στις 18.06.2020 σε ηλεκτρονική μορφή:

  -στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών
  (https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/company-prospectus/-/select-company/1171)
  -της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia),
  -της Εταιρείας (http://www.pasal.gr/index.php/el/ependytikes-sxeseis/enimerotika-deltia),

  Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι δωρεάν διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας (Διεύθυνση: Δορυλαίου 10 -12, Τ.Κ. 11521, τηλ.: 210 6967600), κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης.

  Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α., μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από την Εταιρεία και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

  Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χ.Α.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ