Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 08-Απρ-2019 13:55

  Κεράμεια-Αλλατίνη: Έως το τέλος του έτους το business plan για την αξιοποίηση των ακινήτων

  Κεράμεια-Αλλατίνη: Έως το τέλος του έτους το business plan για την αξιοποίηση των ακινήτων
  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη δέσμευση για κατάρτιση Business Plan έως το τέλος του έτους για τη λήψη μέτρων για την αξιοποίηση των ακινήτων της Κεράμεια-Αλλατίνη και για την εκπόνηση έκθεσης εκτίμησης ακινήτων επίσης μέχρι το τέλος του έτους από αναγνωρισμένο εκτιμητή, ανέλαβε ο πρόεδρος της Δ.Σ. της εταιρείας Αχιλλάς  Κ. Κώτσιας, στην έκτακτη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε σήμερα. 

  Ανακοίνωσε ακόμη ότι θα μεριμνήσει να ρυθμιστούν οι ληξηπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο (Εφορία , Ι.Κ.Α) καθώς και της οφειλές  προς την Τράπεζα.

  Στην έκτακτη Γ.Σ. της εταιρείας εγκρίθηκαν επίσης οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2015, 2016 και 2017. Παράλληλα, στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας τονίζεται ότι οι   οικονομικές   καταστάσεις  της  χρήσης  2018  θα  συνταχθούν  και θα  δημοσιευθούν  εμπρόθεσμα.

  Ολόκληρη η ανακοίνωση της εταιρείας:

  Στην Θεσσαλονίκη την 8η Απριλίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8η πρωινή συνήλθαν οι μέτοχοι, της Ανώνυμης Εταιρείας "ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων και Συμμετοχών", στα γραφεία της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

  Της Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού της Εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αχιλλεύς Κ. Κώτσιας, ο οποίος προσλαμβάνει ως  Γραμματέα τον κ. Ζαγόρη Λ. Γεώργιο. Η ΕΓΣ είναι νόμιμη  γιατί  συμμετείχε  σε  αυτή  το  79,99% του  Μετοχικού  Κεφαλαίου.

  Στη συνέχεια εκλέχθηκε  οριστικός Πρόεδρος της  ΕΓΣ ο κ. Αχιλλεύς Κ. Κώτσιας και γραμματέας ο κ. Ζαγόρης Λ. Γεώργιος.

  Επί του 1ου Θέματος της ημερησίας διατάξεως.

  1.1.Ο πρόεδρος της Eκτακτης Γενικής Συνέλευσης εγχειρίζει προς ανάγνωση στον γραμματέα, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση  Ελέγχου της Ορκωτής  Ελέγκτριας -Λογίστριας καθώς και τις Οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1 – 31/12/2015. Αφού περατώθηκε η ανάγνωση των εκθέσεων των πεπραγμένων και δόθηκαν όλες οι αιτηθείσες διευκρινήσεις, επί ενός εκάστου των κονδυλίων και λογαριασμών που αποτυπώνονται στις  Οικονομικές  καταστάσεις της χρήσης  2015 αναλυτικά  καθώς και επί των παρατηρήσεων της Ορκωτής  Ελέγκτριας ο κ. Πρόεδρος παρακαλεί την Συνέλευση να αποφασίσει επί των οικονομικών καταστάσεων 2015.

  Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει παμψηφεί τις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 (τον Ισολογισμό ,τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών) της διαχειριστικής περιόδου (1/1– 31/12/2015).

  1.2. Ο πρόεδρος της Eκτακτης Γενικής Συνέλευσης εγχειρίζει προς ανάγνωση στον γραμματέα, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση  Ελέγχου της Ορκωτής  Ελέγκτριας -Λογίστριας καθώς και τις Οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1 – 31/12/2016. Αφού περατώθηκε η ανάγνωση των εκθέσεων των πεπραγμένων και δόθηκαν όλες οι αιτηθείσες διευκρινήσεις, επί ενός εκάστου των κονδυλίων και λογαριασμών που αποτυπώνονται στις  Οικονομικές  καταστάσεις της χρήσης  2016 αναλυτικά  καθώς και επί των παρατηρήσεων της Ορκωτής  Ελέγκτριας ο κ. Πρόεδρος παρακαλεί την Συνέλευση να αποφασίσει επί των οικονομικών καταστάσεων 2016.

  Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει παμψηφεί τις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 (τον Ισολογισμό ,τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών) της διαχειριστικής περιόδου (1/1– 31/12/2016).

  1.3. Ο πρόεδρος της Eκτακτης Γενικής Συνέλευσης εγχειρίζει προς ανάγνωση στον γραμματέα, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση  Ελέγχου του Ορκωτού  Ελεγκτή -Λογιστή καθώς και τις Οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1– 31/12/2017. Αφού περατώθηκε η ανάγνωση των εκθέσεων των πεπραγμένων και δόθηκαν όλες οι αιτηθείσες διευκρινήσεις, επί ενός εκάστου των κονδυλίων και λογαριασμών που αποτυπώνονται στις  Οικονομικές  καταστάσεις της χρήσης  2017 αναλυτικά  καθώς και επί των παρατηρήσεων του Ορκωτού Ελεγκτή  ο κ. Πρόεδρος παρακαλεί την Συνέλευση να αποφασίσει επί των οικονομικών καταστάσεων χρήσης  2017.

  Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει παμψηφεί τις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 (τον Ισολογισμό, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών) της διαχειριστικής περιόδου (1/1– 31/12/2017).

  Επί του 2ου  Θέματος της ημερησίας διατάξεως για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

  Η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παριστάμενου μετόχου, αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα και απαλλάσσει από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές για τα πεπραγμένα των χρήσεων (1/1–31/12/2015),(01/01-31/12/2016),(01/01-31/12/2017). Ο κ. Πρόεδρος της Ε.Γ.Σ. αναφέρεται προς  το ακροατήριο, ότι  στην παρούσα  Γ.Σ. δεν τέθηκε  θέμα  εκλογής  ελεγκτών καθώς η  εκλογή  των  ορκωτών  λογιστών  για  της  χρήσεις  2016 , 2017 και 2018  πραγματοποιήθηκε  στην  προηγούμενη Έκτακτη Γενική  Συνέλευση   στις  18/03/2019. Επίσης η Εταιρεία έχει πλέον  συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία, για την κατάρτιση και δημοσίευση  των οικονομικών καταστάσεων  της  Εταιρείας  και  οι  οικονομικές   καταστάσεις  της  χρήσης  2018  θα  συνταχθούν  και θα  δημοσιευθούν  εμπρόθεσμα  .

  Επί του 3ου Θέματος της ημερησίας διατάξεως διάφορες ανακοινώσεις, εξελίξεις και προτάσεις επί εταιρικών θεμάτων.

  Η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παριστάμενου μετόχου, αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα την αντικατάσταση από την τριμελή Επιτροπή  Ελέγχου   της  Εταιρείας, του  άρθρου  37  Ν.  3693/2008,  της  κυρίας  Πίτρη  Δέσποινας του Θεόδωρου  από την κυρία  Πιπέρα  Ελένη του Παναγιώτη ανεξάρτητο πρόσωπο που δεν  είναι και μέλος του ΔΣ.

  Ο κ. Πρόεδρος της Ε.Γ.Σ. αναφέρεται στην συνέχεια  για  την  πορεία  της εταιρείας  και δεσμεύεται για  της ενέργειες  που  πρέπει  να  γίνουν μέσα στην  χρήση του 2019  έτσι  ώστε  να  συνεχιστεί  η  πορεία  αυτής  και να  μπορέσει να  συνεχίσει στο μέλλον. Οι αποφάσεις που πρέπει να  παρθούν και οι ενέργειες που πρέπει  να γίνουν είναι οι εξής:

  Α) Θα  μεριμνήσει να ρυθμιστούν οι ληξηπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο (Εφορία , Ι.Κ.Α) καθώς  και της οφειλές προς την Τράπεζα.

  Β) Μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους 2019 θα γίνει έκθεση εκτίμησης ακινήτων της εταιρείας, από αναγνωρισμένο εκτιμητή.

  Γ) Μέχρι  το τέλος  του  τρέχοντος έτους 2019 θα καταρτιστεί και το Βusiness Plan για τη λήψη μέτρων για  την αξιοποίηση των ακινήτων της.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων