Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 02-Νοε-2017 19:55

  Ευρωσύμβουλοι: Από 9-23/11 η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης για την ΑΜΚ

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η 6η Νοεμβρίου 2017 ορίστηκε ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην ΑΜΚ της "Ευρωσύμβουλοι" όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 9.11.2017 μέχρι την 23.11.2017.

  Ειδικότερα, αναφέρονται τα εξής: 

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας", εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως η "Ευρωσύμβουλοι Α.Ε." ή η "Εταιρία", γνωστοποιεί προς τους κ.κ. Μετόχους τα ακόλουθα.

  Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 19.6.2017 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (εφεξής η "αύξηση") κατά 862.322,40€ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 2.874.408 νέων κοινών άυλων ονομαστικών μετοχών (εφεξής "οι νέες μετοχές"), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστη, στην τιμή διάθεσης των τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστη (εφεξής η "τιμή διάθεσης") και με αναλογία έκδοσης μίας (1) νέας μετοχής για κάθε τρεις (3) παλιές.

  Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες διακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά του ευρώ (3.449.289,90€), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε ένδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες τριάντα τρεις (11.497.633) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστης. Σε περίπτωση που η αύξηση καλυφθεί πλήρως, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της έκδοσης  αναμένεται να ανέλθουν μέχρι του ποσού των 862.322,40€.

  Την 28.6.2017 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. η υπ' αριθμ. 71743/28-06-2017 (ΑΔΑ: 6ΞΦΡ465ΧΙ8-ΗΜΚ) απόφαση του ΥΠ.ΑΝ. με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

  Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 6.11.2017. Από την ίδια ημερομηνία (εφεξής η "Ημερομηνία Αποκοπής"), οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ' αριθμό 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., όπως ισχύει.

  Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 7.11.2017 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.

  Σύμφωνα με την απόφαση της από 19.6.2017 Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας, η τιμή διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού του Χ.Α.

  Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 9.11.2017 μέχρι την 23.11.2017.

  Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησης τους.

  Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 20.11.2017.

  Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 23.11.2017) παύουν να ισχύουν.

  Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων της "Τράπεζας Αττικής". Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει να προσκομίζουν την αστυνομική τους ταυτότητα, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους (ή από την ΕΧΑΕ αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.). Επισημαίνεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών.

  Με την εγγραφή τους οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να καταβάλουν την αξία των νέων μετοχών ήτοι τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30€) ανά μετοχή για τις οποίες εγγράφονται σε ειδικό λογαριασμό, που έχει ήδη ανοίξει η Εταιρεία στην ανωτέρω Τράπεζα για το σκοπό αυτό, απευθείας οι ίδιοι και χωρίς τη μεσολάβηση της Εταιρείας. Στους εγγραφόμενους θα δίδεται σχετική απόδειξη, η οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο μετοχών και δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

  Δικαίωμα προεγγραφής έχουν οι δικαιούχοι μέτοχοι και τα πρόσωπα που θα αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά τη διαπραγμάτευσή τους στο Χ.Α. για την απόκτηση αδιάθετων νέων μετοχών, δίχως περιορισμό. Προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής είναι η πλήρης άσκηση του δικαιώματος προτίμησης. 

  Οι ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής θα ικανοποιηθούν εάν προκύψουν Αδιάθετες Μετοχές, ενώ εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης των προεγγραφέντων επενδυτών, τότε αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των Αδιάθετων Μετοχών που έχουν ζητήσει (Δικαίωμα Προεγγραφής) και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης.

  Ο ακριβής αριθμός Αδιάθετων Μετοχών που θα αποκτήσουν οι ασκήσαντες Δικαίωμα Προεγγραφής θα καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας.  Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της προεγγραφής από τους δικαιούχους θα είναι η κατάθεση μετρητών ή δέσμευση ποσού ίσου με τη συνολική αξία των αδιάθετων μετοχών για τις οποίες θα προεγγράφονται μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων (Χρηματιστηριακή Εταιρία ή Θεματοφύλακας Τραπέζης ή απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας Αττικής). Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προεγγραφής, οι ασκούντες τέτοια δικαιώματα θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν θα αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Τα καταβληθέντα ποσά που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής.

  Σε περίπτωση μη κάλυψης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από τους παλαιούς μετόχους (εξάσκηση δικαιωμάτων προτίμησης), οι τυχόν αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Εφόσον, συνεχίζουν να υφίστανται αδιάθετες μετοχές, το Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920. Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν. Οι νέες μετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση θα έχουν άυλη μορφή και θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως 2017

  Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως αυτό εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 31.10.2017, είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.euroconsultants.gr , καθώς και  στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.athexgroup.gr από την 1.11.2017 καθώς και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Αντώνη Τρίτση 21, Πυλαία Θεσσαλονίκης.

  Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από την  Εταιρεία και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση. Για την ολοκλήρωση της εισαγωγής και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α. απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Χ.Α..

  Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνος κ. Α. Αποστολίδης (τηλ. 2310 804000 και 2310 804077) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων