Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 11-Σεπ-2019 17:03

  Τεχνική Ολυμπιακή: Τη διερεύνηση αναδιάρθρωσης της δομής ενέκρινε η Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη διερεύνηση αναδιάρθρωσης της δομής της Εταιρείας και του Ομίλου και τη διερεύνηση μεταβίβασης ζημιογόνων μέχρι τώρα δραστηριοτήτων εταιρειών ή κλάδων αυτών του Ομίλου ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ A.E.

  Όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 27.588.054 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 67,79% επί συνόλου 40.693.350 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

  Εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εισηγήσεις του Δ.Σ. της εταιρείας προς τους μετόχους αυτής, όπως αυτές είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

  Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω:

  Θέμα 1ο: 1.  Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2018 - 31/12/2018, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και με κάθε άλλη ειδική διάταξη, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.488.067 (ποσοστό 99,64% των συμμετεχόντων, 67,55% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Αποχές: 99.987 (ποσοστό 0,36% των συμμετεχόντων, 0,25% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Θέμα 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01/01/2018 - 31/12/2018 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.488.067 (ποσοστό 99,64% των συμμετεχόντων, 67,55% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Αποχές: 99.987 (ποσοστό 0,36% των συμμετεχόντων, 0,25% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Θέμα 3ο: Επικύρωση του συνόλου των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. και ιδίως αυτών που αφορούν στις εκτιμήσεις της αξίας των ακινήτων του Ομίλου κατά τη λήξη της κλειομένης χρήσης, και έγκριση των σχετικών διαχειριστικών πράξεων ως και των πράξεων εκπροσώπησης.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.588.054 (ποσοστό 100% των συμμετεχόντων, 67,79% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Θέμα 4ο: Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών, μέλους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ως και την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού πιστοποιητικού για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους, βάσει της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου κατ άρθρο 44 Ν. 4449/2017.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.588.054 (ποσοστό 100% των συμμετεχόντων, 67,79% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2018 καθώς και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2019.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.588.054 (ποσοστό 100% των συμμετεχόντων, 67,79% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Θέμα 6ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.588.054 (ποσοστό 100% των συμμετεχόντων, 67,79% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Θέμα 7ο: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 Ν. 4449/2017.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.588.054 (ποσοστό 100% των συμμετεχόντων, 67,79% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Θέμα 8ο: Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή και σε διευθυντές αυτής που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.588.054 (ποσοστό 100% των συμμετεχόντων, 67,79% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Θέμα 9ο: Έγκριση αποφάσεως διοικητικού συμβουλίου με την οποία παρασχέθηκε εγγύηση υπέρ της θυγατρικής εταιρείας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.488.067 (ποσοστό 99,64% των συμμετεχόντων, 67,55% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Αποχές: 99.987 (ποσοστό 0,36% των συμμετεχόντων, 0,25% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Θέμα 10ο: Τροποποίηση / κατάργηση / αναδιατύπωση του συνόλου των άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας, ήτοι των άρθρων 1 έως 48 προκειμένου, μεταξύ άλλων, να εναρμονισθεί το καταστατικό με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.588.054 (ποσοστό 100% των συμμετεχόντων, 67,79% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Θέμα 11ο: Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.588.054 (ποσοστό 100% των συμμετεχόντων, 67,79% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Θέμα 12ο: Διερεύνηση μεταβίβασης ζημιογόνων μέχρι τώρα δραστηριοτήτων εταιρειών ή κλάδων αυτών του Ομίλου.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.588.054 (ποσοστό 100% των συμμετεχόντων, 67,79% του μετοχικού κεφαλαίου).

  Θέμα 13ο: Διερεύνηση αναδιάρθρωσης της δομής της Εταιρείας και του Ομίλου.

  Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.588.054 (ποσοστό 100% των συμμετεχόντων, 67,79% του μετοχικού κεφαλαίου).

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ