Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 02-Ιουλ-2019 11:14

  Elbisco: Διαδικασία αναγγελίας δικαιωμάτων μετοχών για την ονομαστικοποίηση ανωνύμων μετοχών της

  Elbisco: Διαδικασία αναγγελίας δικαιωμάτων μετοχών για την ονομαστικοποίηση ανωνύμων μετοχών της
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σε ονομαστικοποίηση των μετοχών της εταιρείας προβαίνει η Elbisco στα πλαίσια εναρμόνισής της με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, εξειδικεύοντας τη διαδικασία αναγγελίας δικαιωμάτων μετόχων και τη διαδικασία αντικατάστασης των ανωνύμων μετοχών και έκδοσης ονομαστικών μετοχών.

  Σύμφωνα, με την από 21-06-2019 Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Εταιρία θέτει σε εφαρμογή τη διαδικασία κατάργησης των ανωνύμων μετοχών αυτής και την έκδοση ονομαστικών μετοχών σε αντικατάσταση των ανωνύμων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 184 και 40 του Ν. 4548/2018.

  Η διαδικασία αναγγελίας δικαιωμάτων μετόχων και λοιπών δικαιούχων δικαιωμάτων επί μετοχών, όπως και αντικατάστασης ανωνύμων μετοχών και έκδοσης ονομαστικών μετοχών, θα είναι η ακόλουθη:

  1.    Η Εταιρία διατηρεί η ίδια το βιβλίο μετόχων του άρθρου 41 του Ν. 4548/2018. Οι υπάρχοντες μέτοχοι - δικαιούχοι θα πρέπει να αναγγείλουν στην Εταιρία τα επί των μετοχών δικαιώματά τους έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, ώστε να εγγραφούν στο εν λόγω βιβλίο μετόχων και να εκδοθούν, αντιστοίχως οι νέοι ονομαστικοί τίτλοι μετοχών, οι οποίοι θα εκδίδονται σε έντυπη μορφή. Διευκρινίζεται ότι μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και ενόσω οι μέτοχοι ή άλλοι δικαιούχοι δεν έχουν αναγγείλει τα δικαιώματά τους, οι μετοχές δεν παρέχουν μετοχικά δικαιώματα ούτε και μπορούν να μεταβιβασθούν. Για τους μετόχους ή άλλους δικαιούχους που δεν θα αναγγείλουν τα δικαιώματά τους, εφαρμόζεται το άρθρο 50 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ήτοι  α) Αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη γενική συνέλευση και ψήφου. Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας. β) Τα μερίσματα που αντιστοιχούν στις μετοχές των μη αναγγελθέντων μετόχων ή άλλων δικαιούχων προσαυξάνουν το μέρισμα των λοιπών μετόχων. γ) Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, το δικαίωμα προτίμησης που αντιστοιχεί στις μετοχές των μη αναγγελθέντων μετόχων ή άλλων δικαιούχων δεν ασκείται και προσαυξάνει το δικαίωμα των λοιπών μετόχων.

  2.    Η αναγγελία των επί των μετοχών δικαιωμάτων των μετόχων ή άλλων δικαιούχων των ανωνύμων μετοχών της Εταιρίας θα λάβει χώρα κατά τον εξής τρόπο: 

  Α) Οι κ.κ. μέτοχοι και λοιποί δικαιούχοι δικαιωμάτων επί των μετοχών, προς αποφυγή καθυστερήσεων στην εξυπηρέτηση των κ.κ. μετόχων ή λοιπών δικαιούχων και για την παροχή διευκρινίσεων, θα πρέπει να έλθουν σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Τμήμα Μετόχων της Εταιρίας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-6039511 ή να προβούν σε αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση ac@elbisco.gr.

  Β) Κατόπιν της ανωτέρω σχετικής επικοινωνίας της προηγούμενης παραγράφου, κατά τη διάρκεια της οποίας θα κλείνεται σχετικό ραντεβού, οι κ.κ. μέτοχοι και λοιποί δικαιούχοι δικαιωμάτων επί των μετοχών θα πρέπει να προσέρχονται αυτοπροσώπως στην έδρα της Εταιρίας, στο Πικέρμι Αττικής, 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, κατά τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη και ώρες από 10.00 πμ έως 1.00 μ.μ., με αρχική ημερομηνία προσέλευσης την 2α Ιουλίου 2019 και καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2019.               

  Γ) Για τον σκοπό της ταυτοποίησης των κ.κ. μετόχων ή άλλων δικαιούχων των ανωνύμων μετοχών της Εταιρίας, οι οποίοι είναι φυσικά πρόσωπα, οι προσερχόμενοι μέτοχοι ή άλλοι δικαιούχοι, θα πρέπει να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή ενεργό διαβατήριο ώστε αυτή να είναι εφικτή από το Τμήμα Μετόχων της Εταιρίας. Προς διευκόλυνση του Τμήματος Μετόχων της Εταιρίας, οι κ.κ. μέτοχοι και λοιποί δικαιούχοι δικαιωμάτων επί των μετοχών καλούνται να φέρουν μαζί τους τυχόν αποδεικτικό έγγραφο, το οποίο να αποδεικνύει την μετοχική ιδιότητά τους ή την όποια άλλη κτήση δικαιωμάτων επί μετοχών της Εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση, οι προσερχόμενοι μέτοχοι ή άλλοι δικαιούχοι θα πρέπει πέραν των ανωτέρω, να φέρουν και να καταθέσουν στην Εταιρία υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους, με την οποία να δηλώνουν ότι είναι μέτοχοι ή έχουν οιοδήποτε άλλο δικαίωμα επί μετοχών και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν ή επί των οποίων διατηρούν δικαιώματα. Η παράδοση των ονομαστικών μετοχών, σε περίπτωση αδυναμίας αυτοπρόσωπης προσέλευσης, θα είναι δυνατή να λάβει χώρα μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, έχοντα εξουσιοδοτήσεις με θεώρηση του γνησίου υπογραφής ή συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων των μετόχων ή λοιπών δικαιούχων και αντίγραφο των ανωτέρω εγγράφων ταυτοποίησης των μετόχων ή λοιπών δικαιούχων. Εξυπακούεται ότι τα ως άνω εξουσιοδοτημένα πρόσωπα θα πρέπει να προσκομίζουν και τα λοιπά προαναφερόμενα δικαιολογητικά έγγραφα και όσον αφορά την αστυνομική ταυτότητα ή το ενεργό διαβατήριο του μετόχου ή δικαιούχου επί των μετοχών, θα πρέπει να προσκομίζονται σε φωτοαντίγραφα. Τέλος, και όσον αφορά κληρονόμους μετόχων ή δικαιούχων δικαιωμάτων επί των μετοχών, διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να προσκομίζονται περαιτέρω των ανωτέρω περιγραφόμενων εγγράφων στην παρούσα παράγραφο, τα ακόλουθα κατά περίπτωση έγγραφα: α) αν υπάρχει κληρονομητήριο: i)Επικυρωμένο αντίγραφο κληρονοµητηρίου, ii) πρόσφατο (τριμήνου) πιστοποιητικό περί µη ανάκλησης / τροποποίησης / ακύρωσης του κληρονοµητηρίου. β) αν υπάρχει διαθήκη: i) Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικών του αρμόδιου δικαστηρίου περί δημοσίευσης της διαθήκης (ιδιόγραφης, µυστικής, έκτακτης) ή επικυρωμένο αντίγραφο της δημόσιας διαθήκης, ii) Επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών του αρμόδιου δικαστηρίου, µε τα οποία κηρύχθηκε η ιδιόγραφη διαθήκη κυρία (µόνο στην περίπτωση που πρόκειται για ιδιόγραφη διαθήκη, η οποία κηρύχθηκε κυρία), iii) πρόσφατο (τριμήνου) πιστοποιητικό περί µη δημοσίευσης άλλης διαθήκης, iv) πρόσφατο (τριμήνου) πιστοποιητικό περί µη αμφισβήτησης του κληρονομικού δικαιώματος, v) Σε περίπτωση αποποίησης επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής έκθεσης. γ) αν έχει γίνει από τον κληρονόμο αποδοχή κληρονομιάς (η οποία συμπεριλαμβάνει και μετοχές ή επ’ αυτών δικαιώματα): i) Επικυρωμένο αντίγραφο του συμβολαιογραφικού εγγράφου αποδοχής της κληρονομιάς του θανόντος. δ) αν δεν υπάρχει κληρονομητήριο ή διαθήκη ή δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς: i) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του θανόντος, ii) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών του θανόντος, iii) πρόσφατο (τριμήνου) πιστοποιητικό περί µη δημοσιεύσεως διαθήκης του θανόντος, iv) πρόσφατο (τριμήνου) πιστοποιητικό περί µη αμφισβήτησης του κληρονομικού δικαιώματος, v) Σε περίπτωση αποποίησης τη σχετική έκθεση. ε) αν έχει γίνει από τον κληρονόμο αποδοχή κληρονομιάς (με διαθήκη η οποία δεν συμπεριλαμβάνει και μετοχές ή επ’ αυτών δικαιώματα): i) Επικυρωμένο αντίγραφο του συμβολαιογραφικού εγγράφου αποδοχής της κληρονομιάς του θανόντος, ii) Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικών του αρμόδιου δικαστηρίου περί δημοσίευσης της διαθήκης (ιδιόγραφης, µυστικής, έκτακτης) ή επικυρωμένοι αντίγραφο της δημόσιας διαθήκης, iii) Επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών του αρμόδιου δικαστηρίου, µε τα οποία κηρύχθηκε η ιδιόγραφη διαθήκη κυρία (µόνο στην περίπτωση που πρόκειται για ιδιόγραφη διαθήκη, η οποία κηρύχθηκε κυρία), iv) πρόσφατο (τριμήνου) πιστοποιητικό περί µη δημοσίευσης άλλης διαθήκης, v) πρόσφατο (τριμήνου) πιστοποιητικό περί µη αµφισβήτησης του κληρονομικοί δικαιώματος. στ) αν έχει γίνει από τον κληρονόμο αποδοχή κληρονομιάς (χωρίς διαθήκη η οποία δεν συμπεριλαμβάνει και μετοχές ή επ’ αυτών δικαιώματα): i) Επικυρωμένο αντίγραφο του συμβολαιογραφικού εγγράφου αποδοχής της κληρονομιάς του θανόντα, ii) πρόσφατο (τριμήνου) πιστοποιητικό περί µη δημοσιεύσεως διαθήκης του αποβιώσαντα (εφόσον έχει χωρίσει εξ αδιαθέτου διαδοχή), iv Πιστοποιητικό περί µη αμφισβήτησης του κληρονομικού δικαιώματος.  

  Δ) Για τον σκοπό της ταυτοποίησης των μετόχων ή άλλων δικαιούχων των ανωνύμων μετοχών της Εταιρίας, οι οποίοι είναι νομικά πρόσωπα, οι εκπρόσωποι των μετόχων ή άλλων δικαιούχων / νομικών προσώπων, πέραν των αναφερομένων εγγράφων στην παράγραφο 2β του παρόντος, θα πρέπει να προσκομίζουν και τα εξής έγγραφα: 1) Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ από το οποίο να προκύπτει ότι η μέτοχος – δικαιούχος εταιρία παραμένει ενεργή. 2) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ.   3) Εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου – μετόχου ή άλλου δικαιούχου προς το φυσικό πρόσωπο το οποίο θα προσέλθει για την παραλαβή των ονομαστικών μετοχών του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου του νομικού προσώπου, θα πρέπει να προσκομίζεται και νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής απόφασης του αντιστοίχου οργάνου.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ