Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 09-Σεπ-2019 19:20

  Q&R: Στις 27 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται η Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Αναβλήθηκε η συζήτηση και λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στο πλαίσιο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της "QUALITY & RELIABILITY  A.E." μετά από αίτηση όλων των παριστάμενων μετόχων  εκπροσωπούντων άνω του ενός εικοστού του (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Ημερομηνία συνέχισης της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε η 27η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή   και ώρα 14:00 μ.μ.  στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα, αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση.

  Αναλυτικά, η εταιρεία ανακοίνωσε τα εξής:

  Η "QUALITY & RELIABILITY  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"" και τον διακριτικό τίτλο "QUALITY & RELIABILITY  A.E.", σύμφωνα με τον ν.3556/2007 και την παράγραφο 4.1.3.3 παρ.3  του Κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

  Την  9η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της "QUALITY & RELIABILITY  A.E.", στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, Κονίτσης 11Β στο Μαρούσι, 3ος όροφος, για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

   Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβαν μέρος πέντε (5) μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 10.146.939  κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ήτοι ποσοστό 37,74% επί των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

  Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της απαρτίας δεν υπολογίσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2α του ΠΔ 82/1996,  455.840 μετοχές και δικαιώματα ψήφου τα οποία ανήκουν στην μέτοχο ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΒΕ οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου στην Γενική Συνέλευση αφού  δεν έχουν παράσχει στην Εταιρεία τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετόχων τους  κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 1 του Π.Δ. 82/96.  Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων  έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις  επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως

  Ύστερα από αίτηση όλων των παριστάμενων μετόχων  εκπροσωπούντων άνω του ενός εικοστού του (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αναβλήθηκε η συζήτηση και λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και της παρ. 5 άρθρο 141 Ν. 4548/2018).

  Ημερομηνία συνέχισης της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε η 27η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή   και ώρα 14:00 μ.μ.  στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα.

  Στην Γενική Συνέλευση της 27ης Σεπτεμβρίου 2019 δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως Μέτοχοι της Εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η εταιρία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. στα οποία τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας, κατά την 04.09.2019, ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 9.9.2019 ("Ημερομηνία Καταγραφής"). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση της παραπάνω εξ΄ αναβολής συνεδρίασης κατ' άρθρο 6 παρ. 124 Ν.4548/2018 δεδομένου ότι η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ως άνω ημερομηνία καταγραφής.  Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ