Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 04-Ιουν-2020 10:43

  Πλαίσιο: Η διανομή μερίσματος μεταξύ των θεμάτων της Γ.Σ.

  Πλαίσιο: Η διανομή μερίσματος μεταξύ των θεμάτων της Γ.Σ.
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η λήψη απόφασης περί διανομής μερίσματος και η έγκριση της Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου για το 2019 θα είναι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν και για τα οποία θα ληφθούν αποφάσεις στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Ιουνίου.

  Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, λόγω κορονοϊού η γενική συνέλευση θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της.

  Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ" (εφεξής για λόγους συντομίας "Εταιρεία"), καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

  Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της 31ης εταιρικής χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.2019), μετά των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω εταιρικής χρήσεως (01.01.2019-31.12.2019), καθώς και των
  σχετικών ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.


  Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.2019), λήψη απόφασης περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

  Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης 31ης εταιρικής χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.2019), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

  Θέμα 4ο: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το Δημόσιο Μητρώο για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

  Θέμα 5ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και καθορισμός-προέγκριση νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού
  Συμβουλίου.
   
  Θέμα 6ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.2019) σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.


  Θέμα 7ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα.

  Θέμα 8ο: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα.

  Θέμα 9ο: Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και για τη συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

  Θέμα 10ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

  Λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό της εξάπλωσης και περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 25ης Ιουνίου 2020 θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με
  χρήση ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 2 της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. Α΄ 68/20.03.2020), του άρθρου 125 του ν. 4548/2018, του άρθρου 22 παρ. 7 του Καταστατικού της Εταιρείας και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα. 

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ