Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 27-Ιουν-2014 14:20

  Intrakat: Μη διανομή μερίσματος και νέο Δ.Σ. από την τακτική Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Tη μη διανομή μερίσματος, την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου καθώς και την παράταση της διάρκειας της εταιρείας ενέκριναν οι μέτοχοι της Intrakat, κατά την τακτική γενική συνέλευση στις 26 Ιουνίου 2014.

  Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ψηφίσθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ως ακολούθως:

  1) Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), της εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013, έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

  Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), της εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

  2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, για την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2013-31.12.2013).

  Ελήφθη απόφαση για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, για την εταιρική χρήση από 01.01.2013 έως 31.12.2013.

  3) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

  Ελήφθη απόφαση για τον διορισμό της ανώνυμης εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών "ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ" για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, για την εταιρική χρήση από 01.01.2014 έως 31.12.2014, και ειδικότερα των κυριών Μαρίας Χαρίτου του Νικολάου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15161) ως Τακτικού Ελεγκτή και Ζωής Σοφού του Δημητρίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14701) ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών θα καθορισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

  4) Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013.

  Ελήφθη απόφαση για τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση από 01.01.2013 έως 31.12.2013, όπως επίσης, και για τη μεταφορά αποτελεσμάτων της χρήσης εις νέον.

  5) Ανακοίνωση της εκλογής νέου Μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση αποχωρήσαντος, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει.

  Ανακοινώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει, η από 23 Ιανουαρίου 2014 εκλογή του κ. Χρήστου Δ. Μηστριώτη του ως νέου Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη, η οποία και επικυρώθηκε από τη Γενική Συνέλευση.

  6) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων Μελών αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 3016/2002 ως ισχύει.

  Ελήφθη απόφαση για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με πενταετή θητεία, ήτοι από την 26.06.2014 έως και την 26.06.2019, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη αυτής, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

  Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από ένδεκα (11) Μέλη και το αποτελούν οι κ.κ.:

  1. Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου, Εκτελεστικό Μέλος
  2. Πέτρος Σουρέτης του Κωνσταντίνου, Εκτελεστικό Μέλος
  3. Δημήτριος Θεοδωρίδης του Σάββα, Εκτελεστικό Μέλος
  4. Κωνσταντίνος Κόκκαλης του Σωκράτη, Εκτελεστικό Μέλος
  5. Χαράλαμπος Καλλής του Κωνσταντίνου, Εκτελεστικό Μέλος
  6. Δημήτριος Παππάς του Αριστείδη, Εκτελεστικό Μέλος
  7. Γεώργιος Κολιαστάσης του Σπυρίδωνος, Εκτελεστικό Μέλος
  8. Σωκράτης Κόκκαλης του Σωκράτη, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  9. Χρήστος Μηστριώτης του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  10. Σωτήριος Φίλος του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  11. Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

  Εκ των ανωτέρω ορίσθηκαν ως "Ανεξάρτητα μέλη" του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κ.κ.:
  • Σωτήριος Φίλος του Νικολάου και,
  • Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη.

  7) Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 3693/2008.

  Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέα Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, η οποία αποτελείται από τα κάτωθι Μέλη του Δ.Σ.:
  • Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη, Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος,
  • Σωτήριος Φίλος του Νικολάου, Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος, και
  • Χρήστος Μηστριώτης του Δημητρίου, μη Εκτελεστικό Μέλος

  8) Παράταση της διάρκειας της Εταιρείας και τροποποίηση του σχετικού Άρθρου 4 του Καταστατικού αυτής.

  Ελήφθη απόφαση για την παράταση διάρκειας της Εταιρείας, η οποία λήγει την 18.12.2017, για πενήντα (50) ακόμη έτη από τη λήξη αυτής, ήτοι μέχρι την 17.12.2067 και για την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού αυτής, ως ακολούθως:

  «ΑΡΘΡΟ 4
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  Η διάρκεια της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε τριάντα (30) χρόνια και άρχισε από την 18.12.1987, ημερομηνία κατά την οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια αρχή, η απόφαση για την χορήγηση άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

  Με την από 26 Ιουνίου 2014 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται για πενήντα (50) ακόμη έτη από την αρχική της λήξη, δηλαδή από την 18.12.2017 μέχρι και την 17.12.2067.

  Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού».

  9) Έγκριση των αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ που καταβλήθηκαν κατά την υπόλογη χρήση και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2014, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002.

  Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα, το ποσό των Ευρώ 150.472,35, το οποίο καταβλήθηκε στα Μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας ως αποζημίωση για το χρόνο που διέθεσαν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2013, και για την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002 ως ισχύουν, το οποίο ως προς το ύψος των 150.000 ευρώ είχε ήδη προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση του προηγούμενου έτους.

  Περαιτέρω, προεγκρίθηκε ποσό ύψους Ευρώ 200.000,00 ως αποζημίωση των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας για το χρόνο που θα διαθέσουν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2014 και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

  10) Έγκριση σύναψης συμβάσεων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

  Η Γενική Συνέλευση χορήγησε κατ΄ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, άδεια για συμβάσεις της Εταιρείας με φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου αυτού.

  Ενέκρινε επίσης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, τις πιστώσεις (ταμειακές διευκολύνσεις) καθώς και τις εγγυήσεις που έχουν παρασχεθεί από την Εταιρεία, Α. προς και υπέρ συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ενδεικτικά των εταιρειών α) INTRADEVELOPMENT, β) EUROKAT, γ) ΙΝΤRAPOWER, δ) INTRACOM CONSTRUCT (Romania), ε) ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ Α.Τ.Ε., στ) ΙΝ.ΜΑΙΝΤ, ζ) FRACASSO HELLAS, και Β. προς και υπέρ των Κοινοπραξιών στις οποίες μετέχει η Εταιρεία ή / και συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες και εν γένει, να εγκρίνουν όλες τις συναλλαγές, συμβάσεις, εγγυήσεις κλπ, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στις σελίδες 83 επόμενες της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.

  11) Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

  Ελήφθη απόφαση για την χορήγηση άδειας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν, είτε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς, όπως επίσης να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς και να μετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ή/και στο Διοικητικό Συμβούλιο των συνδεδεμένων με την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 42 παρ. ε του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών.

  12) Διάφορες Ανακοινώσεις
  Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.

  Σημειώνεται πως στη συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους δώδεκα (12) μέτοχοι που εκπροσωπούν 17.481.283 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 23.154.250 μετοχών της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 75,50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων