Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 20-Μαρ-2020 12:01

  Intrakat: Απόφαση ΕΓΣ για πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη

  Intrakat: Απόφαση ΕΓΣ για πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Να  θεσπίσει  διετές πρόγραμμα  διάθεσης  μετοχών  στα  μέλη  του  Διοικητικού Συμβουλίου  και  σε  Διευθυντικά  Στελέχη  της  Εταιρείας   εξουσιοδότησε  το Διοικητικό  Συμβούλιο  της  ΙΝΤRAKAT η σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρειας.

  Ταυτόχρονα, η Γ.Σ. προχώρησε στην εκλογή  νέου  Διοικητικού  Συμβουλίου και στην εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη.

  Ειδικότερα, η ΙΝΤRAKAT ενημερώνει  το  επενδυτικό  κοινό  ότι  την  20η  Μαρτίου 2020 και ώρα 10 π.μ., στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Κτίριο  Β7, Αμφιθέατρο, 2ος όροφος), συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με  την από 18.2.2020 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της. 

  Στη  Γενική  Συνέλευση  παρέστησαν  αυτοπροσώπως  ή  με  αντιπρόσωπό  τους  δέκα  (10)  μέτοχοι  εκπροσωπούντες  25.050.697 συνολικά  μετοχές  και  ψήφους,  ήτοι  ποσοστό  82,19% του  καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και και ελήφθησαν  οι εξής αποφάσεις: 

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
  1)  Εκλογή  νέου  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Εταιρείας  και  ορισμός  των  ανεξάρτητων  μη  εκτελεστικών  μελών,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  87  παρ. 5  του  Ν.4548/2018  και  το  άρθρο  3  του  Ν.3016/2002.

  Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
  Επιτευχθείσα Απαρτία: 82,19% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
  Εκλέχθηκε  από  τη  Γενική  Συνέλευση  νέο  9μελές  Διοικητικό  Συμβούλιο  της Εταιρείας  και  ορίσθηκαν τα ανεξάρτητα μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002, ως ακολούθως:
  1.  Δημήτριος Κούτρας του Αθανασίου,  
  2.  Πέτρος Σουρέτης του Κωνσταντίνου,   
  3.  Δημήτριος Θεοδωρίδης του Σάββα,  
  4.  Δημήτριος Παππάς του Αριστείδη,  
  5.  Γεώργιος Άννινος του Αριστοτέλη,  
  6.  Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου,
  7.  Κωνσταντίνος Κόκκαλης του Σωκράτη,  
  8.  Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
  9.  Ιωάννης Μαρμαγγιόλης του Σπυρίδωνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 

  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  εκλέχθηκε  με  πενταετή  θητεία,  ήτοι  από  την 20.3.2020  έως  και  την  19.3.2025,  η  οποία  παρατείνεται  μέχρι  τη  λήξη  της προθεσμίας  εντός  της  οποίας  πρέπει  να  συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει την εξαετία. 

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.050.697      
  Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%
  Έγκυρα: 25.050.697    

  Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
  Υπέρ: 24.487.033 (97,75%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 563.664 (2,25%).

  2) Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.  

  Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

  Επιτευχθείσα Απαρτία: 82,19 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

  Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση η εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, με  θητεία ίση με τη θητεία του νέου  Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται αποκλειστικά  από μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα :
  (α) από τα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας  του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και  
  (β) από ένα μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ.
  (γ) ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της.

  Επίσης,  εξουσιοδοτήθηκε    το  Διοικητικό Συμβούλιο  να  ορίσει  τα  μέλη  της Επιτροπής Ελέγχου, τηρουμένων των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.050.697       
  Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%
  Έγκυρα: 25.050.697         
  Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
  Υπέρ: 25.050.697  (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%).

  3) Θέσπιση  προγράμματος  διάθεσης  μετοχών  με  τη  μορφή  δικαιώματος προαιρέσεως  – stock options, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 10 του Καταστατικού της Εταιρείας και τις διατάξεις του  άρθρου 113 του Ν. 4548/2018.

  Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

  Επιτευχθείσα Απαρτία: 82,19 %  του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

  Η  Γενική  Συνέλευση  εξουσιοδότησε  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Εταιρείας να  θεσπίσει  διετές πρόγραμμα  διάθεσης  μετοχών  στα  μέλη  του  Διοικητικού Συμβουλίου  και  σε  Διευθυντικά  Στελέχη  της  Εταιρείας  (όπως  αυτά ορίζονται  στο  οργανόγραμμά  της  που  εγκρίνεται  από  το  Διοικητικό Συμβούλιο), με συμμετοχή των δικαιούχων σε αύξηση κεφαλαίου της Εταιρείας και  λαμβάνοντας  όλες  τις  σχετικές  αποφάσεις,  υπό  τις  προϋποθέσεις  του άρθρου  113  του  Ν. 4548/2018. Η  τιμή  διάθεσης  των  μετοχών  ορίστηκε  στο ποσό  των  τριάντα λεπτών (€0,30) ανά  μετοχή. Η συνολική ονομαστική αξία των προς διάθεση μετοχών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει  συνολικά  το  1/10  του   καταβεβλημένου  σήμερα  μετοχικού  κεφαλαίου  της  Εταιρείας.  Κατά  τα  λοιπά,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  εξουσιοδοτήθηκε  να  καθορίσει  τους δικαιούχους  και  τους  όρους άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για δύο (2) έτη.   Οι  ειδικότεροι  όροι  χορήγησης του δικαιώματος  προαίρεσης  και  διάθεσης  των  σχετικών  μετοχών  στους δικαιούχους  θα  καθορισθούν  σύμφωνα  με  αντικειμενικά  κριτήρια, που  λαμβάνουν  υπόψη  τους  ενδεικτικά  παραμέτρους  όπως  την  συνεισφορά των  συγκεκριμένων στελεχών  της  εταιρείας  στην  κερδοφορία   και  επίτευξη των  στόχων  αυτής  (αύξηση  EBITDA, αύξηση  κύκλου  εργασιών,  λήψη εργοληπτικού  πτυχίου  ανώτατης  κατηγορίας)  κατά  τα τελευταία  έτη.  Την ευθύνη  της  παρακολούθησης  της  πορείας  του  προγράμματος διάθεσης μετοχών  θα  έχει  το  Διοικητικό  Συμβούλιο,  το  οποίο  θα  ελέγχει και θα  επιβεβαιώνει  την συνδρομή των αντικειμενικών κριτηρίων ανά δικαιούχο.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.050.697        
  Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%
  Έγκυρα: 25.050.697    
  Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
  Υπέρ: 24.487.033 (97,75%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 563.664 (2,25%).

  4) Διάφορες Ανακοινώσεις 
  Δεν υπήρχαν θέματα προς ανακοίνωση.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ