Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 27-Ιουν-2014 17:52

  Κλουκίνας-Λάππας: Τη μη διανομή μερίσματος αποφάσισε η τακτική Γ.Σ..

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Τη μη διανομή μερίσματος αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Κλουκίνας-Λάππας, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στην έδρα της εταιρείας. Στο ίδιο πλαίσιο, δώθηκε "πράσινο φως" σε κάθε πράξη, ενέργεια και εγγράφου σχετικού με την συγχώνευση της εταιρείας με θυγατρικές της αλλά και μεταξύ θυγατρικών της.

  Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στη Γ.Σ. παρέστησαν δέκα μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 23.507.846 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, σε σύνολο 40.219.218 κοινών ονομαστικών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 58,45% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και συνεπώς πληρούνταν τα ποσοστά απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως που απαιτούνται από το νόμο.

  Ειδικότερα, ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις ομοφώνως και παμψηφεί από όλους τους παριστάμενους μετόχους:

  1) Εγκρίθηκαν οι αναμορφωμένες (αναδιατυπωμένες) ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την εταιρική χρήση 1/1/2012 – 31/12/2012, λόγω της αναμόρφωσης κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2012 κατόπιν εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους».

  2) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την εταιρική χρήση 1/1/2013-31/12/2013, μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

  3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές απαλλάχθηκαν από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και επί της διαχειρίσεως κατά την εταιρική χρήση 2013 (1.1.2013 έως 31.12.2013).

  4) Εκλέχθηκε ως ελεγκτική εταιρεία η εταιρεία «ΩΜΕΓΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ» για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2014 (1.1.2014 έως 31.12.2014) και η αμοιβή της αποφασίσθηκε να είναι η ελάχιστη νόμιμη αμοιβή.

  5) Εγκρίθηκε η καταβληθείσα εντός της χρήσης 1.1.2013 έως 31.12.2013 αμοιβή προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου α) Ιωάννη Κλουκίνα του Γεωργίου, β) Ιωάννη Λάππα του Ηλία, και γ) Λουκά Σπεντζάρη του Αβραάμ ποσού 60.000,00 Ευρώ σε έκαστο εξ αυτών, και προς τα μέλη α) Γεώργιο Κοκκινάκη του Νικολάου και β) Αθανάσιο Φυλακτό του Νεάρχου ποσού 2.500,00 Ευρώ σε έκαστο εξ αυτών.

  Προεγκρίθηκε η καταβολή εντός της χρήσης 1.1.2014 έως 31.12.2014 αμοιβής προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου α) Ιωάννη Λάππα του Ηλία, β) Λουκά Σπεντζάρη του Αβραάμ, ποσού 120.000,00 Ευρώ σε έκαστο εξ αυτών, γ) Βιολέττα Λάππα του Ιωάννη, δ) Μαίρη Λάππα του Ιωάννη και ε) Αβραάμ Σπεντζάρη του Λουκά, ποσού 15.000,00 Ευρώ σε έκαστο εξ αυτών, και προς τα μέλη στ) Γεώργιο Κοκκινάκη του Νικολάου και ζ) Αθανάσιο Φυλακτό του Νεάρχου ποσού 2.500,00 Ευρώ σε έκαστο εξ αυτών.

  6) Αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους από τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 2013 (1.1.2013 έως 31.12.2013).

  7) Αποφασίστηκε η έγκριση κάθε πράξης, ενέργειας και εγγράφου σχετικού με την συγχώνευση της Εταιρείας με την θυγατρική της εταιρεία «COMPTON HOUSE (HELLAS) ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δι΄ απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 68-78 κ.ν. 2190/1920, 1-5 Ν. 2166/1993 και την υπ΄ αριθμ. 1.166/17.07.2013 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Δημητρίου Π. Κοντόπουλου, η οποία συγχώνευση εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. Κ2-5286/26-7-2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και καταχωρήθηκε (α) την 26.7.2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και (β) την 9.9.2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

  8) Αποφασίστηκε η έγκριση κάθε πράξης, ενέργειας και εγγράφου σχετικού με την συγχώνευση της Εταιρείας με την θυγατρική της εταιρεία «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δι΄ απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 68-78 κ.ν. 2190/1920, 1-5 Ν. 2166/1993 και την υπ΄ αριθμ. 1.203/13.09.2013 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Δημητρίου Π. Κοντόπουλου, η οποία συγχώνευση εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. Κ2-5987/10-10-2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και καταχωρήθηκε (α) την 11.10.2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και (β) την 31.10.2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

  9) Αποφασίστηκε η έγκριση κάθε πράξης, ενέργειας και εγγράφου σχετικού με την συγχώνευση της θυγατρικής της Εταιρείας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την εταιρεία «ΜΥΗΕ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», δι΄ απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 69, 70, 72 -77Α του κ.ν. 2190/1920, 1-5 Ν. 2166/1993 και την υπ΄ αριθμ. 1.277/25.11.2013 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Δημητρίου Π. Κοντόπουλου, η οποία συγχώνευση εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 19033/5.12.2013 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών και καταχωρήθηκε την 11.12.2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

  10) Δεν υπήρξε κάποια ανακοίνωση ή άλλο θέμα προς συζήτηση.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων