Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 13-Αυγ-2018 11:08

  Συμφωνία συμμετοχής της Emma Alpha στην ΑΜΚ της Ελληνικής Τράπεζας

  Συμφωνία συμμετοχής της Emma Alpha στην ΑΜΚ της Ελληνικής Τράπεζας
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Συµφωνία εγγραφής µε την Emma Alpha Holding έχει συνάψει η  Ελληνική Τράπεζα, µε την Emma Alpha να έχει δεσµευτεί να εγγραφεί για µετοχές για το συνολικό ποσό των 50 εκατοµµυρίων ευρώ για τις οποίες δεν θα γίνει εγγραφή από µετόχους της Ελληνικής Τράπεζας στην επερχόµενη έκδοση δικαιωµάτων.

  Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η έκδοση δικαιωµάτων αποτελεί µέρος της προγραµµατισµένης αύξησης κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας ύψους περίπου €150 εκατοµµυρίων για την απόκτηση επιχείρησης που αποτελείται από ορισµένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ ("ΣΚΤ").

  Σε συνέχεια προηγούµενων ανακοινώσεων της Εταιρείας σε σχέση µε την Απόκτηση, η Εταιρεία προτίθεται να ενισχύσει την κεφαλαιακή της θέση µετά την Απόκτηση µε Αύξηση Κεφαλαίου, ύψους περίπου €100 εκατοµµυρίων µέσω έκδοσης δικαιωµάτων (η "Έκδοση ∆ικαιωµάτων") και περίπου €50 εκατοµµυρίων µέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στην Poppy Sarl, µια οντότητα η οποία ανήκει σε επενδυτικά ταµεία που διαχειρίζεται η Pacific Investment Management Company LLC ή µια θυγατρική της. 

  Ως µέρος της Έκδοσης ∆ικαιωµάτων, η Εταιρεία έχει συνάψει συµφωνία εγγραφής µε τη ∆ήµητρα Επενδυτική ∆ηµόσια Λτδ ("∆ήµητρα"), µε την ∆ήµητρα να έχει συµφωνήσει να εγγραφεί για το κατ’ αναλογία δικαίωµα της δυνάµει της Έκδοσης ∆ικαιωµάτων, και επιπλέον, για τέτοιο αριθµό µετοχών για τις οποίες δεν θα γίνει εγγραφή από άλλους µετόχους µέσω της εξάσκησης των δικαιώµατα προτίµησης τους δυνάµει της Έκδοσης ∆ικαιωµάτων, όσο χρειάζεται για να κατέχει η ∆ήµητρα συνολική µετοχική συµµετοχή στην Εταιρεία ύψους 20,09% µε την ολοκλήρωση της Αύξησης Κεφαλαίου. Η ∆ήµητρα έχει επίσης υποχρέωση, αν ζητηθεί από την Εταιρεία, να εγγραφεί για επιπρόσθετες µετοχές για τις οποίες δεν θα γίνει εγγραφή από άλλους µετόχους κατά την Έκδοση ∆ικαιωµάτων, ώστε το συνολικό ποσό εγγραφής της ∆ήµητρα στην Αύξηση Κεφαλαίου, να ανέρχεται µέχρι €50 εκατοµµύρια.

  Μέσω της συµφωνίας εγγραφής µε την Emma Alpha, η Εταιρεία εξασφαλίζει ολόκληρο το ποσό εγγραφής της Αύξησης Κεφαλαίου, παρέχοντας βεβαιότητα κεφαλαίου σε σχέση µε την Απόκτηση. Συγκεκριµένα, µε βάση τη συµφωνία εγγραφής, η Emma Alpha έχει δεσµευθεί να εγγραφεί για µετοχές µέχρι το µέγιστο ποσό των €50 εκατοµµυρίων για τις οποίες δεν θα γίνει εγγραφή από µετόχους της Εταιρείας στην Έκδοση ∆ικαιωµάτων, µε τον αριθµό µετοχών, αν υπάρχουν, που θα κατανεµηθούν στην Emma Alpha να είναι στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. H Εταιρεία έχει υποχρέωση να πληρώσει στην Emma Alpha προµήθεια ύψους 4,5% ως προς το ποσό των €50 εκατοµµυρίων ανεξάρτητα από το αν η Emma Alpha εγγραφεί ή όχι. Ανάλογα µε το ποσοστό εξάσκησης των δικαιωµάτων, το ποσοστό συµµετοχής της Emma Alpha στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα κυµανθεί µεταξύ 0% και 17,3%.

  Η Emma Alpha είναι εξ’ ολοκλήρου θυγατρική της Emma Capital Ltd, ένα διεθνή
  επενδυτικό όµιλο µε επενδύσεις στην Ευρώπη, στην Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων
  Χωρών και στην Ασία. Η Emma Capital Ltd έχει ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών
  δραστηριοτήτων, µε έµφαση την χρηµατοδότησή ιδιωτών, εταιρείες τυχερών
  παίγνιων και διανοµή φυσικού αερίου.

  Η Αύξηση Κεφαλαίου υπόκειται, µεταξύ άλλων, στην έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει στις 22 Αυγούστου 2018.

  Η Εταιρεία, στο βαθµό που απαιτείται από την ισχύουσα νοµοθεσία και κανονισµούς, θα κρατά ενήµερο το επενδυτικό κοινό για τυχόν εξελίξεις σε σχέση µε την Απόκτηση. 

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Διαβάστε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ
  και ηλεκτρονικά στο

  ReadPoint
  Κυκλοφορεί Εκτάκτως
  Παρασκευή 14 Αυγ. 2020