Συνεχης ενημερωση

  Σάββατο, 30-Οκτ-2021 17:30

  Τροπολογία: Ρυθμίσεις για τον ΟΑΣΑ, τα υδατοδρόμια και την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

  Τροπολογία: Ρυθμίσεις για τον ΟΑΣΑ, τα υδατοδρόμια και την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που αφορούν - μεταξύ άλλων - στην ανάθεση δρομολογίων αρμοδιότητας ΟΑΣΑ, τις μικροσυγκοινωνίες στα μικρά νησιά, τη δυνατότητα χορήγησης προσωρινής άδειας λειτουργίας αεροδρομίου σε υδάτινη επιφάνεια, και τη διεύρυνση της δυνατότητας ανάθεσης, από την ΥΠΑ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, του έργου της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών στους αερολιμένες ευθύνης της, προβλέπει - μεταξύ άλλων - τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών για την εκπαίδευση και εξέταση των υποψήφιων οδηγών. Το νομοσχέδιο αυτό εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής, την ερχόμενη Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2021.

  Συγκεκριμένα, προβλέπονται τα ακόλουθα:

  1.Ορίζεται, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 2 του

  π.δ.80/2016 και άρθρο 38 του ν.4412/2016), η έναρξη ισχύος της σύμβασης ανάθεσης εκτέλεσης αστικών και ειδικών τοπικού χαρακτήρα δρομολογίων στην περιοχή αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α., από την ημερομηνία υπογραφής της (7.10.2020) και όχι από την ημερομηνία ανάρτησής της (5.11.2020) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), η οποία (σύμβαση) συνήφθη μεταξύ του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.), της ΚΤΕΛ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. και της εταιρείας "Οδικές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρία" (Ο.ΣΥ. Α.Ε.), ως εκ τρίτου συμβαλλόμενης.

  2. Αναστέλλεται, έως και τις 31.12.2022, η υποχρέωση απόσυρσης από την κυκλοφορία:

  i) των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου,

  ii) των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης,

  iii) των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων,

  iv) των επιβατηγών δημόσιας χρήσης οχημάτων ΤΑΞΙ,

  v) των επιβατικών ιδιωτικής χρήσης οχημάτων που εκμισθώνονται και

  vi) των σχολικών λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης, που εκτελούν το έργο της μεταφοράς μαθητών, με τη συμπλήρωση, κατά περίπτωση, του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας ή κυκλοφορίας αυτών.

  3.Ορίζεται ότι η παραχώρηση της μικροσυγκοινωνίας στις περιπτώσεις νήσων με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων, των χαρακτηριζόμενων και των ήδη υφιστάμενων, έως τη δημοσίευση των προτεινομένων διατάξεων, νέων άγονων γραμμών (άρθρο 3 του π.δ.967/1979), για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί πράξη παραχώρησης του μεταφορικού έργου, γίνεται με απόφαση των οικείων ο.τ.α. α' βαθμού, οι οποίοι μπορούν:

  i) να αναλαμβάνουν οι ίδιοι ή οι δημοτικές επιχειρήσεις αυτών το έργο της μικροσυγκοινωνίας με ίδια ή μισθωμένα λεωφορεία ή

  ii) να το παραχωρούν σε τρίτους, με απόφαση έγκρισης της οικείας Περιφέρειας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

  4.α.Επιτρέπεται η αντικατάσταση κυκλοφορούντων Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων, τα οποία έχουν ως έδρα διοικητική μονάδα που ανήκει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με επιβατηγά αυτοκίνητα έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων, τα οποία φέρουν ταξίμετρο, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

  β.Με υπουργική απόφαση, καθορίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με την αντικατάσταση των Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων (το ποσοστό δυνάμενων να αντικατασταθούν, ο τρόπος επιλογής των δικαιούχων κ.λπ.) καθώς και οι κατηγορίες της κάθε διοικητικής παράβασης για τις οποίες επιβάλλεται η κύρωση αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας για κάθε παράβαση του τρόπου εκτέλεσης του μεταφορικού έργου των προαναφερόμενων οχημάτων.

  5.Μετονομάζεται η Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων (Ε.Α.Σ.Π., άρθρο 1 του ν.4233/2014) σε Εθνικό Οργανισμό Συντονισμού Πτήσεων (Ε.Ο.Σ.Π.), εφεξής "Οργανισμός".

  6.Τροποποιούνται οι διατάξεις του ν.4663/2020 σχετικά με τη λειτουργία των υδατοδρομίων και ειδικότερα προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

  α.Θεσπίζεται η δυνατότητα χορήγησης προσωρινής άδειας λειτουργίας αεροδρομίου σε υδάτινη επιφάνεια, για την πρώτη εφαρμογή του ανωτέρω νόμου και για χρονικό διάστημα τριών ετών από την έναρξη ισχύος της προτεινόμενης ρύθμισης, με σκοπό την εξυπηρέτηση προσωρινά το πολύ για ένα έτος, τακτικών επιβατικών πτήσεων υδροπλάνων. Η εν λόγω άδεια λειτουργίας ισχύει μέχρι την έκδοση οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου και χορηγείται, σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία, σε δημόσιο φορέα, σε ενώσεις προσώπων και σε φυσικά πρόσωπα ή σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), υπό τους προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις (αναγκαίος εξοπλισμός, εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό κ.λπ.).

  Καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τη σχετική αίτηση για την έκδοση της προσωρινής άδειας, μεταξύ των οποίων, η σύμβαση παραχώρησης χρήσης χώρου ή μίσθωσης σε λιμένα ή μαρίνα και σε περιοχές αιγιαλού, παραλίας, παρόχθιες λίμνης κ.λπ., από τον φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης αυτών για την εξυπηρέτηση των υδροπλάνων και την αποεπιβίβαση των επιβατών, φορολογική ενημερότητα του αιτούντα, αποδεικτικό είσπραξης παραβόλου δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού κ.λπ.

  7.Διευρύνεται η προβλεπόμενη δυνατότητα ανάθεσης, κατ' εξαίρεση και σύμφωνα με τις διατάξεις περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων, από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), του έργου της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, που μέχρι σήμερα

  παρέχει η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) σε αερολιμένες ευθύνης της Υ.Π.Α.

  (Κατά τα ισχύοντα, η εν λόγω δυνατότητα ανάθεσης επιτρέπεται μόνο κατ' εξαίρεση).

  Με Κ.Υ.Α., ορίζεται ο ακριβής χρόνος ανάληψης από την Υ.Π.Α. των ανωτέρω υπηρεσιών και αποδέσμευσης της ΕΛ.ΑΣ.

  Όπως αναφέρεται στην έκθεση του ΓΛΚ, προβλέπεται δαπάνη εκ της αιτίας αυτής στο ποσό των 4,28 εκατ. ευρώ περίπου, ετησίως.

   

  8.Επισπεύδεται η διαδικασία εκκαθάρισης της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων (Τ.Ε.Ο. Α.Ε.) και μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων στο Ελληνικό Δημόσιο.

  Ειδικότερα, προβλέπεται ότι:

  α. Από την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων διατάξεων (αντί, με το πέρας της εκκαθάρισης, που ισχύει):

  i) το Ελληνικό Δημόσιο, υπεισέρχεται, στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων αυτής και συνεχίζει τις εκκρεμείς δίκες στις οποίες διάδικο μέρος είναι η εταιρεία,

  ii) το σύνολο της περιουσίας της εταιρείας περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο ως καθολικού διαδόχου αυτής άνευ τήρησης άλλων διατυπώσεων και άνευ ανταλλάγματος, με τις οριζόμενες επιφυλάξεις (άρθρο 54Α του ν.4174/2013).

  Περαιτέρω, καθορίζεται η διαδικασία μεταγραφής των ακινήτων και εμπραγμάτων δικαιωμάτων και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, δεν απαιτείται η προσάρτηση πιστοποιητικών της φορολογικής διοίκησης ή οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. καθώς και λοιπών εγκρίσεων, βεβαιώσεων, διαγραμμάτων κ.λπ.

  β. Προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις των εκκαθαριστών (διενέργεια άμεσα της απογραφής των κινητών και ακινήτων, κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων περάτωσης της εκκαθάρισης, απόδοση των εισφορών και του υπολοίπου προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στον μέτοχο κ.λπ.), o διορισμός των οποίων υποβάλλεται στη δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.

  (άρθρο 12 του ν.4548/2018).

  γ. Από το πέρας της εκκαθάρισης, τα ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. μεταφέρονται ως έσοδο στον κρατικό προϋπολογισμό.

  Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ