Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 26-Νοε-2019 14:44

  ΕΛΤΡΑΚ: Με 92,54% η ELTRAK CB και τα συντονισμένα πρόσωπα μετά τη δημόσια πρόταση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τα αποτελέσματα της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της ΕΛΤΡΑΚ, ονομαστικής αξίας 0,34 ευρώ η κάθε μία, ανακοίνωσε η ELTRAK CP (ο Προτείνων).

  Οι μετοχές που δεν κατείχαν η ELTRAK CP και τα συντονισμένα πρόσωπα κατά την ημερομηνία που κατέστη υποχρεωτική η υποβολή της δημόσιας πρότασης ήταν 3.243.215 μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 23,08% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και το προσφερόμενο αντάλλαγμα ήταν 3,30 ευρώ ανά Μετοχή.

  Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, 51 Μέτοχοι αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση, προσφέροντας συνολικά 907.705 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 6,46% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

  Από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου αποδοχής, η ELTRAK CP απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών συνολικά 1.287.618 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 9,16% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα.

  Επομένως, κατά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερθεισών Μετοχών, ο Προτείνων θα κατέχει συνολικά 11.473.079 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 81,65% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ενώ κατά την ίδια ημερομηνία ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα κατέχουν συνολικά 13.003.079 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 92,54% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Πρόσθετες Μετοχές που τυχόν αποκτήσει ο Προτείνων μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ως άνω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης δεν περιλαμβάνονται στο ανωτέρω ποσοστό.

  Η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχθέντες Μετόχους θα ξεκινήσει περί την 28η Νοεμβρίου 2019.

  Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι από το καταβλητέο προς τους Αποδεχθέντες Μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθεί το ποσό που αναλογεί στον φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης του άρθρου 9 του Ν. 2579/1998, ο οποίος σήμερα ανέρχεται σε 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Προσφερθεισών Μετοχών.

   Επιπρόσθετα, ο Προτείνων:

  (α) θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/22.4.2013 της Ε.Κ. και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν, των Μετοχών των υπόλοιπων μετόχων της Εταιρείας, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, σε τιμή ανά Μετοχή ίση προς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (δηλ. 3,30 Ευρώ ανά Μετοχή), (στο εξής το "Δικαίωμα Εξαγοράς"), και

  (β) υποχρεούται να αγοράσει μέσω συναλλαγών στο Χ.Α. όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης έναντι καταβολής σε μετρητά του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου. Προς το σκοπό αυτό, ο Προτείνων έχει εισαγάγει μέσω της Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ πάγια εντολή για την αγορά Μετοχών έναντι του Προσφερομένου Ανταλλάγματος (δηλ. 3,30 Ευρώ ανά Μετοχή) (στο εξής το "Δικαίωμα Εξόδου").

  8. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς ή και του Δικαιώματος Εξόδου, ο Προτείνων θα ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για την διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία (γενική συνέλευση) ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα ψηφίσουν υπέρ της διαγραφής. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής της από το Χ.Α. Σύμβουλος του Προτείνοντος & Διαχειρίστρια

  Σημειώνεται ότι συντονισμένα πρόσωπα είναι ο Προτείνων και η κα. Κόβα Νατάσα όπως επίσης και τα πρόσωπα που ελέγχονται από τους εν λόγω μετόχους, τα πρόσωπα μέσω των οποίων ασκείται ο έλεγχος στον Προτείνοντα, ήτοι η Conmach Limited (ως μοναδικός μέτοχος του Προτείνοντος) και η CP Holdings Limited (ως μοναδικός μέτοχος της Conmach Limited), καθώς και οι ελεγχόμενες από αυτά τα πρόσωπα εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 (γ) του Ν. 3556/2007.

  Η Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Προτείνοντος και Διαχειρίστρια στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ